Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza šíření inovací v sociální sítí foodblogerů v ČR
Název práce v češtině: Analýza šíření inovací v sociální sítí foodblogerů v ČR
Název v anglickém jazyce: Diffusion of innovations in the social network of Czech foodbloggers
Klíčová slova: Difuze, inovace, difuzní, systém, internet, decentralizace, web 2.0, sociální, síť, blogy,
Klíčová slova anglicky: Diffusion, innovation, system, internet, decentralization, web 2.0, social, network, blogs
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.04.2015
Datum zadání: 17.04.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.06.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:26.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Tomáš Diviák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Východiska:
Internetové blogy jsou v dnešní době silným médiem, které přineslo změny jak v žurnalistice, marketingu, tak i ve způsobu komunikace a šíření trendů. Se současným nárůstem popularity gastronomie vzniklo na území České republiky za poslední roky prostřednictvím tohoto média poměrně velké množství fooodblogů. Autoři těchto blogů jakožto formálně nezávislí tvůrci ovlivňují své čtenáře jinak, než je tomu u běžných gastronomických periodik a televizních pořadů, což vytváří nový prostor pro sociologické a marketingové zkoumání.
Toto téma je obecně v ČR z vědeckého hlediska velmi málo zpracované. Nárůstem popularity gastronomie na našem území se v minulosti ve své diplomové práci „Fenomén labužnictví a časopisy věnující se gastronomii na území ČR v letech 2004-2012“ zabývala Barbora Králíková, která na tuto problematiku nahlíží převážně z pohledu tištěných periodik a otázku internetového média a sítě neřeší. Co se internetových blogů týče, tomu tématu se v kontextu ČR věnuje Veronika Váňová ve diplomové práci s názvem „Blogeři v roli profesionálních novinářů“, přičemž práce je opět zaměřená více na kontrast média blogu jako takového proti tisku, než na fungování jeho konkrétních aktérů ve virtuálním sociálním prostoru.

Cíle:
Primárním cílem práce je zmapovat a zanalyzovat sociální síť foodblogerů v ČR z hlediska difuze inovace ve virtuálním prostoru. Hlavním bodem bude analýza sociální sítě zejména v ohledu propojenosti konkrétních fooodblogů a jejich návaznosti v šíření gastronomických trendů a inovací. Práce bude zkoumat z jakých zdrojů čerpají tito foodblogeři inspiraci pro svůj obsah a zda se dají členit do skupin podle toho, z jakých sfér a od jakých nositelů k nim inovace přichází. V rámci toho se práce také pokusí dopátrat, odkud a jakou cestou se do ČR dostal trend fooodblogů.
Této analýze bude předcházet otázka, zda je tuto síť nebo alespoň její dílčí části možné považovat za komunitu, nebo zda se jedná o převážně nezávislé uskupení aktérů, což by mohlo následně ovlivnit interpretaci výsledků.
Výsledkem analýzy bude přehled o názorových vůdcích a shaperech v této sociální síti, společně s přehledem zdrojů síření inovace, které iniciovaly nebo předcházely vzniku této sociální sítě na území ČR. Obecným cílem této analýzy je tedy nejen podat systematický přehled o struktuře fungování sociální sítě, která zastává důležitou pozici ve vlivu na spotřebitelské chování a celkově také na podobu životního stylu, a to především v ohledech stravování a zdraví, ale zasadit její vznik a faktory, ji ovlivňující, do současného společenského kontextu.

Metodika:
Analýza sítě foodblogerů bude spočívat v metodě SNA. Primární skupina vybraných foodblogerů se bude odvíjet od jejich popularity, jejíž měřítkem bude stanovena nominace do skupiny Top 30 v soutěži Aperol Spritz Food Blog Roku. Těmto vybraným foodblogerům bude rozeslán dotazník. V dotazníku jim budou předloženy otázky, jejichž následná formulace bude založena na těchto orientačních příkladech:
a) Jaké další fooodblogy z ČR pravidelně čtete?
b) Se kterými autory dalších fooodblogů se znáte osobně?
c) Které foodblogy sledujete mimo ČR?
d) Které foodblogy považujete za svou inspiraci?
e) Jaké foodblogy jste sledoval/a před založením vlastního blogu?
f) Z jakého důvodu jste si založil/a foodblog?
Na základě výsledků těchto dotazníků bude sestaven model struktury šíření inovace mezi foodblogery.

Hypotézy:
Tato práce vychází z hypotézy, že sociální síť foodblogerů v ČR netvoří pouze tematicky společná množina nezávislých aktérů, ale funguje jako síť v sociálním prostoru. V návaznosti na to práce vychází z předpokladu, že se při vzájemné interakci aktérů této sítě šíří trendy, jejichž nositeli jsou někteří aktéři více než jiní. Zároveň také předpokládáme, že zde můžeme vysledovat určité názorové vůdce, jejichž reálný vliv nemusí nutně korespondovat s vnější popularitou (počtem čtenářů) jejich blogu.

Charakteristika závěrů:
Výsledkem práce bude přehled šíření inovací v rámci sociální sítě foodblogerů v ČR, který poslouží jako případová studie toho, jakým způsobem se do ČR dostávají trendy v životním stylu. Odhalení struktury této sítě také rozšíří znalosti o možných vnitřních podobách virtuálních společenských forem. Poznatky o příslušných názorových vůdcích mohou být dále využitelné pro další zkoumaní v marketingu nebo psychologii.
Seznam odborné literatury
PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2010, 181 s. ISBN 978-802-4517-421.
DUFFKOVÁ, Jana, Lukáš URBAN a Josef DUBSKÝ. Sociologie životního stylu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 237 s. Vysokoškolské učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-807-3801-236
ROGERS, Everett M. Diffusion of innovations. 5th ed. New York: Free Press, 2003, xxi, 551 s. ISBN 0-7432-2209-1.
KASÍK, Pavel. Blogs entering the Czech media. In: Média dvacet let poté. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009b, s. 309-323. ISBN 9788073674465.
GILL, Kathy E. How can we measure the influence of the blogosphere?. In: CiteSeerX [online]. 2004 [cit. 2014-03-31]. Dostupné z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.124.2509&rep=rep1&type=p pd
SCHMID, J., ŠUBRT, J "Analýza sociálních sítí." Pp. 332-363 in J. Šubrt (ed.). Soudobá sociologie IV (Aktuální a každodenní). Praha: Karolinum ,2010
WELLMAN, B. : Social structures: A Network Approach. Cambridge University Press: Cambridge, New York, 2006
BATAGELI V., MRVAR A., DE NOOY W: Exploratory Social Network Analysis with Pajek, New York, Cambridge University Press, 2007
L. WATSON, James; L. CALDWELL, Mellisa. The Cultural Politics of Food and Eating: A Reader. United Kingdom : Blackwell Publishing
BAYM, Nancy K. Personal connections in the digital age. Cambridge: Polity, 2010, vi, 184 s. ISBN 978-0-7456-4332-8.
KRÁLIKOVÁ, Barbora. Fenomén labužnictví a časopisy věnující se gastronomii na území České republiky v letech 2004-2012 [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013. 156 listů. Vedoucí práce Barbara Köpplová.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK