Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Sociální služby pro seniory žijící v rodině
Název práce v češtině: Sociální služby pro seniory žijící v rodině
Název v anglickém jazyce: Social services for the elderly living in the family
Klíčová slova: senior, soběstačnost, sociální práce, sociální pracovník, sociální služby, domácí péče, institucionální péče
Klíčová slova anglicky: senior, self-sufficiency, social work, social worker, social services, home care, institucional care
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.03.2015
Datum zadání: 03.03.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.03.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Oponenti: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Terminologické vymezení, terminologický základ pro soběstačnost seniorů ve vztahu k sociálním službám.
Hledání a návrhy na zlepšení v poskytování sociálních služeb pro seniory v rodinách a intitucích.
Hodnocení výsledků šetření a návrhy na doplnění sociální práce.
Seznam odborné literatury
Literatura
BARTOŇOVÁ, J., Jaká jsou pozitiva a negativa domácí péče. in JEŘÁBEK, H. a kol., Rodinná péče o staré lidi. Praha: UK FSV CESES 2005. ISSN 1801-1640
BIBLE. Překlad 21. století, Praha: Biblion 2009, ISBN 978-80-87282-00-7
BOBEK, M., PENIŠKA P., Práce s lidmi. Brno: NC Publishing 2008. ISBN 978-80-903858-2-5
DLABALOVÁ, I. a KLEVETOVÁ, D., Motivační prvky při práci se seniory. Praha: Grada 2008, ISBN 978-80-247-2169-9
HAŠKOVCOVÁ, H. České ošetřovatelství 10. Manuálek ze sociální gerontologie. Brno: NCO NZO Brno 2006. ISBN 80-7013-363-5.
HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie. Praha: Galén 2000. ISBN 80-7262-034-7
HAŠKOVCOVÁ, H., Fenomén stáří. Praha: Brain team 2010. ISBN 978-80-87109-19-9
HAŠKOVCOVÁ, H., Sociální gerontologie aneb Senioři mezi námi. Praha: Galén 2012. ISBN 978-80-7262-900-8.
HNILICOVÁ, H., Věk, pohlaví a kvalita života. in. PAYNE, J. a kol., Kvalita života a zdraví. Praha: Triton 2005. ISBN 80-7254-657-0
HOLČÍK, J., ŽÁČEK, A., Sociální lékařství. Brno: Masarykova univerzita Brno 1995. ISBN 978-80-87192-15-3
HROZENSKÁ, M., DVOŘÁČKOVÁ, D., Sociální péče o seniory, Praha: Grada 2013. ISBN 978-80-247-4139-0
JANEČKOVÁ, H., Sociální práce se starými lidmi. in MATOUŠEK, O. et al. Sociální práce v praxi: Specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál 2005. ISBN 80-7367-002-X.
JAROŠOVÁ, D. Péče o seniory. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta 2006. ISBN 80-7368-110-2.
KOZÁKOVÁ, Z., MÜLLER, O. Aktivizační přístupy k osobám seniorského věku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2006. ISBN 80-244-1552-6.
KŘÍŽOVÁ, E. Sociologické podmínky kvality života. in PAYNE, J., a kol. Kvalita života a zdraví. Praha: Triton 2005. ISBN 80-7254-657-0
KUBALČÍKOVÁ, K., Nové přístupy k sociálním službám pro seniory. In. Bydlení seniorů: zkušenosti – perspektivy – tendence. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta architektury 2004a. ISBN 80-214-2591-1.
KUZNÍKOVÁ, I. a kol., Sociální práce ve zdravotnictví. Praha: Grada 2011, ISBN 978-80-247-3676-1
MATOUŠEK, O., Slovník sociální práce, Praha: Portál 2008, ISBN 978-807367-368-0
MÜHLPACHR, P. Gerontopedagogika. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta 2004. ISBN 80-210-3345-2
NOVOTNÁ, R. Rozsah a kvalita osobních kontaktů u seniorů žijících v ústavní péči. Diplomová práce. Praha: Katedra sociální práce FF UK 2007
ONDRUŠOVÁ, J., Stáří a smysl života. Praha: Karolinum 2011. ISBN 978-80-246-1997-2
POKORNÁ, A. Ošetřovatelství v geriatrii: hodnotící nástroje. Praha: Grada 2013. ISBN 978-802-4743-165.
POLEDNÍKOVÁ, L. a kol., Geriatrické a gerontologické ošetrovatel’stvo. Praha: Osvěta 2006, ISBN 8080632081
SVOBODOVÁ, L., Kvalita života. in. ŠUBRT, J. a kol., Soudobá sociologie III. Diagnózy soudobých společností. Praha:Karolinum 2008. ISBN 978-80-246-1486-1
TOŠNEROVÁ, T., Ageismus. Průvodce stereotypy a mýty o stáří. Praha: Ambulance pro poruchy paměti, Ústav lékařské etiky 3.LF UK a FNKV, 2012. ISBN 80-238-9506-0
URLICHOVÁ, M. Různé tváře smrti. Hradec Králové: Gaudeamus 2009. ISBN 978-80-7041-734-0
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-308-0
VOJTÍŠEK, P., Výzkumné metody. Praha: Vyšší odborná škola sociálně právní 2012. ISBN 978-80-905109-3-7

Periodika
BUŠKOVÁ, H., Senior v instituci. Sociální práce, Sociálna práca. 3/2011. Brno: ASVSP 2011, ISSN 1213-6204
DVOŘÁČKOVÁ, D., Role sociálního pracovníka v procesu doprovázení je nezastupitelná. Sociální práce, Sociálna práca. 2/2010. Brno: ASVSP 2010, ISSN 1213-6204
GROLLOVÁ, E., Jak usnadnit soužití a pomoc mezi generacemi v rodině s úpravou bydlení. Sociální práce, Sociálna práca. 4/2012. Brno: ASVSP 2012, ISSN 1213-6204
CHLUMECKÁ, J., Hodnocení soběstačnosti v ergoterapii. Diagnóza. 3/2005. Praha: Promediamotion 2005. ISSN 1801-13
JANEČKOVÁ, H., NENTVICHOVÁ NOVOTNÁ, R., Role rodinných vztahů v institucionální péči o seniory. Sociální práce, Sociálna práca. 1/2013. Brno: ASVSP 2013, ISSN 1213-6204
KAUFMANOVÁ P., Pohled seniorů na pečovatelskou službu. Sociální práce, Sociálna práca. 2/2004. Brno: ASVSP 2004, ISSN 1213-6204

Internetové zdroje
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Demografická ročenka r. 2009–2014. Czso.cz [online]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Senioři v ČR. Czso.cz [online]. 12/2014. Dostupné z: www.czso.cz/csu/czso/seniori-v-cr-2014-2gala5x0fg
PACOVSKÝ, V. Babičky a dědečkové. zdrava-rodina.cz [online]. 7-8/99, Dostupné z:www.zdrava-rodina.cz/zdrava-rodina/?page_id=420
STATISTIKA&MY: Hospice jsou už ve 12 krajích. Statistikaamy.cz [online]. 01/2016. Dostupné z:www.statistikaamy.cz/2016/01/hospice-jsou-uz-ve-12-krajich

Zákon
ZÁKON č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK