Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Projekt dramatických her k podpoře skupinového cítění ve školní družině
Název práce v češtině: Projekt dramatických her k podpoře skupinového cítění ve školní družině
Název v anglickém jazyce: Project of drama games to support of group feeling in school club
Klíčová slova: dramatická výchova, skupinové cítění, školní družina, mladší školní věk, hra
Klíčová slova anglicky: drama in education, group feeling, school club, younger school age, game
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.02.2015
Datum zadání: 21.02.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 13:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R231, 231, posluchárna chemie, 2. patro, vlevo, na konci chodby za mříží
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
I.fáze : Vymezit a formulovat cíl praktické části, zorientovat se v literatuře a informačních zdrojích, zpracovat doporučené prameny v teoretické části, navrhnout metody projektu BP
• II.fáze: realizovat projekt BP dle stanovených metod, provést šetření
• III.fáze: analyzovat výsledky, interpretovat závěry a shrnout výstupy projektu BP, dokončit BP dle stanovených formálních požadavků


Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury
HOLOUŠOVÁ, D.; KROBOTOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2002.
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005.


GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010.
MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004
PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2007.
PUNCH, K. F. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008.
ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.

Literatura k tématu BP:
KRAUS, Blahoslav a Věra POLÁČKOVÁ. Člověk - prostředí - výchova: k otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001, 199 s. ISBN 80-7315-004-2.

HADJ-MOUSSOVÁ, Zuzana. Pedagogická a sociální psychologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012, 126 s. ISBN 978-80-7290-587-4.

MACHKOVÁ, Eva. 2007. Metodika dramatické výchovy : zásobník dramatických her a improvizací. 11., upravené vyd. Praha : Sdružení pro tvořivou dramatiku. 156 s. ISBN 978-80-901660-9-0.

MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. 1. vyd. Editor Eva Machková. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2004, 223 s. ISBN 80-733-1021-X.

MACHKOVÁ, Eva. Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk: didaktika dramatické výchovy. Vyd. 1. Editor Eva Machková. Praha: Portál, 2013, 187 s. ISBN 978-802-6203-742.

Předběžná náplň práce
Zjistit možnosti dramatických her pro rozvoj sociálního cítění dětí mladšího školního věku na základě projektu pro školní družinu.
Práce bude empirického charakteru, šetření na případové studii skupiny dětí před a po autorkou navrženém projektu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK