Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Krajní formulace ve výzkumném interview
Název práce v češtině: Krajní formulace ve výzkumném interview
Název v anglickém jazyce: Extreme Case Formulations in the Research Interview
Klíčová slova: konverzační analýza, analýza diskurzu, krajní formulace, interview, čeština
Klíčová slova anglicky: conversation analysis, discourse analysis, extreme case formulation, interview, Czech
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2015
Datum zadání: 22.02.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.02.2016
Datum a čas obhajoby: 15.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martin Havlík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem diplomové práce bude výskyt a analýza krajních formulací ve výzkumném interview. Analyzovány budou výzkumné rozhovory, tj. jejich nahrávky a transkripty, resp. vybrané úseky z těchto rozhovorů. Tyto úseky byly vybrány s ohledem na výskyt krajních formulací, přičemž identifikace krajních formulací byla provedena na základě opakovaného poslechu nahrávek a analýzy jejich transkriptů. Půjde především o empirický výzkum založený na postupech etnometodologické konverzační analýzy a analýzy diskurzu.
Krajní formulace mohou ve výzkumném interview být problematické, protože může být obtížné odlišit, jedná-li se o snahu respondenta vyjadřovat reálný stav situace nebo o užití krajní formulací v určité komunikační funkci. Cílem této diplomové práce je vedle jasného vymezení krajních formulací, také ukázat, jak je možné krajní formulace ve výzkumném interview analyzovat, a naznačit, jakou výpovědní hodnotu mají. Analýza krajních formulací by také měla ukázat, jakým způsobem je vhodné s krajními formulacemi zacházet z hlediska metodologického (formulace otázek).
Hlavními teoreticko-metodologickými zdroji budou převážně zahraniční publikace týkající se krajních formulací v anglických rozhovorech (politické debaty, soudní jednání), a to hlavně článek Anity Pomerantz Extreme Case Formulations: A Way of Legitimizing Claims z roku 1986, dále také publikace Norricka (2004) a Edwardse (2000).
Seznam odborné literatury
Edwards, D. (2000). Extreme Case Formulations: Softeners, Investment and Doing Nonliteral. Research on Language and Social Interaction (23), 347 - 373.
Hutchby, I., & Wooffitt, R. (1998). Conversation Analysis. Cambridge: Polity Press.
Nekvapil, J. (připr.). Krajní formulace.Encyklopedické heslo napsané pro Nový encyklopedický slovník češtiny online (grant GAČRP406/11/0294).
Norrick, N. (2004). Hyperbole, Extreme Case Formulation. Journal of Pragmatics (36), 1727 - 1739.
Pomerantz, A. (1986). Extreme Case Formulations: A Way of Legitimizing Claims. Human Studies (9), 219 - 229.
Sacks, H. (1995). Lectures on Conversation (G. Jefferson ed.). Oxford: Blackwell.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK