Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Výuka finanční gramotnosti na základní škole
Název práce v češtině: Výuka finanční gramotnosti na základní škole
Název v anglickém jazyce: Educating about financial literacy at primary schools
Klíčová slova: Finanční vzdělávání, školní vzdělávání, vzdělávání, finanční gramotnost, internetové portály o finanční gramotnosti, kvalitativní výzkum, strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami
Klíčová slova anglicky: Financial education, school education, education, financial literacy, financial literacy websites, qualitative research, structured interview with open questions
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.06.2015
Datum zadání: 17.06.2015
Datum a čas obhajoby: 09.01.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R207E, 207E, knihovna KOVF, 2. patro, proti hlavnímu schodišti
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Josef Stracený, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je vymezit podstatu finanční gramotnosti, definovat její základní kategorie, zmapovat základní pedagogické dokumenty, které se týkají finanční gramotnosti a zhodnotit dosavadní obsah, zaměření a úroveň výuky finanční gramotnosti na základní škole.

Seznam odborné literatury
ŠKVÁRA, Miroslav. Finanční gramotnost. 1. vyd. Praha: M. Škvára, 2011, 219 s. ISBN 978-80-904823-0-2.
BERTL, Ivan. Kapitoly o finanční gramotnosti. 1. vyd. Praha: Triton, 2012, 77 s. ISBN 978-80-7387-622-7.
NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost: učebnice žáka, Kralice na Hané: Computer Media, 2011. 978-80-7402-106-0
JAKEŠ, Petr. Finanční gramotnost pro druhý stupeň základní školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2011, 4 sv. ISBN 978-80-7373-089-5.
NAVRÁTILOVÁ, Petra, JIŘÍČEK, Michal a ZLÁMAL, Jaroslav. Finanční gramotnost. Vyd. 2. Kralice na Hané: Computer Media, 2013, 2 sv. (88; 184 s.). ISBN 978-80-7402-150-3.
NOVÁKOVÁ, Vladimíra, ed. a SOBOTKA, Věroslav, ed. Slabikář finanční gramotnosti: učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti. 2., aktualiz. vyd. Praha: COFET, 2011, 416 s. ISBN 978-80-904396-1-0.
SKOŘEPA, Michal a Eva SKOŘEPOVÁ. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia: výchova k občanství : stát a hospodářství. 1. vyd. Praha: Scientia, 2008, 3 sv. ISBN 978-80-86960-41-8.
HESOVÁ, Alena a Eva ZELENDOVÁ. Finanční gramotnost ve výuce: metodická příručka. Vyd. 1. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), divize VÚP, 2011, 59 s. ISBN 978-80-86856-74-2.
HESOVÁ, Alena. Katalog materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti. Vyd. 1. (tištěné). Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014, 24 s. ISBN 978-80-7481-087-9.
HESOVÁ, Alena. Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti. Vyd. 1. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2013, 26 s. ISBN 978-80-7481-002-2.

Předběžná náplň práce
1. Vymezení podstaty finanční gramotnosti a jejích základních kategorií
2. Základní pedagogické dokumenty týkající se výuky finanční gramotnosti na základní škole
3. Zhodnocení obsahu, zaměření a úrovně výuky finanční gramotnosti na základní škole

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

1. Defining the essence of financial literacy and its main categories
2. Basic pedagogical documents pertaining to the teaching of financial literacy at primary schools
3. The assessment of content, focus and level of teaching financial literacy at primary schools

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK