Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stiff person syndrom
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stiff person syndrom
Název v anglickém jazyce: Case report of patient with stiff person syndrome diagnosis
Klíčová slova: stiff person syndrom, Moerschův-Woltmanův syndrom, protilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutamové (anti-GAD protilátky)
Klíčová slova anglicky: stiff person syndrome, Moersch- Woltman syndrome, antibodies anti glutamic acid decarboxylase (anti-GAD antibodies)
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.03.2015
Datum zadání: 23.03.2015
Datum a čas obhajoby: 20.05.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:10.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2015
Oponenti: Mgr. Bronislava Marková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce bylo přiblížit problematiku stiff person syndromu. Obecná část bakalářské práce popisuje kineziologické aspekty bederní páteře a pánve, které bývají nejčastěji postiženy. Dále je v práci uvedena etiologie a patofyziologie vzniku stiff person syndromu, klinický nález, diagnostika a možnosti léčby. Práce rovněž popisuje některé rehabilitační postupy, které jsou neodmyslitelnou částí celkové péče. Speciální část zahrnuje kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stiff person syndrom.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this study was to approach the issue of stiff person syndrome. The general part of the thesis describes kinesiology aspects of lumbar spine and pelvis, which are most often affected. Furthermore the study also indicated etiology and pathophysiology of stiff person syndrome, clinical findings, diagnosis and treatment options. The work also describes some rehabilitation procedures that are inherent in the overall care. Special section includes a case study of physiotherapy care of a patient with stiff person syndrome.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK