Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mínění sester o eutanazii
Název práce v češtině: Mínění sester o eutanazii
Název v anglickém jazyce: Attitude of nurses to euthanasia
Klíčová slova: eutanazie, paliativní péče, umírání, smrt
Klíčová slova anglicky: euthanasia, palliative care, death and dying
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Křivková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.09.2015
Datum zadání: 30.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.05.2016
Datum a čas obhajoby: 06.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2016
Oponenti: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce musí splňovat požadavky uvedené v Opatření děkana 2. LF UK č. 12/2010. Zpracováním bakalářské práce student/ka prokáže, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru a že v průběhu studia získal/a a zároveň je i schopen/a v praxi uplatňovat teoretické poznatky a praktické postupy (metody). Bakalářská práce musí být původním a samostatně zpracovaným odborným textem. Při zpracování bakalářské práce se student/ka může opírat o výsledky a zkušenosti získané jinými autory, avšak vždy musí tyto výsledky a zkušenosti konfrontovat s vlastními názory, úvahami, hodnoceními a závěry. Rozsah bakalářské práce vyplývá z povahy zpracovávaného tématu, přičemž její minimální rozsah činí 40 stran normovaného textu. Referenční seznam musí obsahovat nejméně 25 položek časopiseckých, literárních či elektronických zdrojů informací. Do referenčního seznamu se nezapočítávají pouhá abstrakta. Zpracováním bakalářské práce musí student prokázat schopnost pracovat s aktuální odbornou literaturou vztahující se k řešené problematice, včetně práce s cizojazyčnou literaturou a s dalšími prameny. Citace typu “ústní sdělení” a “nepublikovaná data” (s výjimkou vnitřních předpisů a standardů) nelze v bakalářské práci použít.
Seznam odborné literatury
SKŘIVANOVÁ-BOŠKOVÁ, V. Eutanázie, nebo "komfort" pro pacienty?: zkušenosti Nizozemí, Oregonu, Švýcarska a dalších. 1. vyd. Praha: V. Bošková, 2012, 51 s. ISBN 978-80-260-2989-2.
KUPKA, M. Psychosociální aspekty paliativní péče. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 216 s. ISBN 978-802-4746-500.
MARKOVÁ, M. Sestra a pacient v paliativní péči. 1. vyd. Překlad Eva Masnerová. Praha: Grada, 2010. 128 s. ISBN 978-802-4731-711.
PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P. Eutanazie - pro a proti. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 256 s. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-802-4746-593.
SVATOŠOVÁ, M. Víme si rady s duchovními potřebami nemocných? 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 109 s. ISBN 978-802-4741-079.
Předběžná náplň práce
Záměrem bakalářské práce je zpracování tématu eutanázie, porovnání legislativy v ČR se zeměmi, které eutanázii umožňují. Zaměřit se na subjektivní vnímání sester o paliativní péči, procesu umírání, pojetí smrti a představě dobré smrti. Pomocí dotazníkového šetření získat data o postojích a názorech sester ke zmíněným tématům v souvztažnosti k jejich povolání. Provést analýzu zjištěných dat z dotazníkového šetření a interpretovat výsledky. Porovnat výsledky vlastního šetření s dříve realizovanými výzkumy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of my bachelor work is to elaborate the theme of euthanasia, to compare both the legislation in the Czech Republic and the countries that permitted to practise euthanasia. To focused on an individual perceiving of palliative care of nurses, the process of dying and the idea of dying well. To get data on attitudes and positions of nurses on the above mentioned themes in connection with their work by means of the method of form investigation. To work up an analysis of ascertained information from the questionnaires and to interpret conclusions. To compare conclusions of my investigation with investigations of the theme that have been done earlier.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK