Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání selektivity a retence analytů na dvou HILIC stacionárních fázích
Název práce v češtině: Porovnání selektivity a retence analytů na dvou HILIC stacionárních fázích
Název v anglickém jazyce: Comparison of selectivity and retention of the analyties on two HILIC stationary phases
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Hana Kočová Vlčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.02.2015
Datum zadání: 27.02.2015
Datum a čas obhajoby: 02.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2015
Oponenti: doc. PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická příprava studiem zadané literatury.
Osvojení potřebných experimentálních metod.
Experimentálné zpracování zadaného tématu podle pokynů vedoucího.
Písemné a grafické zpracování výlsedků.
Konzultace a diskuze s vedoucím.
Koncipování a konečné zpracování diplomové práce.
Seznam odborné literatury
1. Ch. Dass, Fundamentals of contemporary mass spektrometry, John Wilex-Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, 2007.
2. Basic of LC-MS, Agilent Technoligies, U. S. A., 2001.
3. http://holcapek.upce.cz, Přednášky předmětu Hmotnostní spektrometrie v organické analýze
4. R. K. Boyd, C. Basic. R. A. Bethem, Trace quantitative analysis by mass spectrometry, John Wilex - Sons, Inc. Hoboken, New Jorsey, 2008
5. M. Abdel-Rehim, Anal. Chim. Acta 701 (2011) 119
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK