Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Užití dvojsmyslu v sexistické reklamě na materiálech ze soutěže Sexistické prasátečko
Název práce v češtině: Užití dvojsmyslu v sexistické reklamě na materiálech ze soutěže Sexistické prasátečko
Název v anglickém jazyce: Use of lingustic ambiguity in sexist advertising demonstrated on works from the competition Sexistické prasátečko
Klíčová slova: Dvojsmysl, polysémie, sexismus, reklama, Sexistické prasátečko, kontextualizace textu a obrazu
Klíčová slova anglicky: Double entendre, multiple meaning, sexism, advertising, Sexistické prasátečko, contextualization of text and image
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.02.2015
Datum zadání: 10.02.2015
Datum a čas obhajoby: 13.06.2016 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2016
Oponenti: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
AUER, Peter. 2014. Jazyková interakce. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny. Sociolingvistická edice. ISBN 978-80-7422-268-9.

BARTHES, Roland. 1977. Rhetoric of the Image. BARTHES, Roland a Stephen HEATH. Image music text. London: FontanaPress, s. 32-51. ISBN 0-00-686135-0.

COOK, Guy. 2001. The discourse of advertising. 2nd ed. New York: Routledge. Interface (London, England). ISBN 04-152-3455-7.

ČERMÁK, František. 2010. Lexikon a sémantika. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny. ISBN 978-80-7422-020-3.

ČMEJRKOVÁ, Světla. 2000. Reklama v češtině: Čeština v reklamě. Vyd. 1. Praha: Leda. ISBN 80-859-2775-6.

DE PELSMACKER, Patrick a Maggie GEUENS. 2013. Marketing communications a European perspective. Fifth edition. ISBN 978-027-3773-245.

DEVITO, Joseph A. 2001. Základy mezilidské komunikace. 1. vyd. Praha: Grada. Expert (Grada). ISBN 80-716-9988-8.

ECO, Umberto. 2004. Teorie sémiotiky: A theory of semiotics. Vyd. v českém jazyce 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně. ISBN 80-854-2999-3.

GUNTER, Barrie. 2002. Media sex: what are the issues?. Mahwah, N.J.: Erlbaum. ISBN 08-058-4010-9.

HAVELKOVÁ, Barbara a Iva BASLAROVÁ (ed.), Dita JAHODOVÁ (ed.). 2013. Jak na sexistickou reklamu: manuál pro posuzování sexistické reklamy. Praha: Otevřená společnost, 55 s., viii s. obr. příl. ISBN 978-80-87110-26-3.

JAVORSKÁ, Zora (ed.). 2014. Co je to sexistická reklama?: katalog kritérií. Brno: Nesehnutí, 31 s. ISBN 978-80-87217-11-5.

LEECH, Geoffrey a VERSIÓN ESPAÑOLA DE JUAN LUIS TATO G.-ESPADA. 1985. Semántica. 2.a ed. ampliada. Madrid: Alianza. ISBN 84-206-2197-8.

LEPILOVÁ, Květuše. 2001. Řečová komunikace verbální a neverbální: pro tlumočníky a průvodce ve sféře podnikání a cestovního ruchu. Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 80-704-2585-7.

MACHOVÁ, Svatava a Milena ŠVEHLOVÁ. 2001. Sémantika a pragmatická lingvistika. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 80-729-0061-7.

NEJEZCHLEBOVÁ, Lenka. 2010. Sex v reklamě. Vyd. 1. Liberec: Bor. Jazyky a texty. ISBN 978-80-86807-88-1.

PAVERA, Libor a František VŠETIČKA. 2002. Lexikon literárních pojmů. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc. ISBN 80-718-2124-1.

PELCLOVÁ, Jana. 2008. Slovo - obraz - zvuk v reklamě. Intermedialita: slovo - obraz - zvuk: sborník příspěvků ze sympozia [pořádaného Katedrou bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 7.-8. listopadu 2007]. 1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, s. 289-295. ISBN 978-80-244-2054-7.

REIFOVÁ, Irena. 2004. Slovník mediální komunikace [online]. Vyd. 1. Praha: Portál [cit. 2016-05-04]. ISBN 80-717-8926-7.

REICHERT, Tom. a Jacqueline. LAMBIASE 2003. Sex in advertising: perspectives on the erotic appeal. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. ISBN 08-058-4118-0.

REICHERT, Tom. 2002. Sex in advertising research: A review of content, effects, and functions of sexual information in consumer advertising. Annual review of sex research [online]. 2002(13), 241-273 [cit. 2016-01-30]. DOI: 10.1080/10532528.2002.10559806.

ŠEBESTA, Karel. 1990. Reklamní texty: jejich funkce a výstavba. Praha: Státní nakladatelství.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce pojednává o dvojsmyslech v sexistické reklamě. Sexistická reklama využívá mnohých výrazových prostředků a jazykových jevů, ale dvojsmysl je jeden z nejoblíbenějších. Cílem práce je analyzovat jednotlivé prostředky (textové i obrazové), které vedou k možnému dvojímu chápání výroků v sexistické reklamě. Práce nejprve teoreticky pojednává o výrazových prostředcích reklamy, zabývá se pojmem intertextualita a pragmatickými aspekty reklamy. Dále se zabývá sexismem, povahou sexuálních informací v reklamě, mechanismem percepce sexuální informace a také efektivitou sexuálních informací v reklamě. Jsou také nastíněny nejčastější prostředky sexistické reklamy a její etická rovina. Podrobněji jsou pak definovány především dva prostředky – kontextualizace textu a obrazu a dvojsmysl. K těmto prostředkům je přistupováno jak sémioticky tak sémanticky. V poslední části jsou teoretické poznatky aplikovány na konkrétní reklamy ze soutěže Sexistické prasátečko.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with double entendre in sexist advertising. Sexist advertising uses many vehicles of expression and linguistic phenomena but double entendre seems to be one of the most favourite ones. This thesis aims to analyze the vehicles of expression (both textual and visual) that lead to and permit perceiving the sexual meanings in sexist adverts. The introduction part discusses the theory of the vehicles of expression, deals with intertextuality and pragmatic aspects of adverts. The second part focuses on sexism, the nature of sexual information present in adverts, perception and effectiveness of those information. It also outlines the most frequent vehicles of expression in sexist ads and its ethics. The author then defines in details two vehicles – contextualization of text and image and double entendre. We take semiotic and semantic approach to them. The last section applies all the theoretical findings on particular adverts from the competition Sexistické prasátečko (The sexist little pig).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK