Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Volná kresba dětí raně školního věku
Název práce v češtině: Volná kresba dětí raně školního věku
Název v anglickém jazyce: Freehand drawing of early school age children
Klíčová slova: volná kresba, mladší školní věk, motivy a témata kresby
Klíčová slova anglicky: freehand drawings, young school age, motifs and themes of drawings
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.03.2015
Datum zadání: 14.04.2016
Datum a čas obhajoby: 27.05.2016 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zaměřuje na volnou kresbu u dětí mladšího školního věku. Jejím cílem je zmapovat situaci, jaký čas dnešní děti věnují spontánní kresbě a jaká témata či motivy si pro svou kresbu děti vybírají. Práce zkoumá, zda se za poslední léta témata kresby u dětí mladšího školního věku nějakým způsobem změnila. Výzkum se opírá o spolupráci nejen s dětmi, ale také s jejich rodiči, dále se zaměřuje na genderové rozdíly, které se objevují ve volné kresbě dětí.
Seznam odborné literatury
DAVIDO, R. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-415-1.
KUCHARSKÁ, A., MÁJOVÁ, L. Dětská kresba v psychologickém výzkumu. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2005. ISBN 80-7290-217-2.
LANGMEIER, J. a KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-247-1284-0.
UŽDIL, J. Čáry, klikyháky, paňáci a auta: výtvarný projev a psychický život dítěte. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-599-7.
ŠVANCAROVÁ, L., ŠVANCARA, J. Vývoj dětských grafických projevů. In Švancara, J. a kol. Diagnostika psychického vývoje. Praha: Avicenum, 1971.178-194
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie – dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 9788024621531
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK