Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diagnostika a terapie úchopu s cílem nácviku grafomotoriky u dětí z pohledu ergoterapeuta. Podtitul: Možnosti využití speciálně vyvinuté grafomotorické pomůcky v testování tužkového úchopu u dětí předškolního věku.
Název práce v češtině: Diagnostika a terapie úchopu s cílem nácviku grafomotoriky u dětí z pohledu ergoterapeuta. Podtitul: Možnosti využití speciálně vyvinuté grafomotorické pomůcky v testování tužkového úchopu u dětí předškolního věku.
Název v anglickém jazyce: Diagnosis and therapy of hand grip with the aim of handwriting trainning in children from the perspective of occupational therapist. Subtitle: Possibilities of using specially developed writing tool for testing hand grip in preschool children.
Klíčová slova: grafomotorika u dětí - grafomotorické pomůcky - nácvik úchopů - úchop třemi prsty - síla stisku
Klíčová slova anglicky: handwriting skills in children - graphomotor skills in children - graphomotor tools - handwriting tools - grip training - tripod grasp - grip strength
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Anna Kuželková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.02.2015
Datum zadání: 28.04.2016
Datum a čas obhajoby: 28.06.2016 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02662)
Oponenti: PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
1. AGUR, Anne, GRANT, John. Grant's atlas of anatomy. 13th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams, 2013. 871 s. ISBN 14-511-1031-6.
2. ALLEN, Ryan. DECKER, S. Utility of the Bender Visual-Motor Gestalt Test-Second Edition in the assessment of attention-deficit/hyperactivity disorder. Perceptual and Motor Skills. Dec 2008. 663-75 ss.
3. ASBERG JOHNELS, Jakob, KOPP, Svenny, GILLBERG, Christopher. Spelling difficulties in school-aged girls with attention-deficit/hyperactivity disorder: behavioral, psycholinguistic, cognitive, and graphomotor correlates. Journal of Learning Disabilities. Sep -Oct 2014, 424 -34 s.
4. BEAR-LEHMAN, Jane et al. An Exploratory Look at Hand Strength and Hand Size among Preschoolers. Journal of Hand Therapy. Oct-Dec 2002, 340-6 s.
5. BEDNÁŘOVÁ, Jiřina, ŠMARDOVÁ, Vlasta. Diagnostika dítěte předškolního věku . Ilustrace Richard Šmarda. 1 . vyd. Brno: Computer Press, 2007. 212 s. ISBN 978 -802 -5118-290.
6. BEDNÁŘOVÁ, Jiřina, ŠMARDOVÁ, Vlasta. Rozvoj grafomotoriky: Jak rozvíjet kreslení a psaní. Brno: Computer Press, 2012. 80 s. ISBN 978 -802 -510 -977 -9.
7. BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Mezi námi pastelkami: Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 3 do 5 let. Brno: Computer Press, 2009. 64 s . ISBN 80 -251 -0909-0.
8. BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Na návštěvě u malíře: Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 5 do 7 let . Brno: Computer Press, 2014. 64 s. ISBN 978 -802 -660 -6189.
9. van den BELD, Willeke A . et al. Comparison of 3 Instruments to Measure Muscle Strength in Children: A Prospective Study. European Journal of Paediatric Neurology. Nov 2011, 512 -18 s.
10. BEST, Sherwood J., HELLER, Kathryn W., BIGGE, June L. Teaching Individuals with Physical or Multiple Disabilities. 5th ed. New Jersey: 2005. 569 s. ISBN 0 -13 -1121227.
11. BURTON, Allen W ., DANCISAK, Michael J . Grip Form and Graphomotor Control in Preschool Children.The American Journal of Occupational Therapy, January/February 2000, vol .54 , no. 1,
9 -17 s.
12. BUTTERFIELD, Stephen A . et al . Grip strength performances by 5 - to 19 -year-olds. Perceptual and Motor Skills. Oct 2009, 362 -70 s.
13. CASE-SMITH, Jane, CLIFFORD O'BRIEN, Jane. Occupational therapy for children and adolescents. 7th ed . St. Louis, Missouri: Elsevier, 2015. 882 s . ISBN 978 -032 -3169-257.
14. CECELI, et al. Grip strenght: Effect of Hand Dominance. Singapore Medicine Journal, 2002, 43 (5 ), 234 -237 s. ISSN 0037-5675.
15. DANNA, Jérémy et al . Motor Coordination Dynamics Underlying Graphic Motion in 7- to 11-year-old Children. Journal of Experimental Child Psychology. Jan 2012, 37 -51 s.
16. DAUBER, Wolfgang, FENEIS, Heinz. Pocket atlas of human anatomy: founded by Heinz Feneis. 5th ed. New York: Thieme, 2007. 545 s . ISBN 1588905586.
17. DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4 . vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 80 -246 -0139-7.
18. DODDS, Eric et al . Does a Heavy Baby Become a Strong Child? Grip Strength at 4 Years in Relation to Birthweight. Journal of Epidemiology and Community Health. 2010.
19. DOLEŽALOVÁ, Jana. Rozvoj grafomotoriky v projektech. 1 .vyd. Praha: Portál, 2010. 168 s . ISBN 978 -807 -3676-933.
20. DVOŘÁKOVÁ, Hana, MICHLOVÁ, Zdeňka. Využití psychomotoriky ve škole. 1 .vyd. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2004. 78 s . ISBN 80 -729 -0157-5.
21. DYLEVSKÝ, Ivan. Anatomie dítěte. Praha: ČVUT, 2014. 427s. ISBN 978 -80 -01 -05094-1.
22. DYLEVSKÝ, Ivan. Základy funkční anatomie. Olomouc: Poznání, 2011. 330 s . ISBN
978 -80 -87419-06 -9.
23. ENGEL-YEGER, Batya, ROSENBLUM, Sara. The Effects of Protracted Graphomotor Tasks on Tripod Pinch Strength and Handwriting Performance in Children with Dysgraphia. Disability and Rehabilitation. 2010, 1749-57 s.
24. ESPAÑA-ROMERO, Vanesa et al. Elbow Position Affects Handgrip Strength in Adolescents: Validity and Reliability of Jamar, DynEx, and TKK Dynamometers. Journal of Strength and Conditioning Research. Jan 2010, 272 -7 s.
25. ERHARDT, Rhoda Priest. The Erhardt Developmental Prehension Assessment (EDPA). Maplewood, MN : Erhardt Developmental Products, 2009.
26. FERNANDEZ, Liezel. Correct Childern’s Handwriting Grasps. Arizona Ortopedic Physical Therapy. May 2014.
27. HABŠUDOVÁ, Magdaléna. Špeciálne pomôcky na precvičovanie a zlepšenie jemnej motoriky rúk. Rehabilitácia. 2000, 240 -247 s . ISSN 0375-0922.
28. HADRABA, Ivan. Úchop v protetice (1 . část ). Ortopedická protetika: odborný časopis Federace ortopedických protetiků technických oborů. 2002, roč. 3 , č. 4 , 14 – 18 s . ISSN 1212-6705.
29. HADRABA, Ivan. Úchop v protetice (2 . část ). Ortopedická protetika: Odborný časopis Federace ortopedických protetiků technických oborů. 2002, roč. 3 , č. 5 , s . 32 – 38 s . ISSN 1212-6705.
30. van HARTINGSVELDT, Margo et al . Predictive Validity of Kindergarten Assessments on Handwriting Readiness. Research In Developmental Disabilities. Oct 2014, 114 -124 s.
31. HENDERSON, Anne, PEHOSKI, Charlane. Hand function in the child: foundations for remediation. 2nd ed . St . Louis, MO : Mosby/Elsevier, 2006. 480 s . ISBN 03 -230 -3186-2.
32. HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat . 4 . vyd. Praha: Portál, 2012. 736 s . ISBN 978 -80 -262 -0200-4.
33. HENDL, Jan . Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3 . vyd . Praha: Portál, 2012. 407 s . ISBN 978 -80 -262 -0219-6.
34. HILLMAN, Toby et al. A practical posture for hand grip dynamometry in the clinical setting. Clinical Nutrition. 2004, roč. 24, č. 2, 224-228 s. ISSN 0261-5614.
35. HOLMSTRÖM, Linda et al. Hand Fuction in Relation to Brain Lesions and Corticomotorprojection Pattern in Children with Unilateral Cerebral Palsy. Developmental Medicine. 2009, roč. 52 , č. 2 , 145 -152 s. ISSN 0012-1622.
36. HUAU, Andréa, VELAY, Jean-Luc , JOVER, Marianne. Graphomotor Skills in Children with Developmental Coordination Disorder (DCD ): Handwriting and Learning a New Letter. Human Movement Science. April 2015. 318 -332 s.
37. CHKEIR, Aly et al. Estimation of Grip Force Using the Grip-ball Dynamometer. Medical Engineering & Physics. November 2013, roč . 35 , č . 11 , 1698-1702 s.
38. IMMERMAN, Igor et al . Hand Function in Children with an Upper Brachial Plexus Birth Injury: Results of the Nine-hole Peg Test. Developmental Medicine & Child Neurology. Feb 2012, 166-9 s.
39. INSKIP, Hazel et al. Associations Between Grip Strength of Parents and Their 4 Year Old Children: Findings from the Southampton Women’s Survey. Paediatric and Perinatal Epidemiology. Jan 2012, 27 -33 s.
40. JELÍNKOVÁ, Jana, KRIVOŠÍKOVÁ, Mária, ŠAJTAROVÁ, Ludmila. Ergoterapie. 1. vyd . Praha: Portál, 2009. 270 s. ISBN 978 -807 -3675-837.
41. KEPPEKE, Lde et al . Bender Visual-Motor Gestalt Test in Adolescents: Relationship Between Visual-motor Development and the Tanner Stages. Perceptual and Motor Skills. Aug 2013.
42. KEKLICEK, Hilal. Effects of Taping the Hand in Children with Cerebral Palsy. Journal of Hand Therapy. Jan-Mar 2015, 27-32 s.
43. KING, Theodore. Interinstrument reliability of the Jamar electronic dynamometer and pinch gauge compared with the Jamar hydraulic dynamometer and B&L Engineering mechanical pinch gauge. American Journal of Occupational Therapy. 2013. 480-3 s.
44. KLIEGMAN, Robert M. et al. Nelson essentials of pediatrics. 5th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders, 2006. ISBN 978 -080 -8923-251.
45. KOLLMUSS, Sabine, STOTZ, Siegfried. Rückenschule für Kinder: ein Kinderspiel. München: Pflaum, 2001. ISBN 37 -905 -0850-0.
46. KRIVOŠÍKOVÁ, Mária. Úvod do ergoterapie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 364s. ISBN
978-802-4726-991.
47. KŘIVÁNEK, Zdeněk, WILDOVÁ, Radka. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. 142 s. ISBN 80 -86039-55-2.
48. KURIC, Jozef et al. Ontogenetická psychologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986.264 s.
49. KUTÁLKOVÁ, Dana. Jak připravit dítě do 1. třídy. 3 . vyd . Praha: Grada, 2014. 200 s . ISBN
978-80-247-4856-6.
50. LANGMEIER, Josef, KREJČÍŘOVÁ, Dana. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006. 368 s. ISBN 80 -247 -1284-9.
51. LI -TSANG, Cecilia. The Hand Function of Children with and without Neurological Motor Disorders. The British Journal of Developmental Disabilities. July 2003, 99 -110 s.
52. LIM, C.Y. et al. Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration (Beery-VMI ): Lessons from Exploration of Cultural Variations in Visual-motor Integration Performance of Preschoolers. Child: Care, health and development. Mar 2015, 213 -221 s.
53. LINDSTROM-HAZEL, Debra et al . A Normative Study of the Nine Hole Peg Test in Bangladesh. Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation. Jan 2015, 403 -9 s.
54. LIPNICKÁ, Milena. Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní: preventivní program, který pomáhá předcházet vzniku dysgrafie. 1 . vyd . Praha: Portál, 2007. 62 s . ISBN 978 -80 -7367-244 -7.
55. LISSAUER, Tom, CLAYDEN, Graham. Illustrated textbook of paediatrics. 2nd ed . Edinburgh: Mosby, 2001. ISBN 07 -234 -3243-0.
56. LOOSEOVÁ, Antje-Catrin, PIEKERTOVÁ, Nicole, DIENEROVÁ, Gudrun. Grafomotorika pro děti předškolního věku. Praha: Portál, 2011. 168 s. ISBN 978 -80 -7367-883 -8.
57. MAREŠ, Jiří, PRŮCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška. Pedagogický slovník. 4 . vyd . Praha: Portál, 2003. 322 s . ISBN 80 -717 -8772-8.
58. MATHIOWETZ, Virgil et al. Adult Norms for the Nine-Hole Peg Test of Finger Dexterity. The Occupational therapy Journal of Research. 2007, 24 -38 s.
59. MATHIOWETZ, Virgil et al. Box and Block Test of Manual Dexterity: Norms for 6 -19 Year Olds. Canadian Journal of Occupational Therapy. 1985, 241 -246 s.
60. MATIJEVIC-MIKELIC, Valentina et al. Development of Early Graphomotor Skills in Children with Neurodevelopmental Risks. Acta Clinica Croatica. Sep 2011, 317 -21 s.
61. MLČÁKOVÁ, Renata. Grafomotorika a počáteční psaní. 1 . vyd . Praha: Grada, 2009. 224 s . ISBN 978 -802 -4726-304.
62. MOLENAAR, H.M . et al. Growth Diagrams for Grip Strength in Children. Clinical Orthopaedics and Related Research. 2010, roč . 468 , č. 1, 217 - 223 s. ISSN 0009-921X.
63. MOLENAAR, H .M. et al. Growth Diagrams for Individual Finger Strength in Children Measured with the RIHM. Clinical Orthopaedics and Related Research. Mar 2011, 868 -876 s.
64. MOLENAAR, H .M . et al . Age -specific Reliability of Two Grip-strength Dynamometers when Used by Children. The Journal of Bone and Joint Surgery. May 2008, 1053-9 s.
65. MONATOVÁ, Lili. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dítěte. Brno: Paido, 2000. 92 s . ISBN 80 -85931-86 -9.
66. MUNTAU, Ania Carolina. Pediatrie. 6 .vyd . Praha: Grada, 2014. 588 s . ISBN 978 -802 -4745-886.
67. NOVOSAD, Libor. Kapitoly ze základů speciální pedagogiky: Somatopedie. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2002. 79 s . ISBN 80 -7083-563 -X.
68. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 322 s . ISBN 978 -80 -210 -5030-3.
69. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 292 s . ISBN 80 -210 -3977-9.
70. OPATŘILOVÁ, Dagmar, ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 180 s. ISBN978-80 -210 -4575-0.
71. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením. 1 vyd . Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978 -80 -210 -6769-1.
72. PENC, Václav. Metodika psaní: prozatímní učebnice pro pedagogické školy pro vzdělání učitelů národních škol. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 91 s. Učebnice pro pedagogické instituty.
73. PFEIFFER, Jan. Ergoterapie. Rehalb o.p.s. : Praha, 2001.
74. PIEK, Jan, HANDS, Beth, LICARI, Melissa. Assessment of Motor Functioning in the Preschool Period. Neuropsychological Revue. Dec 2012, 402 -13 s.
75. PLATZER, Werner. Color atlas and textbook of human anatomy: Locomotor system. 5th ed. Stuttgart: Thieme, 2004. 462 s. ISBN 1588901599.
76. PLOEGMAKERS, Joris et al. Grip Strength is Strongly Associated with Height, Weight and Gender in Childhood: a Cross Sectional Study of 2241 Children and Adolescents Providing Reference Values. Journal of Physiotherapy. Dec 2013, 255 -61 s.
77. POKORNÁ, Věra. Šimonovy pracovní listy 9 : Grafomotorika a kreslení. 3 . vyd . Praha: Portál, 2011. 48 s . ISBN 978 -80 -262 -0051-2.
78. PONT, Karina et al. Reliability and Validity of the Test of In -Hand Manipulation in Children Ages 5 to 6 Years. American Journal of Occupational Therapy. July/August 2008, 384 - 392 s.
79. PONTART, Virgine et al . Influence of Handwriting Skills During Spelling in Primary and Lower Secondary Grades. Frontiers in Psychology. Nov 2013.
80. POOLE, Janet L . et al. Measuring Dexterity in Children Using the Nine-hole Peg Test. Journal of Hand Therapy. Jul -Sep 2005, 348 -51 s.
81. PRŮCHA, Jiří, WALTEROVÁ, Eliška, MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník . Praha: Portál , 2008. ISBN 978 -80 -7367-416 -8.
82. PŘINOSILOVÁ, Dagmar. Diagnostika ve speciální pedagogice. 2 . vyd . Brno: Paido, 2007. 178 s. ISBN 978 -80 -7315-157 -7.
83. REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. 1 .vyd . Praha: Grada, 2009. 184 s . ISBN 978 -80 -247 -3006-6.
84. ROSENBLUM, Sara. Do Motor Ability and Handwriting Kinematic Measures Predict Organizational Ability among Children with Developmental Coordination Disorders? Human Movement Science. April 2015.
85. ROSENBLUM, Sara, GAFNI-LACHTER, Liat. Handwriting Proficiency Screening Questionnaire for Children (HPSQ-C ): Development, Reliability, and Validity. American Journal of Occupational Therapy. May -Jun 2015, 1 -9 s.
86. RENOTIÉROVÁ, Marie. Terapeutický význam některých psychomotorických aktivit. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Sborník V. Olomouc: 2005. 114 -118 s. ISBN 80 -244 -0983-6.
87. ŘÍČAN, Pavel, KREJČÍŘOVÁ, Dana. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 2006. 603 s. ISBN 80 -247 -1049-5.
88. SCORDELLA, Andrea et al. The Role of General Dynamic Coordination in the Handwriting Skills of Children. Frontiers in Psychology. May 2015.
89. SIEGLER, Rober, DeLOACHE, Judy, EISENBERG, Nancy. How Children Develop. New York: Worth, 2003. 600 s . ISBN 1 -57259-249 -4.
90. SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: IKAR, 2005. 327 s . ISBN
805 -510 -9044.
91. SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP , 2004. 48 s . ISBN 80 -87000-00 -5.
92. SPÁČILOVÁ, Hana, ŠUBOVÁ, Libuše. Příprava žáka na psaní. Rozvíjení grafomotoriky a zrakového vnímání. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2004. 87 s . ISBN
80 -244 -0761-2.
93. SVATOŠOVÁ, Táňa. Písmo jako vědomá stopa pohybu: cvičení a malování s prvky tchaj- ťi na rozvoj grafomotoriky předškolních dětí . 1 . vyd . Praha: DYS -centrum Praha, 2009. 183 s . ISBN 978 -809 -0449-404.
94. SWIERKOSZOVÁ, Jana. Pedagogická diagnostika dětského vývoje v praxi. Ostrava, 2014. ISBN 978 -80 -7464-552 -5.
95. SVOBODA, Pavel. Cvičení pro rozvoj jemné motoriky a psaní: k výuce psaní, domácí přípravě školáků a ke vzdělávání dětí s dysgrafií. Praha: Portál, 2014. 56 s . ISBN 978 -80 -262 -0685-9.
96. SVOBODOVÁ, Jaroslava. Metodika rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní. 4 . vyd . Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky, 2001. 34 s.
97. SVOBODOVÁ, Jaroslava. Předškolní příprava dítěte s postižením hybnosti v SPC se zaměřením na rozvoj grafomotoriky. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1997. 96 s . ISBN
80 -210 -1495-4.
98. ŠMELOVÁ, Eva, PETROVÁ, Alena, SOURALOVÁ, Eva. Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 312 s. ISBN 978 -80 -244 -3345-5.
99. ŠVESTKOVÁ, Olga, SVĚCENÁ, Kateřina. Ergoterapie jako součást interprofesní rehabilitace. Rehabilitácia. 2014, 129-192 s. ISSN 0375-0922.
100. VÉLE , František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2. vyd . Praha: Triton, 2006. 375 s. ISBN 80-725-4837-9.
101. VÍTKOVÁ, Marie, TOUFAR, Alois. Výtvarná výchova dětí předškolního věku. Brno: IVZP, 1986. 92 s . Učebnice.
102. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální pedagogika v raném a předškolním věku se zřetelem na rozvoj výtvarných aktivit: vývoj, výchova, diagnostika, terapie. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 144 s.
103. VOJTA, Václav. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku: včasná diagnóza a terapie. Praha: Grada, 1993. 384 s. ISBN 80 -85424-98-3.
104. VOKURKA, Martin, HUGO, Jan . Praktický slovník medicíny. Praha: Maxdorf, 2011. 520 s . ISBN 978 -80 -7345-262-9.
105. VYSKOTOVÁ, Jana, MACHÁČKOVÁ, Kateřina. Jemná motorika: vývoj, motorická kontrola, hodnocení a testování. 1 . Vyd. Praha: Grada, 2013. 176 s . ISBN 978 -802 -4746-982.
106. WAGNEROVÁ, Jana. Metodická příručka k učebnici Učíme se číst pro 1. ročník základní školy. 1. vyd . Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2010. 56 s.
107. WALKER, Ian. Výzkumné metody a statistika. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 218 s . ISBN
978 -80 -247 -3920-5.
108. WILKINSON, Iain, LENNOX, Graham. Essential neurology. 4th ed. Malden: Blackwell Publishing, 2005. 288 s . ISBN 14 -051 -1867-9.
109. World Health Organization. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví: MKF. 1. Vyd. Překlad Jan Pfeiffer, Olga Švestková. Praha: Grada, 2001. 280 s . ISBN
978 -80 -247 -1587-2.
110. ZATORSKÁ, Jarmila. Rozvíjanie grafomotorických zručností žiakov špeciálnej základnej školy. 1.vyd. Bratislava: Metodicko-pedagogické cenrum, 2012.
111. ZELINKOVÁ, Olga. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2011. 208 s . ISBN 978 -80 -262 -0044-4.Internetové zdroje
112. Bender Gestalt Test. In: Encyklopedia of Mental Disorders [online]. Advameg, Inc, 2016. [vid. 10.4.2016]. Česká verze. Dostupné z:http://www.minddisorders.com/A-Br/Bender-Gestalt-Test.html.
113. Erhardt Developmental Products. [online]. Inmotion hosting. [vid. 10 .2 .2016]. Dostupné z:http://www.erhardtproducts.com/index.html.
114. Ergonomie školního nábytku. In: Santal spol. s.r.o. [online]. Santal spol. s.r.o. 2010- 2016. [vid. 25.3.2016]. Dostupné z:http://www.santal.cz/ergonomie-skolniho-nabytku.
115. FSR 400 Series Round Force Sensing Resistor. In: Interlink Electronics, Inc. [online]. United States Corporate Offices Interlink Electronics, Inc. [vid. 16.4.2016]. Dostupné z:http://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/2010-10-26-DataSheet-FSR400-Layout2.pdf
116. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Intervence psaní z pohledu psychologie. In : Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením[online]. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity [vid. 1.2.2016]. Dostupné z :http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js14/grafomot/web/pages/05-03-predpoklady.html
117. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Diagnostika grafomotoriky a psaní. In: Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením [online]. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity [vid . 1.2.2016]. Dostupné z :http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js14/grafomot/web/pages/04-01-grafomotorika.html
118. Pencil grips. In: Missmernagh.com [online]. © 2011 Missmernagh.com . [vid. 15.3.2016]. Dostupné z:https://missmernagh.files.wordpress.com/2014/08/screen-shot-2014-08-21-at-13-08-12.png
119. Psací pomůcky. In: Grafomotorika [online]. Grafomotorika Marta Veselá [vid. 3.4.2016]. Dostupné z:http://www.grafomotorika.eu/psaci-pomucky/
120. Pastelka.eu [online]. Oxy Shop. [vid. 10.2.2016]. Dostupné z:http://www.pastelka.eu/index.php?cur=0&
121. Pablo. In: Tyromotion [online]. Tyromotion. [vid. 30 .1.2016]. Dostupné z:http://tyromotion.com/en/products/pablo
122. Šablony na nácvik psaní. In: Učební pomůcky [online]. Veronika Pelánová [vid. 4.3.2016]. Dostupné z:http://www.apomucky.cz/kategorie/sablony/sablony-na-nacvik-psani/
Předběžná náplň práce
Abstrakt diplomové práce:
Diplomová práce se věnuje diagnostice a terapii tužkového úchopu při nácviku grafomotoriky u dětí předškolního věku. Práce popisuje a hodnotí možnosti využití grafomotorické pomůcky, která byla vyvinuta ve spolupráci se Společným pracovištěm fakulty biomedicínského inženýrství FBMI a 1. LF, pro účely testování tužkového úchopu. Grafomotorická pomůcka měří tlak stisku jednotlivých prstů zapojených při tužkovém úchopu.
Teoretická část zahrnuje vybrané odborné poznatky týkající se grafomotoriky a jejího vývoje. Podrobně se věnuje diagnostice a terapii tužkového úchopu, který je důležitým aspektem při vývoji grafomotoriky. Teoretická část dále popisuje obtíže v grafomorice u dětí předškolního věku a grafomotorické pomůcky pro nácvik správného úchopu psacího náčiní. Závěr teoretické části je věnován terapii úchopů a nácviku grafomotoriky z pohledu ergoterapeuta. Praktická část práce má za cíl zjistit za použití speciálně vyvinuté grafomotorické pomůcky přítlak prstů zapojených při tužkovém úchopu u zdravé populace dětí předškolního věku a doporučit další možnosti využití nové grafomotorické pomůcky při nácviku grafomotoriky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
ABSTRACT:
The main topic of my diploma thesis is the diagnosis and the therapy of handwriting training of hand grasp in preschool children. This diploma thesis describes and evaluates possibilities of using a handwriting tool, which was developed in cooperation with Centre for Biomedical Engineering and 1. Faculty of Medicine, for hand grasp testing. A handwriting tool measures fingers grip pinch while the fingers are used in hand grasp.
The theoretic part comprehend useful findings about handwriting, its development. In detail it is focused on diagnosis and therapy of hand grasp, which is an important aspect in handwriting development. This theoretic part also includes description of handwriting disabilites in preschool children and description handwriting tools, which are used for correct hand grasp training. The conclusion of the theoretic part is focused on therapy of hand grasp and handwriting training from the ergotherapist point of view.
The goal of the practical part is to find out fingers pinch in hand grasp in normal healthy preschool children using a specialy developed handwriting tool and to recommend another possibilites of using this new tool in handwriting training.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK