Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Pasivum v italštině a češtině z hlediska funkčních stylů
Název práce v češtině: Pasivum v italštině a češtině z hlediska funkčních stylů
Název v anglickém jazyce: Passive forms in Italian and Czech from the perspective of functional styles
Klíčová slova: slovesný rod; pasivum; zvratné pasivum; původce děje; paralelní korpus; funkční styly
Klíčová slova anglicky: passive voice; periphrastic passive; reflexive passive; parallel corpus; functional styles
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zora Obstová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2015
Datum zadání: 10.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.12.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod: vymezení cílů práce a metodologických východisek (charakterizace paralelních korpusů InterCorp).
2. Pasivum v italštině: opisné pasivum (s pomocnými slovesy essere, venire, andare), pasivum reflexivní (si passivante).
3. Pasivum v češtině.
4. Některé dílčí otázky spjaté s pasivem v italštině a češtině: vyjádření/nevyjádření agentu, aktuální členění větné, hledisko funkčních stylů.
5. Analýza italských dat, jejich porovnání s českými protějšky.
6. Závěr (rozdíly mezi využitím opisného a zvratného pasiva v italštině a češtině s přihlédnutím k různým funkčním stylům).
7. Résumé.
8. Bibliografie.
Seznam odborné literatury
Hamplová, S. Mluvnice italštiny. Praha: Leda, 2004.
Renzi, L. (ed.) Grande grammatica italiana di consultazione I – III. Bologna: il Mulino, 1988-1994.
Salvi, G. - Vanelli, L. Nuova grammatica italiana. Bologna: il Mulino, 2004.
Serianni, L. Grammatica italiana. Torino: UTET, 1989.
La Fauci, N. Compendio di sintassi italiana. Bologna: Il Mulino, 2009.
Mluvnice češtiny II. Praha: Academia, 1986.
Grepl, M. - Karlík, P. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, 1998.
Panevová, J. a kol. Mluvnice současné češtiny 2 (Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu). Praha: Karolinum, 2013.
Čechová, M. - Krčmová, M. - Minářová, M. Současná stylistika. Praha: NLN, 2008.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK