Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řízení adaptačního procesu dětí předškolního věku při vstupu do základního vzdělávání, možné problémy a jejich prevence
Název práce v češtině: Řízení adaptačního procesu dětí předškolního věku při vstupu do základního vzdělávání, možné problémy a jejich prevence
Název v anglickém jazyce: Proceedings of the adaptation process of preschool children on entry into primary education, possible problems and their prevention
Klíčová slova: Řízení, adaptace, adaptační problém, pedagog, komunikace
Klíčová slova anglicky: Management, adaptation, adaptation problem, pedagogue, communication
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.02.2014
Datum zadání: 20.02.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 14:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: PhDr. Jan Voda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce je zaměřena na problematiku adaptace dětí předškolního věku na školní prostředí. Autorka bude komparovat přístupy managementu škol k zajištění bezproblémového přestupu dětí z předškolního do základního vzdělávání a komparovat tyto přístupy ve školách městských a venkovských. Práce bude vypracována na základě schváleného ideového a dále rozpracovaného prováděcího projektu popsanými metodami a za použití uvedené literatury. Studentka je povinna dodržet stanovený cíl a téma práce a realizovat výzkumný postup v souladu s cílem. V interpretaci získaných dat i při stanovení závěru musí postupovat objektivně, formální stránka a citování literatury bude odpovídat pokynům v metodickém materiálu pro závěrečné práce vydaném CŠM PedF UK v Praze v roce 2013. Práce musí splňovat kritéria pro závěrečné diplomové práce, autorka práce tím dokládá dostatečnou kompetentnost pro další odbornou činnost.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK