Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení motorické výkonnosti ve fotbale u kategorie starší přípravky
Název práce v češtině: Hodnocení motorické výkonnosti ve fotbale u kategorie starší přípravky
Název v anglickém jazyce: The evaluation of motor performance in soccer in category of older children
Klíčová slova: fotbal, motorické testy, motorická výkonnost, tělesná zdatnost, UNIFITTEST, MABC-2
Klíčová slova anglicky: Football, Motor tests, Motoric performance, Physical abilities, UNIFITTEST, MABC-2
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.09.2015
Datum zadání: 15.09.2015
Datum a čas obhajoby: 19.05.2017 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:06.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2017
Oponenti: PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je zjistit a vyhodnotit úroveň motorické výkonnosti ve fotbale u kategorie starší přípravky Xaverov. Hlavní vědeckou metodou teoreticko - empirického charakteru je metoda testování a pozorování. Výzkumný soubor tvořilo 17 hráčů starší přípravky (9,7 ± 0,2 let). Testované osoby absolvovaly Unifittest 6-60 pro hodnocení úrovně tělesné zdatnosti. Test motoriky MABC-2 byl použit pro hodnocení základní úrovně motoriky. Index BMI a součet tloušťky kožních řas byly použity pro hodnocení tělesného složení. Pro analýzu získaných dat jsme použili základní deskriptivní statistiku (aritmetický průměr a směrodatnou odchylku) a korelační analýzu. Úroveň celkové tělesné zdatnosti byly u hráčů v pásmu „průměrná“. I přesto 10 ze 17 hráčů dosáhlo nadprůměrných hodnot v Unifittestu 6-60. V dovednostech typu míření a chytání (AC) dosáhli mladí fotbalisté nadprůměrného skóre, naopak v rovnovážných dovednostech (BAL) dosáhli lehce podprůměrného skóre v porovnání s testovou normou pro české děti stejného věku. Významná korelace byly zjištěny mezi celkovým skórem UNIFITTESTU a množstvím kožních řas. Toto zjištění naznačuje, že hráči s nižším množstvím podkožního tuku dosahují vyšší úrovně tělesné zdatnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of the thesis is to identify and evaluate a level of the motor performance of the older preparatory category in the football club Xaverov.The main scientific methods of theoretical – empiric character are in-field testing and observation. The research group contained of seventeen nine-year old soccer players of older preparatory group (9,7 ± 0,2 years). To evaluate the physical capability examined kids passed UNIFITTEST 6-60. The MABC-2 motoric test helped to find out the basic motoric level. BMI index and the sum of the skin fold thickness were both used to evaluate the body content. Basic descriptive statistics (the arithmetic average and standard deviation) and correlation analysis were used to analyse gained data.The found level of the physical capability was average. Even though 10 out of 17 players gained above average value in UNIFITTEST 6-60. Young football players gained above average score in evaluation of aiming and catching abilities (AC), and slightly below average score in evaluation of the balancing ability (BAL) in comparison with the standard for Czech kids of the same age. Significant correlation were found between the total UNIFITTEST score and the amount of the skin folds. This correlation proved that the soccer players with lower values of subcutaneous fat are more physically capable.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK