Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýzy chemického složení pravěkých předmětů z mědi a slitin mědi v českých zemích
Název práce v češtině: Analýzy chemického složení pravěkých předmětů z mědi a slitin mědi v českých zemích
Název v anglickém jazyce: Analysis of chemical composition of prehistoric artifacts of copper and copper alloys in Czech lands
Klíčová slova: Čechy; Morava; pravěk; bronz; arsenová měď; olověná měď; chemické analýzy; archeometalurgie
Klíčová slova anglicky: Bohemia; Moravia; prehistory; bronze; arsen copper; lead copper; chemical analysis; archaeometallurgy
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.03.2015
Datum zadání: 11.03.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.06.2015
Datum a čas obhajoby: 01.02.2017 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:19.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Ing. Marek Fikrle, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat problematikou bronzů neobsahujících příměsi cínu. Sledovaným územím bude Česká republika v období pravěku, s těžištěm v době bronzové. Problém měděných předmětů s vysokým podílem příměsi arsenu, olova i dalších prvků má více stránek. Především není vyřešeno, zda jde o směs přírodního či umělého původu. Jde-li o umělou směs (slitinu), zůstává otázkou, jakou technologií se vyráběla; jde-li o směs přírodní, pak je třeba hledat ložiska rudy, která mohla být zdrojem tohoto kovu, zabývat se otázkou, jak mohlo dojít k objevu a rozšíření znalosti využití těchto rud, a opět zjistit a ověřit technologii výroby v rámci dobových možností. Postup práce bude následující:
1. Zaměřit se na obecnou problematiku bronzů a mědí, jejich definici a vlastnosti fyzikálního i chemického charakteru.
2. Podat přehled současného stavu poznání pravěké metalurgie bronzu ve středoevropském kontextu.
3. Rozebrat problematiku průzkumu kovových materiálů, především bronzů, pomocí chemických analytických metod, se zaměřením na použití v archeologii.
4. Těžištěm práce bude soupis existujících prvkových analýz nálezů necínových bronzů z území České republiky a jeho vyhodnocení z hlediska geografického, časového a kulturního.
Seznam odborné literatury
Bartelheim, M. – Pernicka, E. – Krause, R. 2002: Die Anfänge der Metallurgie in der alten Welt. Rahden/Westf.: Leidorf.
Dobeš, M. 2013: Měď v eneolitických Čechách: Kupfer im Äneolithikum Böhmens. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova.
Frána, J. – Jiráň, L. – Maštalka, A. – Moucha, V. 1995: Artifacts of copper and copper alloys in prehistoric Bohemia from the viewpoint of analyses of element composition, Památky archeologické – Supplementum 3., 127 – 296.
Frána, J. – Jiráň, L. – Moucha, V. – Sankot, P. 1997: Artifacts of copper and copper alloys in prehistoric Bohemia from the wievpoint of analyses of element composition II, Památky archeologické – Supplementum 8., Praha.
Junghans, S. – Sangmeister, E. – Schröder, M. 1968: Kupfer und Bronze in der frühen Metallzeit Europas. Studien zu den Anfängen der Metalurgie (SAM). Berlin: Mann.
Modarressi-Tehrani, D. 2009: Untersuchungen zum früheisenzeitlichen Metallhandwerk im westlichen Hallstatt- und Frühlatènegebiet. Rahden: Leidorf.
Pernicka, E. 1984: Instrumentelle Multi-Elementanalyse archäologischer Kupfer- und Bronzeartefakte: ein Methodenvergleich. Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums
Rothenberg, B. 1990: The ancient metallurgy of copper : archaeology-experiment-theory. London : Institute for Archaeo-Metallurgical Studies, Inst. of Archaeology, Univ. College.
Rothenberg, B. – Tylecote, R. F. – Boydell, P. 1978: Chalcolithic copper smelting: excavations at Timna site 39. London: Institute for Archaeo-Metallurgical Studies.
Rychner, V. – Kläntschi, N. 1995: Arsenic, nickel et antimoine: une approche de la métallurgie du bronze moyen et final en Suisse, par l'analyse spectrométrique. Lausanne: Cahiers d'archéologie romande.
Scott, D. A. 1991: Metallography and microstructure of ancient and historic metals. Los Angeles: J. Paul Getty Museum.
Tylecote, R. F. 1976: A history of metalurgy. London: Metals Society.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK