Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad vybraných kapitol z historie mexické gastronomie
Název práce v češtině: Komentovaný překlad vybraných kapitol z historie mexické gastronomie
Název v anglickém jazyce: An annotated translation of selected chapters from the history of the mexican gastronomy
Klíčová slova: překlad, komentovaný překlad, analýza, problém, řešení, gastronomie, Mexiko, překladatelské posuny
Klíčová slova anglicky: translation, annotated translation, analysis, problem, solution, gastronomy, Mexico, translation shifts
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Anežka Charvátová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.02.2015
Datum zadání: 04.02.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.02.2015
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
Zásady pro vypracování
Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor/ka volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazil/a, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedl/a na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Komentář opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových.

Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia FF UK (Čl. 19) připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.
Seznam odborné literatury
Všeobecné teoretické práce:
ČECHOVÁ, M., Krčmová, M., Minářová, E.: Současná stylistika. Praha 2008
DUBSKÝ, J. (1988) Capítulos de estilística funcional comparada. Praha
DUBSKÝ, Josef. (1993) Medios léxico-gramaticales de la comunicación. Linguistica Pragensia, 1/93, pp.s. 1-7.
KRÁLOVÁ Jana: Vybrané problémy španělské stylistiky na pozadí češtiny (2012)
LEVÝ Jiří: Umění překladu
POPOVIČ, Anton. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran. 1975
MACUROVÁ, Alena (1995). Nad jazykem současného překladu. In: Spisovná čeština a jazyková kultura, Praha, FF UK. pp. 246 – 249.
HAUSENBLAS Karel: Výstavba jazykových projevů a styl. UK, Praha 1971
Od tvaru k smyslu textu: stylistické reflexe a interpretace (1996)
STICH Alexandr: Jazykověda, věc veřejná, NLN 2004
Stylistické studie, Ústav pro jazyk český ČSAV, 1974, 1976
KNITTLOVÁ Dagmar: K teorii i praxi překladu. Univ. Palackého, Olomouc 2003
PECHAR Jiří, Otázky literárního překladu, ČS Praha 1986
KUFNEROVÁ + SKOUMALOVÁ (ed.): Překládání a čeština, H+H, Jinočany 1994
KALIVODOVÁ, E. et al. Tajemná translatologie? Cesta k souvislostem textu a kultury. Praha, Ústav translatologie, Filozofická fakulta UK, 2008.
BRAVO UTRERA S., GARCÍA LÓPEZ R. (coord.) (2006) Estudios de traducción: problemas y perspectivas. Las Palmas de Gran Canaria
NORD, CH., (2000)What do we know about the target text receiver, A. Beeby et., al. Investigating Translation, Barcelona, 2000: 195 – 212.

Odborná kulinářská literatura:
RÁKOSNÍKOVÁ Jitka: Česká domácí kuchařka
RETTIGOVÁ Magdaléna Dobromila: Domácí kuchařka
VANĚK Roman: Poklady klasické české kuchyně
časopis Apetit

Webové stránky:
http://www.taringa.net/comunidades/taringamexico/3734746/La-Gastronomia-Mexicana-Historia-y-Mucho-Mas.html
http://www.gastromexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=66:la-historia-de-la-gastronomia-mexicana&catid=31:la-historia-de-la-gastronomia-mexicana&Itemid=206
http://www.historiacocina.com/gastronomia/mejico.htm
http://lossaboresdemexico.com/gastronomia-mexicana-una-historia-que-se-cuenta-por-tradiciones/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK