Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Moderování a regulace čtenářských diskuzí na českých zpravodajských serverech
Název práce v češtině: Moderování a regulace čtenářských diskuzí na českých zpravodajských serverech
Název v anglickém jazyce: The moderation and regulation of discussion forums on the Czech news websites
Klíčová slova: Web 2.0, diskuze, Aktuálně.cz, Novinky.cz, iDNES.cz, výzkum, kvalitativní rozhovor, komparativní obsahová analýza
Klíčová slova anglicky: Web 2.0, discussions, Aktuálně.cz, Novinky.cz, iDNES.cz, research, qualitative interview, comparative content analysis
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.06.2015
Datum zadání: 03.06.2015
Datum a čas obhajoby: 02.02.2017 09:20
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2017
Oponenti: Mgr. Jan Podzimek, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ANDERSON, Chris. The long tail. 2004. https://www.wired.com/2004/10/tail/ (10. 12. 2016)

BALL-ROKEACH, Sandra J. a Melvin L. DEFLEUR. Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-420-9.

BARTOŠEK, Jaroslav. Žurnalistika: úvod do studia. Olomouc: Středisko distančního vzdělávání FF UP, 1997.

BURNS, Lynette Sheridan. Žurnalistika, praktická příručka pro novináře. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-871-6.

CRESWELL, John W. Qualitative inquiry and research design: choosing among five traditions. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1998. ISBN 978-1-4129-1607-3.

ČERMÁK, Miloš. Nová média. Úvod a stručná historie. Pp. 7-42 in OSVALDOVÁ, Barbora, Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ a Miloš ČERMÁK. Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1684-1.

DENNIS, Everette E. a Melvin L. DEFLEUR. Understanding media in the digital age: connections for communication, society, and culture. New York: Allyn & Bacon, c2010. ISBN 978-0-205-59582-2.

DISMAN, Miroslav. 1998. Jak se vyrábí sociologická znalost: přiručka pro uživatele. Praha : Karolinum. ISBN 8071841412.

DVOŘÁKOVÁ, Ilona. Obsahová analýza/formální obsahová analýza/kvantitativní obsahová analýza. Pp. 95-99 in Antrpowebzin, 2010 (2). http://www.antropoweb.cz/media/webzin/webzin_2_2010/Dvorakova__I-2-2010.pdf (17. 12. 2016).

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2.
2017)

INTERNET WORLD STATS. 2016. http://www.internetworldstats.com/stats.htm (2. 1. 2017)

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-287-4.

KASÍK, Pavel (a). Blogs entering the Czech Media. Pp. 309-323 in JIRÁK, Jan, Barbara KÖPPLOVÁ a Denisa HEJLOVÁ. Média dvacet let poté. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-446-5.

KASÍK, Pavel (b). Blogy, Web 2.0 a žurnalisté. Pp. 145-162 in OSVALDOVÁ, Barbora, Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ a Miloš ČERMÁK. Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1684-1.

KELLY, Kevin. We Are The Web. 2005. https://www.wired.com/2005/08/tech/ (10. 12. 2016)

KRONICK, Jane C. Alternativní metodologie pro analýzu kvalitativních dat. Pp. 57-67 in Sociologický časopis, 1997. 33 (1).

LANDOW, George. Hypertext 3.0: Critical theory and new media in an era of globalization. Baltimore, Md.; London, Johns Hopkins University Press, 2006. ISBN 0-8018-8256-7

O'REILLY, Tim. What is Web 2.0. 2005 http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1 (10. 12. 2016)

O'REILLY, Tim. Web 2.0 Compact Definition: Trying Again. 2006. http://radar.oreilly.com/2006/12/web-20-compact-definition-tryi.html (10. 12. 2016)

OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Libri, 1999. ISBN 80-7277-108-6.

OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-266-7.

PAVLÍČKOVÁ, Tereza. Jak nová jsou publika nových médií. Pp. 51-62 in OSVALDOVÁ, Barbora, Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ a Miloš ČERMÁK. Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1684-1.

REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálního výzkumu. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3006-6.

REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7.

RHEINGOLD, Howard. The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. 1993. ISBN 0-201-60870-7. https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/18/The_Virtual_Community.pdf?sequence=1 (15. 12. 2016)

SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanějsí metody a techniky. Praha: Grada Publishing, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9.

SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Vyd. 1.
Praha: Grada, 2014. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9.

SCHERER, H. Úvod do metody obsahové analýzy. Pp. 29-53 in SCHULZ, Winfried, Lutz M. HAGEN, Helmut SCHERER a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-548-5.

SIAPERA, Eugenia. Understanding new media. Los Angeles: Sage, 2012. ISBN 978-1-84860-779-8.

SIMPSON, James. Computer Mediated Communication. ELT Journal , Oxford University Press, 2002, Volume 56/4, October edition, 414-415.

ŠMÍD, Milan. Zpravodajství internetové žurnalistiky. Pp. 98-107 in OSVALDOVÁ, Barbora a Alena LÁBOVÁ. Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0248-2.

ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách.
Vyd. 2. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6.

TOFFLER, Alvin. Future Shock. New York: Bantam Books, 1970. ISBN 0-394-42586-3.

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4.

YESETER. Report 8. Mediální kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. 2016. http://www.hatefree.cz/images/blog/analyza_romove/Analyza_komunikace_Romove_11_2016.pdf (29. 12. 2016).

WARD, Mike. Journalism online. Oxford: Focal Press, 2002. ISBN 978-0-240-51610-3.
Předběžná náplň práce
S nástupem druhé internetové éry po roce 2001 a vzniku Webu 2.0 se zásadním způsobem zvětšil podíl internetových uživatelů na tvorbě jeho obsahu. Období, jež trvá dosud, je charakteristické otevřenou komunikací mezi tvůrci a příjemci mediálních sdělení a rozšířením možností zpětné vazby od čtenářů on-line (nejen) zpravodajských serverů. Jednou z forem zpětné vazby jsou čtenářské diskuze pod on-line články. Tyto diskuze prošly v posledních letech vývojem, většina nejnavštěvovanějších českých zpravodajských serverů přikročila k určité formě moderace či regulace diskuzních příspěvků. Diskuze se také změnily z hlediska anonymity, která v dnešní době již zpravidla není možná.
Předkládaná práce mapuje čtenářské diskuze na třech nejčtenějších zpravodajských serverech v České republice – Novinky.cz, iDNES.cz a Aktuálně.cz. Na základě analýzy pravidel diskuzí jednotlivých serverů a výzkumných rozhovorů se správci diskuzí popisuje, kolik lidí ve vybraných online redakcích čtenářské diskuze pod články spravuje, zda je pro ně vyčleněna zvláštní pracovní pozice a jak se administrátor/moderátor podílí na moderaci a regulaci jednotlivých čtenářských příspěvků. Práce se také věnuje vymezení toho, jaké podmínky musejí čtenáři splnit, aby mohli pod články diskutovat, zda mohou diskutovat anonymně a zda se při diskutování musí řídit nějakými předem určenými pravidly.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
With the so called Second internet era and the creation of Web 2.0, the amount of the internet users, who participate in creating its contect, has rapidly expanded. Open communication between the recipients and the producers of the media messages, and the wider possibilities to give a feedback as an online media reader are typical for this ongoing period. One of the ways, how to give a feedback, are the discussion forums below the articles. These discussion forums has changed in recent years and most of the Czech online media have started to moderate them or control them. The discussion forums are also not any longer anonymous.
In this thesis, I am describing the discussion forums of the three most read Czech news websites – Novinky.cz, iDNES.cz and Aktuálně.cz. On the base of the analysis of the rules of a discussion and the interviews with the discussion administrators, I am describing, how many people in these media organizations work as the discussion administrators and how they moderate and control the posts. I am also dealing with the rules for the people, who want to také part in the discussion forums, whether they can be anonymous and if there are any specified rules, how to behave.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK