Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oddlužení jako sanační způsob řešení úpadku
Název práce v češtině: Oddlužení jako sanační způsob řešení úpadku
Název v anglickém jazyce: Discharge a rescue mode of resolution of insolvency
Klíčová slova: úpadek, insolvence, dlužník, oddlužení
Klíčová slova anglicky: bankruptcy, insolvency, debtor, discharge from debts
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Pohl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.03.2015
Datum zadání: 30.03.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.05.2016
Datum a čas obhajoby: 16.05.2016 09:45
Místo konání obhajoby: míst. 229 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2016
Oponenti: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Shrnutí Cílem této práce je poskytnout ucelený rozbor institutu oddlužení jako jednoho z řešení úpadku. Práce je rozdělena do tří kapitol. Obsahem první kapitoly je historický exkurz, popisující vývoj řešení úpadku a insolvenčního řízení ve světě i v Čechách. V kapitole druhé se věnuji obecnému výkladu pojmu úpadku, zahájení insolvenčního řízení a jeho účinkům. Třetí a nejobsáhlejší kapitola pak pojednává o samotném oddlužení a jeho uzlových bodech, které jsou v tomto procesu stěžejní. Tedy zejména osobám oprávněným podat návrh na povolení oddlužení, včetně náležitostí tohoto návrhu, rozhodnutí soudu o povolení a následně schválení oddlužení, způsobům oddlužení a povinnostem dlužníka a nakonec rozhodnutí o splnění oddlužení a osvobození dlužníka od dluhů. Zákon č. 182/2006 Sb o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon), upravuje dva způsoby oddlužení. Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a
oddlužení plněním splátkového kalendáře. Oba způsoby mají společné, že dlužník musí během oddlužení uhradit alespoň 30% celkové výše svých nezajištěných závazků a dochází k poměrnému uspokojení nezajištěných věřitelů. Pokud dlužník zároveň plní všechny povinnosti, které mu Insolvenční zákon ukládá, může být na základě rozhodnutí insolvenčního soudu po skončení oddlužení od zbytku neuhrazených dluhů osvobozen. Přestože insolvenční řízení a samotné oddlužení mají původ v hluboké historii, jedná se o problematiku velmi aktuální. Smysl oddlužení je především sociální, umožňuje dlužníkům oprostit se od velké části dluhů a začít nový ekonomický život. Každý rok je k soudům v České republice podáno až třicet tisíc návrhů na povolení oddlužení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Summary The aim of this thesis is to provide a comprehensive analysis of the Institute of debt relief as one of the solution of bankruptcy. The work is divided into three chapters. The first chapter is a historical excursion, describing the evolution of resolving insolvency and bankruptcy proceedings in the world and in the Czech Republic. The second chapter deals with the general interpretation of the concept of bankruptcy, insolvency proceedings and its effects. The third and most extensive chapter then focuses on discharge from debts itself and its nodal points that are crucial in this process. Namely persons entitled to file a petition for permission to discharge debts, including the requirements of this petition, the court's decision on the permit and subsequent approval of discharge from debts, debt discharge methods and duties of the debtor, and finally the decision of fullfilment of debt discharge and exemption of debtor
from debts. Act no. 182/2006 Coll. on bankruptcy and its solution (Insolvency Act) provides two methods of debt discharge. Debt discharge through the realisation of assets or under the schedule payement. Both methods have in common that the debtor must pay at least 30% of the total value of its unsecured debts and the unsecured creditors are satisfied pro rata. If the debtor meets all obligations assigned to him by Insolvency Act, after termination of the proceedings he may be discharged from the rest of his debts on the basis of the court's decision. Although insolvency and debt discharge originate in deep history, it is a very topical issue. The meaning of debt discharge is primarily social, allows debtors to relief from a large portion of the debts and start a new economic life. There is almost thirty thousands of applications for permission to di
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK