Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zaměstnanost Romů z pohledu dětí druhého stupně základní školy
Název práce v češtině: Zaměstnanost Romů z pohledu dětí druhého stupně základní školy
Název v anglickém jazyce: The employment of the Gypsies according to the middle school pupils
Klíčová slova: romští žáci, pomáhající profese, trh práce, socializace
Klíčová slova anglicky: Gypsy pupils, caring professions, labor market, socialization
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.02.2015
Datum zadání: 25.02.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Dle platných zásad pro zpracování bakalářské práce v rámci studia na FHS.
Seznam odborné literatury

Brožová D., Společenské souvislosti trhu práce, 2003 ISBN 80-86429-16-4
Buchtová B., Šmajs J., Boleloucký Z., Nezaměstnanost 2. přepracované a aktualizované vydání, 2013 ISBN 978-80-247-4282-3
Doubek D., Levínská M., Bittnerová D., Pomoc a pořádek- Kulturní modely v pomáhajících profesích, 2015 ISBN 978-80-87398-48-7
Frištenská, H., Víšek, P., O Romech (na co jste se chtěli zeptat) manuál pro obce, 2002 ISBN 80-239-0383-7
Hanzlíková O., Pauknerová D., Soušková M., Jak uspět v prvním zaměstnání, 2001 ISBN 80-247-0121-9
Hirtl T., Jakoubek M. (eds.), „Romové“ v osidlech sociálního vyloučení, 2006 ISBN 80-86898-76-8
Hübschmannová M., Můžeme se domluvit, 2002 ISBN 80-244-0496-6
Šotolová E., Vzdělávání Romů, 2008 ISBN 978-80-246-1524-0
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce bude zkoumat, jaké okolnosti hrají roli při volbě povolání u romských žáků. Zajímají nás kontexty, které vstupují do procesů spojených s volbou zaměstnání žáků, kteří se identifikují či jsou identifikováni jako Romové. S ohledem na to, že v rámci dětské socializace mají stále častěji roli instituce zabývající se sociální prací, zaměřím se také na pohled těchto pomáhajících profesí. Budeme se soustředit na postoj pomáhajících profesí k přípravě romských žáků pro trh práce. V bakalářské práci budeme sledovat propojení dvou perspektiv. První se bude zabývat představami dětí, které jsou socializovány i na základě intervencí pomáhajících profesí. Druhá perspektiva bude nahlížena prizmatem pomáhajících profesí. Cílem je popsat, v jakých ohledech se obě perspektivy protínají, v jakých ohledech se naopak rozcházejí a interpretovat důvody shody a rozporu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This essay will deal with circumstances involved in job choice with Gypsy pupils. We are interested in the contexts and processes linked with job choice of children identifying or identified as Gypsy. We will also include the view of caring professions. We will focus on their oppinion on Gypsy children preparation for employment. We will pursue connections between two perspectives. The first will observe Gypsy childrens views. The other will be examined by caring professions. Our objective is to describe where and why both perspectives connect or split.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK