Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odraz postmoderny: Souvislosti, přesahy a paralely mezi texty Milana Kundery a Venko Andonovského.
Název práce v češtině: Odraz postmoderny: Souvislosti, přesahy a paralely mezi texty Milana Kundery a Venko Andonovského.
Název v anglickém jazyce: Representation of posmodernism. Relationships, overlops and parallels between the texts of Milan Kundera and Venko Andonovski.
Klíčová slova: Postmodernismus, postmoderní literatura, Milan Kundera, Venko Andonovski
Klíčová slova anglicky: Post-modernism, post-modern literature, Milan Kundera, Venko Andonovski
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Vučka
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.06.2015
Datum zadání: 10.06.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.08.2016
Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je analýza souvislostí a paralel mezi texty Milana Kundery a Venko Andonovského v rámci postmoderny. Bakalářská práce se pokusí postihnout aspekty Kunderova autorského stylu a jeho specifického pojetí postmoderny s ohledem na jejich vliv a inspiraci pro tvorbu Venko Andonovského. Práce se rovněž zaměří na odlišnosti i naopak podobnosti v chápání a definování literární postmoderny v kontextu české literární vědy a literárně-vědného diskurzu makedonského.
Seznam odborné literatury
ANDONOVSKI, Venko.: Čarodějnice - Skopje: Lakrima literalis 2014
Originalní název: АНДОНОВСКИ, ВЕНКО: Вештица: роман во сурова состојба: (тетратката на еден писател). – 8. Дополнето изд. – Скопје: Лакрима литералис, 2014

ANDONOVSKI, Venko.: Pupek světa - Skopje: Tabernakul 2013
Originalní název: АНДОНОВСКИ, ВЕНКО: Папокот на светот-12.изд. – Скопје: Табернакул, 2013

ANDONOVSKI, Venko.: Postmoderní broskve v: Stožer, Skopje, červenec-srpen, no. 23-24, 1998
Originalní název: Андоновски, Венко: Постмодерни праски во: Стожер, Скопје, јули-август, бр. 23-24, 1998
ECO, Umberto.: Reflection on the Name of the Rose” in Metafiction, eddited by Mark Currie, London and New York: Longman, 1995

FOKKEMA, Douwe.: The Metamorphosis of Postmodernism: The European Reception of an American Concept”
GRENZ, Stanley.: Úvod do postmodernismu, Praha 1997.
CHVATÍK, Květoslav.: Svět románů Milana Kundery, Brno 1994.
JANASZEK – IVANIČKOVÁ, HALINA.: The Paradoxal Existence of Postmodernism in the Slav Countries of Eastern and Central Europe in Postmodernism in Literature and Culture of Central and Eastern Europe Katowice, 1996

JUVAN, Marko.: “Slovenska literatura, postmodernizam, postkomunizam in nacionalna država (iz 80. v 90. leta)
JUVAN, Marko. “Postmodernizam in mlada slovenska proza” in: Jezik in slovstvo, Ljubljana, Letnik XXXIV, 1988/89

KOTESKA, Jasna.: Postmoderní literární věda, makedonská kniha 2002 – Skopje
Originální název: КОТЕСКА, Јасна. Постмодернистички литературни студии, македонска книга 2002 – Скопје

KUNDERA, Milan: Žert, Atlantis, 1991

KUNDERA, Milan: Nesnesitelná lehkost bytí, Atlantis, 2006

LYOTARD, Jean-Francis Lyotard.: O postmodernismu, Postmoderno vysvětlované dětem, Postmoderní situace Filosofický ústav AV ČR Praha 1993

PETKOVSKA, Nada: “Postmodernism in Macedonian Literature” in: Postmodernism in Literature and Culture of Central and Eastern Europe Katowice, 1996

SIMPSON, David.: The Academic Postmodern and the Rule of Literature. – Chicago and London: The University of Chicago Press, 1995

ŠELEVA, Elizabeta.: Srovnávací Poetika. - Skopje: Phoenix 1996
Originalní název: Шелева, Елизабета. Компаративна поетика. – Скопје: Феникс 1996
Internetové zdroje:
https://is.muni.cz/el/1451/podzim2005/np006/um/2_Grenz_-_Zpochybneni_moderniho_sveta.pdf
http://wikisofia.cz/wiki/Postmoderna
https://cb.cz/novak/system/files/postmoderna_prehled.doc
https://is.muni.cz/el/1421/podzim2014/US_42/ode/51547177/438215-Holeckova_Simona-postmoderna.rtf
http://siander.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=53839
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj008uVuMzOAhXIvBQKHeCoDbAQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fblisty.cz%2Fvideo%2FCulik_Kundera_final.doc&usg=AFQjCNEdP_yU0bE2WJUzPaGSbxcYRfSnOg&sig2=WFDF3hoqxN46GfWRCNNk7w
https://cs.wikiquote.org/wiki/Milan_Kundera
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK