Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lešno jako multietnické město
Název práce v češtině: Lešno jako multietnické město
Název v anglickém jazyce: Leszno as a multiethnic city
Klíčová slova: Češi|Němci|Židé|Lešno
Klíčová slova anglicky: Czechs|Germans|Jews|Leszno
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2015
Datum zadání: 27.10.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.11.2015
Datum a čas obhajoby: 15.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Andrej Tóth, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Základním cílem práce je zpracovat historický vývoj a současnost národnostních a náboženských menšin velkopolského Lešna. Hlavní pozornost bude věnována Čechům (příslušníkům Jednoty bratrské), Židům a Němcům. Pracovat se bude s odbornou literaturou k danému tématu a materiál bude získáván rovněž ze Státního archivu v Lešně a z muzea v Lešně.
Seznam odborné literatury
Prameny a literatura:
Literatura:
Henryk Chałupczak – Tomasz Browarek: Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995. LUBLIN 2000.
Historia Leszna (red. J. Topolski). Leszno 1997.
Kazimierz Szczygielski: Geografia mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Ujęcie ilościowe. Opole 2006.
Jan Skutil: Emigrantské obce českých bratří v Polsku za J. A. Komenského a jeho nástupců. Časopis Moravského muzea. Vědy společenské 76, č.1/2, 1991, s.165-183.
Jan Skutil: Pozůstalosti bratrských seniorů ze 17. a 18. století v poznaňsko-lešenském archívu českých bratří. ČasopisStudia Comeniana et historica. Vědy společenské 22, č.48, 1992, s. 161-175.
Jan Skutil: Moravské bratrské školství a jeho protějšky v 16.-18.století. Vlastivědný ústav v Přerově. Přerov 1979.
Helena Karczyńska: Odnowiona Jednota Braterska w XVIII-XX wieku. Z dziejów ruchu religijnego herrnhutów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i na świecie, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2012.
Malcolm Lambert: Herezje średniowieczne: od reformy gregoriańskiej po reformację. Gdańsk – Warszawa 2002.
Prameny:
Archiwum Państwowe w Lesznie
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK