Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí životního prostředí v expertním myšlení československých architektů 1960-1971
Název práce v češtině: Pojetí životního prostředí v expertním myšlení československých architektů 1960-1971
Název v anglickém jazyce: Concept of The Environment in expert view of Czechoslovak architects 1960-1971
Klíčová slova: environment, environmentální dějiny, dějiny myšlení, teorie modernizace, ekologie, ekologické aspekty modernity, udržitelný rozvoj, Československo, 2. polovina 20. století, státní socialismus, dějiny československé společnosti
Klíčová slova anglicky: environment, environmental history, history of ideas, theory of modernization, ecology, ecological aspects of modernity, sustainable development, Czechoslovakia,, second half of 20th century, state socialism, history of czechoslovak society
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.06.2015
Datum zadání: 22.05.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.08.2017
Datum a čas obhajoby: 07.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jiří Janáč, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměří na tradici, zdroje a vývoj ekologického a environmentální myšlení ve státně socialistickém Československu a jeho působení na společnost a přítomnost ve veřejném prostoru. Otázkou bude, zda se environmentální diskurs dokázal dostatečně prosadit a stát se tak prvkem identity a hodnot moderní československé společnosti, či zda zůstal tento myšlenkový směr na okraji a byl záležitostí pouze úzkého kruhu příznivců.
V zemích na západ od tzv. železné opony a v USA se v rámci vývoje společnosti částečně prosadil environmentální diskurs jako jedna ze složek hledané modernity a budoucnosti společnosti. Lze ale podobný proces sledovat i v Československu? V čem můžeme, v souvislosti s environmentálním myšlením či obecně vzathem k životnímu prostředí, sledovat paralely a v čem odlišnost československé, případně obecně státně socialistické modernity?
Seznam odborné literatury
BECK, Ulrich, Riziková společnost, na cestě k jiné moderně, vyd. 2., Praha 2011
BECK, Ulrich, Co je to globalizace?, Brno 2007
ČEŘOVSKÝ, Jan, Jak jsme zachraňovali svět aneb půlstoletí ve službách přírody, Praha 2014
GIDDENS, Anthony, Třetí cesta, Praha 2001
HADAČ, Emil, Lidé a krajina, Praha, 1982
HADAČ, Emil, MOLDÁN, Bedřich, STOKLASA, Jaroslav, Ohrožená příroda, Praha 1983
HERMANN, Tomáš, Plánování socialistické vědy, Červený Kostelec 2013
ISENBERG, Andrew C. (ed.),The Oxford Handbook of Environmental History, 2014
LIBROVÁ, Hana, Láska ke krajině, Brno, 1988
LIBROVÁ, Hana, Pestří a zelení. Kapitoly o dobrovolné skromnosti, Brno 1994
LOEWENSTEIN, Bedřich, Víra v pokrok, Praha 2009
KALINOVÁ, Lenka, Konec nadějím a nová očekávání, Praha 2012
KELLER, Jan, Teorie modernizace, Praha 2007
KELLER, Jan, Sociologie a ekologie, Praha 1997
KELLER, Jan, Až na dno blahobytu, Ke společenským kořenům ekologické krize, Brno 1993
KOLMAN, Arnošt, Zaslepená generace, Brno 2005
KOLMAN, Arnošt, Výhledy do budoucna, Praha 1962
MARTUCCELLI, Danilo, Sociologie modernity, Brno 2008
McNEIL, John Robert, Something New Under the Sun: An Environmental History of the Twentieth-century World, New York 2000
MEADOWS, Donella et al., The limits to growth, New York 1972

MEADOWS, Donella a kolektiv, Překročení mezí: konfrontace globálního kolapsu s představou trvale udržitelné budoucnosti Praha 1995
OLŠÁKOVÁ, Doubravka, Věda jde k lidu, Praha 2014
MOLDAN, Bedřich, PAČES, Tomáš, Rok 2000 – konec věku plýtvání, Praha 1984
MOLDAN, Bedřich, ZÝKA, Jaroslav, JENÍK, Jan, Životní prostředí očima přírodovědce, Praha 1979
RICHTA, Radovan a kolektiv, Civilizace na rozcestí, Praha 1967
RICHTA, Radovan, FILIPEC, Jindřich, Vědeckotechnická revoluce a socialismus, Praha 1972
ŠUBRT, Jiří (red.), Organizace, rozhodování, řád a změna, Praha 2006
ŠUBRT, Jiří, BALON, Jan, Soudobá sociologická teorie, Praha 2010
ŠUBRT, Jiří, BALON, Jan, Teorie jednání, Praha 2008
TONDL, Ladislav, Člověk a věda, Praha 1969
VANĚK, Miroslav, Nedalo se tady dýchat, Praha 1996
VANĚK, Miroslav a kol., Ostrůvky svobody, Praha 2002
VAVROUŠEK, Josef, MOLDÁN, Bedřich (eds.), Stav a vývoj životního prostředí v Československu, Praha 1989
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK