Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využívání nástrojů časné diagnostiky a krátké intervence zdravotními sestrami u pacientů s podezřením na škodlivé užívání nebo závislost na alkoholu nebo tabáku
Název práce v češtině: Využívání nástrojů časné diagnostiky a krátké intervence zdravotními sestrami u pacientů s podezřením na škodlivé užívání nebo závislost na alkoholu nebo tabáku
Název v anglickém jazyce: Application of early detection and brief intervention tools by nurses among patients with suspected alcohol or tobacco harmful use or dependence syndrome
Klíčová slova: časná diagnostika – krátká intervence – škodlivé užívání – ošetřovatelství – screeningové nástroje – zdravotní sestra - vzdělávání
Klíčová slova anglicky: early detection – brief intervention – harmful use – nursing – screening tools – nurse - education
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Milena Vaňková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.05.2015
Datum zadání: 20.10.2015
Datum a čas obhajoby: 14.06.2016 07:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02110)
Oponenti: Mgr. Vendula Pírková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Závazné normy pro vypracování bakalářské práce v souladu s:
Opatřením děkana 1. LF č. 10/2010
Manuálem pro vytvoření závěrečných kvalifikačních prací
Seznam odborné literatury
American Public Health Association. (2013). Screeningové vyšetření na problémové užívání alkoholu a navazující krátká intervence: Metodika SBI. Příručka pro pracovníky v oblasti veřejného zdraví. Praha: Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze.

Babor, T.F., & Higgins-Biddle. J.C. (2000). Alkohol screening and brief intervention: dissemination strategie for medical praktice and public health. Addiction, 95(5), 677-686. 37

Bamford, Z., Booth, P.G., McGuire, J., & Salmon, P. (2005). Minimal intervention as a preparation for the treatment of alkohol dependency. British Journal of Clinical Psychology, 44, 289 - 294.

Beich, A., Gannik, D., Saelan, H., & Thorsen, T. (2007). Screening and Brief Intervention Targeting Risky Drinkers in Danish General Praktice - A Pragmatic Controlled Trial. Alcohol & Alcoholism, 42(6), 593 - 603.
Bien, T.H., Miller, W.R. & Tonigan, J.S. (1993). Brief interventions for alcohol problems: a review. Addiction, 88, 315-336. Fleming, M. (2004/2005). Screening and Brief intervention in primary care. Alcohol Research & Health, 28(2), 57 - 62.

Čablová, L., Šťastná, L., Charvát, M., Maierová, E., Endrodiová, L., & Dolejš, M. (2011). Preventure - metoda krátké cílené intervence. Adiktologie, (11)2, 92-98.

Helmuth, E. D., Aromaa, S. E., Guard, A., Belanger, M., & Rosenbloom, D. L. (2004). Webbased screening and brief intervention for the spectrum of alcohol problems. Preventive Medicine, 39(5), 969-975.

Kabíček, P., Csémy, L., Sulek, Š., Mizerová, L. (2010). Krátká intervence ke snížení zneužívání návykových látek v praxi praktického lékaře pro děti a dorost. Zaostřeno na drogy, 8(3). Praha: Úřad vlády ČR.

Miller, W. R., Rollnick S. (2003) Motivační rozhovory. Tišnov: SCAN.

Moyer, A., Finney, J. W., Swearingen, C. E., & Vergun, P. (2003). Brief interventions for alkohol probléme: a meta-analytic review of controlled investigations in treatment-seeking and nontreatment-seeking populations. Addiction, 97, 279 - 292. Saitz, R.,

Nešpor, K., Csémy, L., Pernicová, H. (1998). Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí. Časná a krátká intervence. Praha: Sportpropag.

Nešpor K, Csémy L. Krátká intervence u patologického hráčství. Praktický lékař 2005; 85:352-353.

Saitz, R., Helmuth, E. D., Aromaa, S. E., Guard, A., Belanger, M., & Rosenbloom, D. L. (2004). Webbased screening and brief intervention for the spectrum of alcohol problems. Preventive Medicine, 39(5), 969-975.

Sovinová, H., Csémy, L. (2010). Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití. Manuál pro použití v primární péči. Praha: SZÚ.

Toll, B.A., Sobell, L.C., D'Arienzo, J., Sobell, M.B., Eickleberry-Goldsmith L. & Toll, H.J. (2003). What do Internet-based alcohol treatment websites offer? CyberPsychology & Behavior, 6, 581-584.

Walters, S.T., Vader, A.M., & Harris, T.R. (2007). A controlled trial of web-based feedback for heavy drinking college students. Prevention Science, 8, 83-88.

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
Předběžná náplň práce
Úvod do problematiky a význam tématu: Povinnost poskytnout krátkou intervenci pacientům s podezřením na rizikové zneužívání návykových látek je stanovena všem zdravotnickým pracovníkům §19 zák. č. 379/2205 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Přes tuto skutečnost a prokázanou efektivitu těchto metod se v praxi setkáváme s tím, že toto téma bývá v ošetřovatelské péči často opomíjeno.

Cíl práce a výzkumné otázky:

Hlavní cíl:Zmapovat znalosti a reálné využívání screeningových diagnostických nástrojů a metod krátké intervence u pacientů s podezřením na škodlivé užívání a syndrom závislosti na alkoholu a tabáku zdravotními sestrami v klinické ošetřovatelské praxi.

Dílčí cíle:

Dílčí cíl č. 1: Zmapovat povědomí sester o existenci základních screeningových dotazníků, používaných u pacientů s podezřením na škodlivé užívání a syndrom závislosti na alkoholu (zejména CAGE a Fageströmův test závislosti na nikotinu).

Dílčí cíl č. 2: Zmapovat rozsah praktické aplikace základních screeningových dotazníků používaných u pacientů s podezřením na škodlivé užívání a syndrom závislosti na alkoholu (zejména CAGE a Fageströmův test závislosti na nikotinu) sestrami v klinické ošetřovatelské praxi.

Dílčí cíl č. 3. : Zmapovat signifikantní oblasti mající vliv na postoje sester k praktické aplikaci základních screeningových dotazníků používaných u pacientů s podezřením na škodlivé užívání a syndrom závislosti na alkoholu (zejména CAGE a Fageströmův test závislosti na nikotinu) v klinické ošetřovatelské praxi.

Dílčí cíl č. 4 :Zmapovat povědomí zdravotních sester o síti specializovaných zařízení pro pacienty s rizikovým přístupem k návykovým látkám, která mohou v rámci krátké intervence pacientům doporučit.

Dílčí cíl č. 5. :Analyzovat prameny získaných poznatků o základních screeningových dotaznících, používaných sestrami u pacientů s podezřením na škodlivé užívání a syndrom závislosti na alkoholu (zejména CAGE a Fageströmův test závislosti na nikotinu)

Dílčí cíl č. 6. : Kvantifikovat stávající vzdělávací potřeby respondentů o problematice využití základních screeningových dotazníků, používaných u pacientů s podezřením na škodlivé užívání a syndrom závislosti na alkoholu (zejména CAGE a Fageströmův test závislosti na nikotinu)

Hypotézy:Ve vztahu k výzkumnému problému a dílčím výzkumným cílům jsme formulovali následující hypotézy:

H1: Zdravotní sestry pracující v klinické ošetřovatelské praxi mají nedostatečné znalosti o existenci a možnostech využití screeningových nástrojů pro časnou diagnostiku a krátkou intervenci v oblasti škodlivého užívání a syndromu závislosti na alkoholu a tabáku (zejména dotazník CAGE a Fageströmův test závislosti na nikotinu) v souvislosti se zákonnou povinností poskytovat pacientovi minimální krátkou intervenci při podezření na škodlivé užívání návykových látek.[1]

H2: Odborná příprava sester v oblasti ošetřování pacientů s podezřením na škodlivé užívání a syndrom závislosti na alkoholu a tabáku (zejména využívání dotazníku CAGE a Fageströmova testu závislosti na nikotinu) neodpovídá požadavkům praxe

H3: V procesu zavádění a realizace základních screeningových dotazníků, používaných u pacientů s podezřením na škodlivé užívání a syndrom závislosti na alkoholu (zejména CAGE a Fageströmův test závislosti na nikotinu) v kontextu klinické ošetřovatelské praxe jsou dominující bariérou nedostatečné znalosti respondentů.

H4: Zdravotní sestry pracující v klinické ošetřovatelské praxi nedisponují dostatečným přehledem o síti specializovaných zařízení pro osoby s diagnózou škodlivé užívání nebo syndrom závislosti na alkoholu a tabáku, kam by mohli pacienta s podezřením na rizikové užívání návykových látek doporučit.

H5: Sestry udávají jako nejčastější zdroj svých vědomostí standard o základních screeningových dotaznících, používaných u pacientů s podezřením na škodlivé užívání a syndrom závislosti na alkoholu (zejména CAGE a Fageströmův test závislosti na nikotinu) v rámci ošetřovatelských postupů.
H6: Zájem o získání praktické zkušenosti a rozvíjení poznatků a dovedností s využitím základních screeningových dotazníků, používaných u pacientů s podezřením na škodlivé užívání a syndrom závislosti na alkoholu, bude uvádět více než polovina oslovených respondentů.Metodologie (metoda, výzkumný vzorek): Studie bude provedena formou dotazníkového šetření s následnou analýzou, vyhodnocením a interpretací získaných dat s využitím kvantitativních metod a statistických technik. Výzkumný soubor budou tvořit zdravotní sestry pracující na interních lůžkových (kde nejčastěji přijdou do styku s pacienty s diagnózou vyplývající z rizikového užívání návykových látek) odděleních akreditovaných zdravotnických pracovišť v Praze. Předpokládaná velikost výzkumného souboru je 40-50 sester. Dotazníky budou distribuovány pouze zdravotnickému personálu, nikoli pacientům, a to na základě informovaného souhlasu a za podmínek zachování etických aspektů realizace výzkumu (anonymity respondentů, dobrovolnosti účasti ve výzkumu).

Předpokládaná implementace: Tento výzkum by měl odhalit případné nedostatky ve vzdělávání zdravotních sester v oblasti využití krátké intervence a screeningových nástrojů pro časnou diagnostiku škodlivého užívání a syndromu závislosti. Na základě zjištěných výsledků budou formulována doporučení pro praxi, orientovaná na výchovně - vzdělávací instituce a zdravotnická zařízení. Na základě odhalení potenciálních vzdělávacích potřeb bude navržen obsah vzdělávací akce pro sestry v oblasti práce s pacienty zneužívající návykové látky.

[1]Dle §19 zák. č. 379/2205 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The obligation for healthcare professionals to provide brief interventions for patients with suspected risk of substance abuse is determined by Section 19 of the Act. no. 379/2205 Coll., about measures to protect against damage caused by tobacco products, alcohol and other addictive substances . Despite this and the proven effectiveness of these methods in practice we see that this subject is often neglected in nursing care.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK