Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The role of metalanguage in ELT
Název práce v češtině: Role metajazyka ve výuce angličtiny jako cizího jazyka
Název v anglickém jazyce: The role of metalanguage in ELT
Klíčová slova: Výuka anglického jazyka, angličtina jako cizí jazyk, metajazyk, metalingvistická terminologie, výuka gramatiky, výuka angličtiny jako cizího jazyka, sekundární vzdělávání, studenti gymnázií, učitelé gymnázií
Klíčová slova anglicky: ELT, EFL, metalanguage, metalinguistic terminology, teaching grammar, TEFL, secondary education, grammar school students, grammar school teachers
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.02.2015
Datum zadání: 11.02.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.02.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V posledních několika desetiletích je metajazyk v souvislosti s osvojováním jazyka diskutovaným až kontroverzním pojmem. Znalost metajazyka se v nedávné době stala z učební pomůcky zavrhované a opomíjené pomůckou doporučovanou a odborníky kladně hodnocenou. Jaká je však situace v praxi?
Diplomová práce se zabývá konceptem metajazyka a jeho využitím ve výuce angličtiny jako cizího jazyka na českých středních školách. Autorka si v teoretické části práce klade za cíl metajazyk vymezit a zasadit do kontextu vyučování, a to především ve spojitosti s výukou gramatiky. Dále se v práci zamýšlí nad tím, jaký přístup mají k metajazyku učitelé a studenti a zmiňuje se o metajazyku používaném v učebnicích. Na základě dosavadních odborných studií věnovaných tomuto tématu se autorka pokusí celkově zhodnotit, zda je metajazyk ve spojitosti s vyučováním vnímán pozitivně či nikoliv, přičemž vychází z teze, že jeho znalost může být ve výuce přínosným a účinným nástrojem pro osvojování a prohlubování znalosti jazyka cizího.
Cílem praktické části je pomocí kvantitativního výzkumu zjistit, do jaké míry a jakým způsobem učitelé a studenti anglického jazyka na českých středních školách metajazyk používají. Součástí výzkumu je testování znalosti metajazykové terminologie u studentů. Dále tato část práce reflektuje názory učitelů a studentů na používání metajazyka ve výuce, a to na základě interpretace výsledků získaných pomocí dotazníků. Závěry výzkumu poskytují vhled do současného přístupu k metajazyku na českých středních školách a na jejich základě autorka doporučuje, jak tento koncept ve výuce používat.
Seznam odborné literatury
Andrews, S. (1999) All These Like Little Name Things: A Comparative Study of Language Teachers’ Explicit Knowledge of Grammar and Grammatical Terminology. Language Awareness 8, 3–4, 143–59.

Andrews, S. (2003) Teacher Language Awareness and the Professional Knowledge Base of the L2 Teacher. Language Awareness 12/2, 81–95.

Basturkmen, H., Loewen S. and Ellis, R., (2002) Metalanguage in Focus on Form in the Communicative Classroom. Language Awareness. 11/1, 1–13.

Berry, R. (1997) Teachers’ awareness of learners’ knowledge: The case of metalinguistic terminology. Language Awareness 6/2-3, 136–146.

Berry, R. (2005) Making the Most of Metalanguage. Language Awareness 14/1, 3–20.

Berry, R. (2009) EFL majors’ knowledge of metalinguistic terminology: a comparative study. Language Awareness 18/2, 113–128.

Berry, R. (2004) Awareness of Metalanguage. Language Awareness 13/1, 1–16.

Borg, S. (2003) Teacher Cognition in Grammar Teaching: A Literature Review. Language Awareness 12/2, 96–108.

Dörnyei, Z. (2010.) Questionnaires in Second Language Research: Construction, Administration, and Processing. 2nd ed. Second Language Acquisition Research Series. Monographs on Research Methodology. New York; London: Routledge.

Ellis, R. (2006) Modelling Learning Difficulty and Second Language Proficiency: The Differential Contributions of Implicit and Explicit Knowledge. Applied Linguistics 27/3, 431–463.

Gutiérrez, X. (2013) Metalinguistic knowledge, metalingual knowledge, and proficiency in L2 Spanish. Language Awareness 22/2, 176–191.

Gutiérrez, X. (2009) Understanding the nature of metalinguistic activity a case study of bilingual learners writing in their second language. Ottawa: Library and Archives Canada = Bibliothèque et Archives Canada.

Hu, G. (2011) A place for metalanguage in the L2 classroom. ELT Journal 65/2, 180–182.

Hu, G. (2011), Metalinguistic knowledge, metalanguage, and their relationship in L2 learners. System 39/1, 63–77.

Muijs, D. (2004) Doing Quantitative Research in Education with SPSS. London; Thousand Oaks: Sage Publications.

Roehr, K. & Gánem-Gutiérrez, G. A. (2009) The status of metalinguistic knowledge in instructed adult L2 learning. Language Awareness 18/2, 165–181.

Roehr, K. (2008) Linguistic and metalinguistic categories in second language learning. Cognitive Linguistics 19/1.

Schleppegrell, M. J. (2013) The Role of Metalanguage in Supporting Academic Language Development: Metalanguage and Academic Language Development. Language Learning 63, 153–170.

Simard, D. & Wong, W. (2004) Language Awareness and Its Multiple Possibilities for the L2 Classroom. Foreign Language Annals 37/1, 96–110.

Storch, N. (2008) Metatalk in a Pair Work Activity: Level of Engagement and Implications for Language Development. Language Awareness 17/2, 95–114.

Zyzik, E. (2009) Noun, verb, or adjective? L2 learners’ sensitivity to cues to word class. Language Awareness 18/2, 147–164.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK