Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Cílové skupiny a jejich vymezení na příkladu Městské knihovny Nymburk
Název práce v češtině: Cílové skupiny a jejich vymezení na příkladu Městské knihovny Nymburk
Název v anglickém jazyce: Target groups and their definition on the example of the City library in Nymburk
Klíčová slova: cílové skupiny, segmentace, marketing, veřejné knihovny, marketingová komunikace
Klíčová slova anglicky: target groups, segmentation, marketing, public libraries, marketing communication
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavlína Kolínová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.03.2015
Datum zadání: 16.03.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.07.2015
Datum a čas obhajoby: 02.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:29.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Bc. Kateřina Nekolová, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je definovat význam cílových skupin uživatelů pro veřejné knihovny. Teoretická část práce se zaměří na vymezení základních pojmů, způsoby segmentace uživatelů a přínosy pro poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Praktická část práce bude analyzovat současný přístup k cílovým skupinám a poskytovaným službám na příkladu Městské knihovny Nymburk. Práce by měla přispět k ucelenějšímu pohledu na přístup k rozličným cílovým skupinám uživatelů, jejichž segmentace může být jednou z cest, jak poskytovat a inovovat služby pro stávající i potenciální uživatele knihoven.

Předběžná osnova:

1. Úvod
2. Význam cílových skupin uživatelů pro veřejné knihovny
3. Analýza cílových skupin v Městské knihovně Nymburk
4. Závěr

Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb efektivně a moderně. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2008. 232 s. ISBN 978-80-247-2721-9.
KOONTZ, Christie a Barbara GUBBIN, ed. Služby veřejných knihoven: směrnice IFLA. 2. zcela přeprac. vyd., v tomto překl. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2012. ISBN 978-80-7050-612-7. Dostupný také z: http://ipk.nkp.cz/docs/IFLA/sluzby-verejnych-knihoven-smernice-ifla-.pdf.
SLAVÍK, Jakub. Marketing a strategické řízení ve veřejných službách: jak poskytovat zákaznicky orientované veřejné služby. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 183 s. Manažer. ISBN 978-80-247-4819-1.
KOONTZ, Christie a MON, Lorri M. Marketing and social media: a guide for libraries, archives, and museums. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2014. xiii, 295 s. ISBN 978-0-8108-9081-7.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK