Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak se změnila sportovní žurnalistika v československém tisku po roce 1948? Srovnání období let 1945-1948 a 1953-1958
Název práce v češtině: Jak se změnila sportovní žurnalistika v československém tisku po roce 1948? Srovnání období let 1945-1948 a 1953-1958
Název v anglickém jazyce: How Did Sport Journalism Change in Czechoslovakian Press after 1948? Comparing Periods 1945-1948 and 1953-1958
Klíčová slova: Sportovní tisk, sportovní žurnalistika, sportovní novinář, sport a politika, tělesná výchova, Sokol, Klub sportovních novinářů, Ruch v tělesné výchově, Ruch v tělovýchově a sportu, Stadion, Československý sport, KSČ, poválečný vývoj, 1945–1948, 1953–1958.
Klíčová slova anglicky: Sports press, sports journalism, sports editor, sport and politics, physical education movement, Sokol, Sports Journalists Society, Ruch v tělesné výchově, Ruch v tělovýchově a sportu, Stadion, Československý sport, Communist Party of Czechoslovakia, post-war development, 1945–1948, 1953–1958.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. David Lukšů, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2015
Datum zadání: 30.06.2015
Datum a čas obhajoby: 21.06.2017 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H011, Hollar - místn. č. 011
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2017
Oponenti: Mgr. Ondřej Trunečka, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BEDNAŘÍK, Petr. Český tisk v letech 1945–1948. Rozvoj české společnosti v Evropské unii.
s. 132–144, BŮŽEK, Václav a kol. Úvod do studia historie. Vyd. 1. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU, 1994, 88 s., DUŠEK, Rudolf. Sport a jak to bylo. Praha: B.A.T. Program s.r.o., 2009, 379 s., KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945–1948. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 153 s., KAPLAN, Karel. Československo v letech 1948–1953: Zakladatelské období komunistického režimu. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 146 s., KAPLAN, Karel. Československo v letech 1953–1966: Společenská krize a kořeny reformy. 1. vydání. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 146 s., KAPLAN, Karel – TOMÁŠEK, Dušan: O cenzuře v Československu v letech 1945–1956. Edice Sešity ÚSD, svazek 22. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1994, 183 s., KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha, Portál 2010. 344 s., KŘIVÁNKOVÁ, Alena – VATRÁL, Jozef. Dějiny československé žurnalistiky. IV. díl: český a slovenský tisk v letech 1944–1987. 1. vyd. Praha: Novinář, 1989, 223 s., TRAMPOTA, Tomáš – VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Vyd. 1.
Praha: Portál, 2010, 293 s., Československý sport, Ruch v tělesné výchově, Ruch v tělovýchově a sportu, Stadion.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zodpovědět otázku, jakým způsobem se sportovní žurnalistika proměnila s nastolením nového režimu v Československu po roce 1948. Mezi dílčí tematické problémy bude patřit otázka personálních změn v novinářských redakcích (zda došlo k výměně novinářů a nástupu nové generace), osudů vybraných novinářů (co se stalo s těmi, kteří po roce 1948 nemohli do tisku psát, jakým způsobem se zrychlil kariérní postup u těch, kteří byli v souladu s politickými změnami), promítání politiky do žurnalistické práce (jak se změnila například legislativa tisku po schválení nové tzv. „květnové“ ústavy 1948, jaký byl vliv agendy ministerstva informací a jak se tato agenda změnila po roce 1948), proměny tematického obsahu a vizualizace sportovních rubrik a v neposlední řadě otázka vzniku a zániku periodik s transformacemi ve vydavatelství sportovních tiskovin (pozice Sokola, později dalších zastřešujících sportovních organizací včetně Československého svazu tělesné výchovy, nástup Státního tělovýchovného nakladatelství – budoucí Olympia).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Master’s thesis called How Did Sports Journalism Change in Czechoslovakian Press after 1948? Comparing Periods 1945–1948 and 1953–1958 deals with the development and comparison of sports journalism in post-war Czechoslovakia and through the qualitative content analysis of three selected sports periodicals (Ruch v tělesné výchově/Ruch v tělovýchově a sportu, Stadion, Československý sport). Research focuses on media reports, graphic and language changes and organizational development of the periodicals. Secondary subjects are the fate of selected editors, the post-war development of the Sports Journalists Society and the unification of physical education movement.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK