Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Verbální a neverbální projev učitele plavání
Název práce v češtině: Verbální a neverbální projev učitele plavání
Název v anglickém jazyce: Verbal and Nonverbal Communication of a Swimming Teacher
Klíčová slova: plavecká výuka, didaktická kompetence, komunikace verbální, komunikace neverbální
Klíčová slova anglicky: swimming lessons, didactical competence, verbal communication, nonverbal communication
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Plavecké sporty (51-600500)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.03.2015
Datum zadání: 15.09.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 12:45
Místo konání obhajoby: seminární místnost katedry plaveckých sportů UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Oponenti: Mgr. Eva Peslová
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Rešerše literatury - červen 2015
Sběr dat - plavecká výuka - září 2015 až leden 2016
analýza výsledků, výsledková část - do března 2016
finalizace textu - duben 2016
okruhy:
komunikace
řečový projev
pohybové učení ve vodě
instrukce, zpětná informace, korekce v průběhu pohybového učení ve vodě
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2010. ISBN: 978-80-7315-185-0
SVOBODA, B. Pedagogika sportu. Praha : Karolinum, 2008. ISBN: 978-80-246-1358-1.
ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Portál, 2014. ISBN: 978-80-262-0644-6
ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R., ŠALAMOUNOVÁ, Z. Komunikace ve školní třídě. Praha : Portál, 2012. ISBN: 978-80-262-0085-7.
Seznam odborné literatury
ČÁP, J., MAREŠ, J., Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2001, ISBN: 80-7178-463-X
ČÁBALOVÁ, D., Pedagogika. Praha : Grada Publishing, 2011. ISBN: 978-80-247-2993-0
DYTRTOVÁ, R., KRHUTOVÁ, M., Učitel. Příprava na profesi. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN: 978-80-247-2863-6
FIALOVÁ, L. .Aktuální témata didaktiky. Školní tělesná výchova. Praha : Karolinum, 2010. ISBN: 978-80-246-1854-8.
GAVORA, P. Učitel a žáci v komunikaci. Brno : Paido, 2005. ISBN: 80-7315-104-9.
GAVORA, P. Výskumné metódy v pedagogike. Bratislava : Univerzita Komenského, 1997. ISBN: 80-223-1173-1
HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN: 978-80-247-1168-3.
HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha : Portál, 2004. ISBN: 80-7178-888-0.
HOŠEK, V., RYCHTECKÝ, A. Motorické učení. Praha : SPN, 1975.
HOŠEK, V., MACÁK, I. Psychologie tělesné výchovy a sportu. 1. vyd. Praha : SPN, 1989.
CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada publishing, 2007. ISBN: 978- 80- 247-1369-4
JANSA , P., DOVALIL , J. a spol. Sportovní příprava. I., Praha : Q – art, 2007 ISBN: 80-903280-8-3.
JANSA, P. a kol. Pedagogika sportu. Praha : Karolinum, 2012. ISBN: 978-80-246-2026-8.
KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha : Portál, 2002. ISBN: 80-7178-253-X.
KRAJČOVIČ, J., ROUČKOVÁ, M., Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove. Bratislava : Metodicko – pedagogické centrum v Bratislavě, 2014. ISBN: 978-80-8052-561-3
MACÁK, I., HOŠEK, V., Psychologie tělesné výchovy a sportu. Praha : SPN, 1989
MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. 1. vyd. Brno : Masarykova Univerzita, 1995. ISBN: 80-210-1070-3.
MEŠKOVÁ, M. Motivace žáků efektivní komunikací. Praha : Portál, 2012. ISBN: 978-80-262-0198-4.
NELEŠOVSKÁ, A., Pedagogická komunikace v teorii a praxi. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN: 80-247-0738-1
PLAMÍNEK, J. Komunikace a prezentace. Umění mluvit, slyšet a rozumět. Praha : Grada Publishing, 2008. ISBN: 978-80-247-2706-6.
POKORNÁ, J. Plavecké začátky. Těl. Vých. Sport Mlád., 2007, 73, 5, s. 19 – 22.
PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2013. ISBN: 978-80-262-0456-5.
RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha : Karolinum, 1998. ISBN: 80-7184-659-7.
SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV nakladatelství , 1999. ISBN: 80-85866-33-1.
SKALKOVÁ, J. a kol. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Praha : SPN, 1983.
SLAVÍK, M. a kol. Vysokoškolská pedagogika. Praha : Grada Publishing, 2012. ISBN: 978-80-247-4054-6.
SOLFRONK, J., a kol. Kapitoly ze školní pedagogiky. Praha : Karolinum, 1993. ISBN: 80-7066-747-8.
SVOBODA, B. Stručná pedagogika sportu. Praha : Karolinum, 1997. ISBN: 80-7184-325-3.
SVOZIL, Z. Didaktika plavání pro 2. stupeň základní školy. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1992. ISBN: 80-7067-137-8.
SÝKORA, F., KOSTKOVÁ, J. a kol. Didaktika tělesné výchovy. Praha : SPN, 1985.
VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN: 978-80-247-1734-0.
VILÍMOVÁ, V., Didaktika tělesné výchovy. Brno: Paido, 2002. ISBN: 80-7315-033-6
VYBÍRAL, Z., Psychologie lidské komunikace. 1. vyd. Praha : Portál, 2000. ISBN: 80-7178.291-2
VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. 1. vyd. Praha : Portál, 2005. ISBN: 80-7178-998-4.
ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha : Portál, 2001. ISBN: 80-7178-544-X.
Předběžná náplň práce
Cíle práce: Cílem bakalářské práce je posouzení míry didaktické kompetence potřebné k podání instrukce pro realizaci pohybového cvičení ve vodě u osob bez pedagogické praxi a u osob s pedagogickou praxí.
Metoda: Výzkum je zaměřen na analýzu verbálního a neverbálního projevu učitele plavání. V této práci jsme využili zúčastněného i nezúčastněného pozorování, analýzu videozáznamů. Prostřednictvím transkripce záznamů, byl posuzován výskyt stanovených aspektů verbálního i neverbálního projevu. Četnost výskytu jednotlivých znaků a jejich procentuální zastoupení byly prezentovány v grafech.
Výsledky: Z výsledků můžeme u daného výzkumného souboru konstatovat, že pedagogické zkušenosti mají vliv na výkon v testovaných situacích, zprostředkovaně lze tedy usuzovat i na vyšší míru profesních dovedností. Transkripcí a analýzou podle zvolených kritérií je možné dobře hodnotit formální znaky verbálního i nonverbálního projevu probandů, který se však jeví značně poznamenaný zjednodušenou výzkumnou situací oproti reálné praktické situaci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Objectives: The aim of this thesis is to evaluate the extent of didactic competences of people with pedagogical experience and of people without pedagogical experience needed to convey instructions on physical exercise in water.
Methods: Research focuses on analysing verbal and nonverbal communication of a swimming teacher. In this thesis we employed methods of participant observation as well as non-participant observation and analysis of video records. Using the transcription of the records, occurrence of predefined aspects of verbal and nonverbal communication was assessed. Frequency of the occurrence of individual characteristics and their proportional representation were presented in graphs.
Results: From the findings we can conclude that the pedagogical experience does influence the performance of the observed sample in tested situations, indirectly we can deduce a higher level of professional skills too. Through transcriptions and analysis of the predefined criteria it is possible to evaluate formal characteristics of verbal and nonverbal communication of the sample, which however appears to be considerably affected by the simplified research situation in comparison to a real practical situation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK