Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výtvarné hry Miroslava Horníčka
Název práce v češtině: Výtvarné hry Miroslava Horníčka
Název v anglickém jazyce: The art performance by Miroslav Hornicek
Klíčová slova: Miroslav Horníček – koláž – surrealismus – Benátky – torza – průhledy – fantom – barevné hry – telefonní kresby
Klíčová slova anglicky: Miroslav Hornicek – collage – surrealism – Venice – torsos – vistas – phantom – colored performance – phone drawings
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.12.2015
Datum zadání: 04.12.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.12.2015
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Oponenti: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1 Úvod.
2 Přehled literatury.
3 Koláž jako výtvarná technika.
3.1 Historie.
3.2 Význam a použití.
4 Výtvarné hry Miroslava Horníčka.
4.1 Životní data.
4.2 Humor a koláže.
4.3 Inspirační vzory pro Miroslava Horníčka.
4.4 Seznam a interpretace kolážových her.
5 Výstavní činnost.
6 Závěr.
7 Seznam použité literatury.
8 Seznam vyobrazení.
Seznam odborné literatury
BLANCHE, Craig: Collage assembling contemporary art. Londýn 2008
BYDŽOVSKÁ Lenka, SRP Karel: Knihy s Toyen. Praha 2003
BYDŽOVSKÁ Lenka, SRP Karel: Jindřich Štýrský. Praha 2007
FIKEJZ, Miloš: Český film: herci a herečky. I. díl A-K. Praha 2009
GIMFERRER Pere, PETROVÁ Eva: Max Ernst. Praha 1993
HORNÍČEK, Miroslav: Humor a koláže. Žďár nad Sázavou 1995
HORNÍČEK, Miroslav: Hovory. Praha 1991
HORNÍČEK, Miroslav: Koláže a hry. Praha 1990
HORNÍČEK Miroslav, KALOUSEK Jiří: Neberme se příliš vážně. Praha 2002
HLAVÁČEK Josef, KARFÍK Vladimír, ROUS Jan, MACHALICKÝ Jiří: Příběhy Jiřího Koláře. Praha 1999
KLIMEŠOVÁ Marie, BERGMANOVÁ Marie: Tanec v ruinách. Nálezy Jiřího Koláře. Praha 2014
KOLEKTIV: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1850-1999, 3. díl, H. Ostrava 1999
MACHALICKÝ Jiří, MLÁDKOVÁ Meda: Jiří Kolář ze Sbírky Jana a Medy Mládkových. Praha 2014
MIKULÁŠKOVÁ, Věra: Zrcadlo vzpomínek. Brno 2009
POSPISZYL, Tomáš: Asociativní dějepis umění. Praha 2014
POTYKA, Miroslav: Miroslav Horníček, Jiří Šlitr a Jiří Suchý: koláže, grafika, kresby. Trenčín 1990
ROHÁL, Robert: Miroslav Horníček o životě. Praha
ROUSOVÁ, Hana: Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu. Řevnice 2011
RUHRBERG, SCHNECKENBURGER, FRICKEOVÁ, HONNEF: Umění 20. století. Praha 2004
SEDLÁŘ, Jaroslav: Ismy – Umění 20. století. Montreal 2014
SRP, Karel: Toyen. Praha 2000
TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století: I. díl A-J. Praha 1999
Předběžná náplň práce
Diplomová práce představuje výtvarné hry Miroslava Horníčka. Reflektuje kolážovou tvorbu, které se Miroslav Horníček věnoval více než dvacet let. Do svých koláží autor vnášel dar improvizace a humoru. Řada z nich vypadá jako grafiky, některé připomínají divadelní scény. Často opakuje stejné motivy, například oko, sestry, divadelní kostými, sochy, smysly a orgány těla. Zajímavostí je, že se i přes svá díla nepovažoval za výtvarného umělce. Vytvořil nepřeberné množství koláží, inspiraci nacházel například v tvorbě Maxe Ernsta, Toyen, Jindřicha Štýrského a Jiřího Koláře. V souvislosti s Jiřím Kolářem je možné hledat určitou podobnost. Z původně básníka se stal umělec, kolážista. Miroslav Horníček byl především hercem, který také našel životní cestu v tvorbě koláží. Miroslav Horníček napsal k některým svým kolážím názvy a výklady. Tento materiál je velmi důležitý pro snahu o pochopení jeho výtvarných divadelních scén či změti čehosi „nesrozumitelného“, neboť právě tak Horníčkovy koláže na diváka působí. V neposlední řadě si práce klade za cíl nahlédnout na jeho výtvarnou tvorbu jako celek, poukázat na výstavní činnost a představit Miroslava Horníčka jako nejen herce, spisovatele, dramatika, režiséra, ale i umělce s neskutečnou až snovou fantazií.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The dissertation introduces the art performance by Miroslav Hornicek. It reflects the collage creation which Miroslav Hornicek devoted more than twenty years. The author introduced the gift of improvisation and humor into his collage. Many of them look like graphic, some of them remind the theater scene. He often repeats the same motive such as eye, sisters, theatrical costumes, sculptures, senses and body organs. It is interesting that despite his work he did not consider himself like the artist. He created many collage, he found inspiration in the creation of Max Ernst, Toyen, Jindrich Styrsky and Jiri Kolar. In relating with Jiri Kolar it is possible to search a certain similarity. From the poet became the artist, collage maker. Miroslav Hornicek was primarily the actor who has also found a way of life in creating collages. Miroslav Hornicek wrote to some of his collages names and interpretations. This material is very important for trying to understand his theater scenes and a tangle of something "incomprehensible", because of collages effect on the viewer. Finally, the dissertation aims to look at his art creation as a whole, highlight the exhibition activity and introduce Miroslav Hornicek not only as the actor, writer, dramatist, director and also the artist with an incredible imagination and dreamlike fantasy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK