Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historický vývoj mediální didaktiky a její rozsah v České republice
Název práce v češtině: Historický vývoj mediální didaktiky a její rozsah v České republice
Název v anglickém jazyce: Historical development of media didactics and its scope in the Czech Republic
Klíčová slova: Média, informační a komunikační technologie, tablety, média ve výuce, mediální didaktika
Klíčová slova anglicky: Media, information and communication technologies, tablets, teaching with media, media didactics
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Wolák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.07.2015
Datum zadání: 16.07.2015
Datum a čas obhajoby: 06.02.2017 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2017
Oponenti: Mgr. Markéta Supa, M.A., Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Knihy:
ČERNOCHOVÁ, Miroslava, KOMRSKA, Tomáš, NOVÁK, Jaroslav. Využití počítače při vyučování: náměty pro práci dětí s počítaček. Praha: Portál, 1998. 168 s. ISBN 80-7178-272-6.
ČESÁLKOVÁ, Lucie. Film před tabulí: idea školního filmu v prvorepublikovém Československu. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2010. 178 s. ISBN 978-80-86729-57-2.
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993. 374 s. ISBN 8071841412.
HLAĎO, Petr. Možnosti využití nových technologií ve vyučování tematického okruhu Svět práce. In HRBÁČEK, Jiří. Moderní technologie ve výuce: sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků. Brno: MSD, 2007, s. 1-7. ISBN 978-80-7392-003-6.
HRACH, Karel. Základy biostatiky s využitím Excelu. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. 49 s. ISBN 978-80-7414-398-4.
HRAŠE, Jiří. Profesionalizace vysílání 1930-1938. In JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003, s. 128-129. ISBN 80-86762-00-9.
JEŘÁBEK, Hynek. Úvod do sociologického výzkumu [online]. Praha: Carolinum, 1992 [cit. 2016-12-11]. 88 s.
Dostupné z: http://www.antropoweb.cz/media//studijni_materialy/prednasky_MTV1.pdf
JEŠUTOVÁ, Eva. 99 významných uměleckých osobností rozhlasu: čeští tvůrci slovenských pořadů. Praha: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2008. 198 s. ISBN 978-80-254-1703-4.
JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost: stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. Praha: Portál, 2003. 208 s. ISBN 80-7178697-7.
KOMENSKÝ, Jan Amos. Didaktika. Praha: W kommissí U Řiwnáče, 1849. 268 s.
KOMENSKÝ, Jan Amos. Didaktika veliká. Praha: Dědictví Komenského, 1905. 378 s.
KOMENSKÝ, Jan Amos, KVÍTKOVÁ, Naděžda (ed.). Orbis sensualium pictus: výbor v jazyce latinském, českém, německém, anglickém, ruském. Beroun: Machart, 2012. 224 s. ISBN 978-80-87517-39-0.
KROUŽELOVÁ, Dana. Příručka mediální výchovy: mediální výchova na gymnáziích [online]. Pardubice: Koalice nevládek Pardubicka, o.s., 2010. 141 s. [cit. 2016-11-24]. Dostupné z: http://www.mediasetbox.cz/cs/media-set/prirucka-medialni-vychovy/
MAŠEK, Jan. Videotechnika ve výuce: I. díl. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, 1993. 199 s. ISBN 80-7043-067-2.
MAŠEK, Jan. Audiovizuální komunikace výukových médií. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002a. 126 s. ISBN 80-7082-905-2.
MAŠEK, Jan, MICHALÍK, Petr, VRBÍK, Václav. Otevřené technologie ve výuce. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. 116 s. ISBN 80-7043-254-3.
MIČIENKA, Marek, JIRÁK, Jan a kol. Základy mediální výchovy. Praha: Portál, 2007. 295 s. ISBN 978-80-7367-315-4.
NIKLESOVÁ, Eva. Teorie a východiska současné mediální výchovy. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2007. 140 s. ISBN 978-80-7040-995-4.
NOVÁK, Jan Václav, HENDRICH, Josef. Jan Amos Komenský: jeho život a spisy. Praha: Dědictví Komenského, 1932. 722 s.
PASTOROVÁ, Markéta, JIRÁK, Jan, PAVLIČÍKOVÁ, Helena. Doporučené očekávané výstupy: mediální výchova v základním vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011. 12 s. ISBN 978-80-87000-76-2.
PATZAKOVÁ-JANDOVÁ, Anna. Prvních deset let československého rozhlasu. Praha: Radiojournal, 1935. 1039 s.
PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. 496 s. ISBN 80-7178-170-3.
RAMBOUSEK, Vladimír a kol. Technické výukové prostředky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 304 s.
REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 328 s. ISBN 80-7178-926-7.
SCHORB, Bernd. Medienalltag und Handeln: Medienpädagogik im Spiegel von Geschichte, Forschung und Praxis. Opladen: Leske + Budrich, 1995. 244 s. ISBN 3-8100-1382-X.
SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 328 s. ISBN 978-80-247-1821-7.
SLAVÍK, Jan, NOVÁK, Jaroslav. Počítač jako pomocník učitele: efektivní práce s informacemi ve škole. Praha: Portál, 1997. 120 s. ISBN 80-7178-149-5.
ŠEĎOVÁ, Klára. Mediální pedagogika. In PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009, s. 787-791. ISBN 978-80-7367-546-2.
THEUNERT, Helga, SCHORB, Bernd. Begleiter der Kindheit: Zeichentrick und die Rezeption durch Kinder. München: Fischer, 1996. 267 s. ISBN 3-88927-192-8.
VOGELOVÁ, Pavlína. Jan Calábek. Praha: Akademie múzických umění, 2013. 304 s. ISBN 978-80-7331-263-3.

Příspěvky ve sborníku:
BRDIČKA, Bořivoj. Vliv technologií na inovaci výukových metod [online]. In NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. Informační gramotnost: sborník příspěvků z konference konané 2. Prosince 2014 v Moravské zemské knihovně. Brno: Moravská zemská knihovna, 2005, s. 92-97 [cit. 2016-11-04]. Dostupné z: http://www.spomocnik.cz/pub/VlivTnaI_BB04.pdf
KLIMEŠ, Ivan. Děti v brlohu aneb Kino jako škola zločinu. In Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 24. ročníku sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 4.-6. března 2004. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004, s. 331-341. ISBN 80-85778-43-2.
MAŠEK, Jan. Některé aktuální otázky vlivu technických komunikačních prostředků na vzdělání a výchovu. In KANTOR, Milan, MOŠNA Karel (eds.). Výchova a vzdělávání v českých zemích na prahu třetího tisíciletí: sborník referátů z 5. konference České asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 30. června a 1. července 1997 v Plzni. Plzeň: Západočeská univerzita, 1997, s. 127-133. ISBN 80-7043-216-0.
MAŠEK, Jan. Role média v edukačním prostředí a vybrané otázky mediální pedagogiky [online]. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu: konference pořádaná katedrou pedagogiky FPE ZČU v Plzni a Českou asociací pedagogického výzkumu pod záštitou rektora ZČU v Plzni doc. Ing. J. Průši, CSc. ve dnech 5.-7. září 2006 na ZČU v Plzni. Plzeň: Západočeské univerzita, 2006 [cit. 2016-11-23]. Dostupné z: http://www.kpg.zcu.cz/capv/HTML/134/134.pdf
MAŠEK, Jan. Mediální pedagogika: významná subdisciplína české pedagogiky o edukačních a socializačních procesech realizovaných s pomocí nebo prostřednictvím médií? In JANDOVÁ, Renata (ed.). Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu: sborník anotací XV. konference České asociace pedagogického výzkumu s mezinárodní účastí pořádané katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU: České Budějovice, 12.-14. září 2007. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007, s. 24. ISBN 978-80-7040-987-9.
MAŠEK, Jan. Mediální didaktika: významná subdisciplína české mediální pedagogiky? In MAŠEK, Jan, SLOBODA, Zdeněk, ZIKMUNDOVÁ, Vladimíra (eds.). Mediální pedagogika v teorii a praxi: sborník příspěvků z mezinárodní konference o mediální výchově a pedagogice: Plzeň, 17.-18. června 2009. Plzeň: Fakulta pedagogická ZČU, 2010, s. 74-79. ISBN 978-80-7043-851-0.
SCHORB, Bernd, SLOBODA, Zdeněk. Teorie mediální pedagogiky. In MAŠEK, Jan, SLOBODA, Zdeněk, ZIKMUNDOVÁ, Vladimíra (eds.). Mediální pedagogika v teorii a praxi: sborník příspěvků z mezinárodní konference o mediální výchově a pedagogice: Plzeň, 17.-18. června 2009. Plzeň: Fakulta pedagogická ZČU, 2010, s. 7-10. ISBN 978-80-7043-851-0.
SLOBODA, Zdeněk. Mediální pedagogika: integrující přístup k chápání a uchopování role médií ve společnosti [online]. In Miscellanea Sociologica 2006: sborník z příspěvků z 2. doktorandské sociologické konference pořádané FSV UK a FF UK 25. – 26. 5. 2006. Praha: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, 2006, s. 27-48 [cit. 2016-11-24]. Dostupné z: http://publication.fsv.cuni.cz/attachments/260_SBORNIK_final.pdf
Články:
ČESÁLKOVÁ, Lucie. Pan učitel televize: TVŠ: televizní vysílání pro školní třídy i domácnosti. Iluminace, 2005, roč. 17, č. 4, s. 39-56.
HRBÁČEK, Jiří. Nové technologie ve výuce. Trendy ve vzdělávání, 2010, roč. 3, č. 1, s. 364-367.
JIRÁK, Jan, ŠŤASTNÁ, Lucie. K periodizaci vývoje mediální výchovy a mediálního vzdělávání v českém prostředí v evropském kontextu [online]. In Sborník Národního muzea v Praze: řada C – Literární historie, 2012, roč. 57, č. 4, s. 67-72 [cit. 2016-11-24]. Dostupné z: http://www.nm.cz/publikace/archiv.php?id=7&rok=57&kcislu=4&f_=Zobrazit
KOBÍKOVÁ, Zuzana. Hypertext [online]. Revue pro média, 2003, č. 5, s. 36-37 [cit. 2016-12-07]. Dostupné z: http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Heslar/hypertext.htm
KÖPPLOVÁ, Barbara, JIRÁK, Jan. Žurnalistika a mediální studia v Česku: úvahy o historickém vývoji a současné situaci [online]. Acta Universitatis Carolinae: Studia Territorialia, 2014, roč. 13, č. 1-2, s. 53-80 [cit. 2016-11-24]. Dostupné z: http://stuter.fsv.cuni.cz/index.php/stuter/article/view/628/562
SKALKOVÁ, Jarmila. Využívání médií jako didaktického prostředku v procesu školního vyučování [online]. Pedagogika, 2002, roč. LII, č. 4, s. 455-462 [cit. 2016-12-06]. Dostupné z: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=2099&lang=cs
ŠEBESTA, Karel, JIRÁK, Jan. Mediální výchova a její výhledy v ČR. Učitelské noviny, 1995, roč. 98, č. 20, s. 12.

Diplomové a disertační práce:
DVOŘÁKOVÁ, Tereza Czesany. Idea filmové komory. Českomoravské filmové ústředí a kontinuita centralizačních tendencí ve filmovém oboru 30. a 40. let. Praha, 2011. 394 s. Disertační práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na katedře filmových studií. Školitel práce doc. PhDr. Ivan Klimeš.
LEPKOVÁ, Klára. Vnímání televizní reklamy adolescenty. Praha, 2016. 141 s. bez příloh. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

Elektronické zdroje:
Asociace pro mediální pedagogiku, o.s. [online]. [cit. 2016-08-20]. Dostupné z: http://www.medialnipedagogika.cz/co-je-medialni-pedagogika
BENEŠ, Štěpán. Internet ve školách: jak skončil byznys za 884 milionů korun [online]. 30.11.2007 [cit. 2016-12-06]. Dostupné z: http://www.itbiz.cz/internet-ve-skolach
BRDIČKA, Bořivoj. Nástup tabletů je definitivním vítězstvím 1:1 [online]. Metodický portál: Články, 14.3.2011 [cit. 2016-12-07]. Dostupné z:
http://spomocnik.rvp.cz/clanek/11297/NASTUP-TABLETU-JE-DEFINITIVNIM-VITEZSTVIM-11.html
Český statistický úřad [online]. [cit. 2016-12-06]. Dostupné z: https://www.czso.cz/
EDULAB – Škola dotykem [online]. [cit. 2016-12-08]. Dostupné z: http://www.edulabcr.cz/projekty/skola-dotykem
EDULAB – Druhý rok projektu Škola dotykem zbořil mýty o digitálním vzdělávání [online]. [cit. 2016-12-08]. Dostupné z: http://www.edulabcr.cz/novinky/druhy-rok-projektu-skola-dotykem-zboril-myty-o-digitalnim-vzdelavani-zapojilo-se-do-nej-vice-nez-1000-zaku-a-100-ucitelu
Fraus vzdělávací systém – Projekt Flexibook 1:1 [online]. [cit. 2016-12-08]. Dostupné z: https://www.fraus.cz/cs/projekty/flexibook-11
Fraus vzdělávací systém – Mohou se i české základní školy vydat na digitální dálnici? [online]. [cit. 2016-12-08]. Dostupné z: https://www.fraus.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/mohou-se-i-ceske-zakladni-skoly-vydat-na-digitalni-dalnici-13462
Internet World Stats: Usage and Population Statistics [online]. [cit. 2016-12-06]. Dostupné z: http://www.internetworldstats.com/stats.htm
IT slovník.cz [online]. [cit. 2016-12-07]. Dostupné z: http://it-slovnik.cz/pojem/tablet
NEUMAJER, Ondřej. Již brzy v našich školách: tablety a elektronické knihy [online]. Metodický portál: Články, 27.11.2011 [cit. 2016-12-07]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/14553/JIZ-BRZY-V-NASICH-SKOLACH-TABLETY-A-ELEKTRONICKE-KNIHY.html/
U.S. Census Bureau [online]. [cit. 2016-12-06]. Dostupné z: https://www.census.gov/population/international/data/idb/worldpopgraph.php
Základní škola Mendelova [online]. [cit. 2016-11-04]. Dostupné z: http://www.mendelova.cz/files/content/150/files/Konstruktivníatransmisivnípřístup.pdf
Předběžná náplň práce
Diplomová práce si klade za cíl zachytit vývoj a rozsah mediální didaktiky v České republice. Výchozími autory jsou PhDr. Jan Mašek, Ph.D. a Mgr. Zdeněk Sloboda, kteří se zabývají mediální pedagogikou v českém prostředí. Předmětem práce je objasnění pojmu mediální didaktika. To slouží jako syžet pro utvoření systematizovaného přehledu historického vývoje užívání médií ve výuce a upozornění na důležitost médií ve výuce a výuky za pomocí médií. V neposlední řadě se práce snaží zjistit vliv a rozsah jednoho konkrétního média v prostředí českého školství, a to tabletu. Metodou výzkumu je dotazníkové šetření, v rámci kterého bylo zkoumáno 200 učitelů základních, středních (odborných) škol a gymnázií. Na základě získaných dat pak bylo možné odpovědět na předem stanovené výzkumné otázky, které zněly: Jak je rozšířené využití tabletů ve vyučování? Jaký postoj zaujímají učitelé základních, středních (odborných) škol a gymnázií k využití tabletů ve vyučování? Má podle učitelů základních, středních (odborných) škol a gymnázií využití tabletů ve vyučování vliv na jeho efektivitu?
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal of the thesis is to describe the development and the extent of media didactics in the Czech republic. The authors who examine media pedagogy are PhDr. Jan Mašek, Ph.D. a Mgr. Zdeněk Sloboda. The subject of the thesis is to clarify the concept of media didactics. This is important for the formation of historical development of the use of media during the teaching and for highlight the importance of media during the teaching and teaching with the use of media. Finally, the thesis try to find out the effects and the extent of tablets in the czech education system. By using quantitative questionnaire research was examined 200 teachers of primary schools, secondary schools and grammar schools. Based on the acquired data is possible to answer predetermined research questions: How widespread is the use of tablets during the teaching? What is the opinion of teachers to use tablets during the teaching? Does the use of tablets during the teaching influence the effectiveness of the teaching?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK