Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Afirmativní přístupy v systému základního školství s důrazem na vzdělávání romských žáků
Název práce v češtině: Afirmativní přístupy v systému základního školství s důrazem na vzdělávání romských žáků
Název v anglickém jazyce: Affirmative approaches in the primary school system with a Focus on Educating Roma pupils
Klíčová slova: historie Romů, asimilace, rodina, vzdělávání, pedagog, přípravná třída, asistent pedagoga, afirmativní přístupy, sociální vyloučení, integrace, inkluze
Klíčová slova anglicky: Roma history, assimilation, family, education, teacher, preparatory class, teaching assistant, affirmative approaches, social exclusion, integration, and inclusion
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2015
Datum zadání: 30.01.2015
Datum a čas obhajoby: 27.05.2016 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
ABSTRAKT
Diplomová práce se zaměřuje na afirmativní přístupy v systému základního školství
s důrazem na vzdělávání romských žáků. Zmiňuje historické souvislosti, které jsou
významné pro pochopení této problematiky. Pozornost je věnována koncepci Strategie
romské integrace 2015 – 2020. Přibližuje nám cíle Strategie zaměřené na podporu
vzdělávání Romů. Charakterizovány jsou determinanty, především rodina a škola,
ovlivňující vzdělávací proces romských žáků. Popsána je významnost afirmativních
přístupů, které mají důležitou roli pro dosažení sociální integrace, a které napomáhají
v dosažení rovných příležitostí romské populace ve vzdělávání, včetně společenského
a pracovního uplatnění.
Poslední kapitola se zabývá zhodnocením přípravné třídy řadící se mezi vyrovnávací
přístupy k romským žákům ohroženým sociálním vyloučením a ověřuje, zda dvouletá
docházka v přípravné třídě vyrovná opožděný psychomotorický vývoj romských dětí
před nástupem do 1. třídy. Jako výzkumný nástroj byl použit dotazník určený pedagogům,
již s těmito žáky dlouhodobě pracují. Komparace výsledků dětí před nástupem
do přípravné třídy a po jejím absolvování byla provedena v oblasti percepčně motorické
a kognitivní. Výsledky poukazují na efektivitu afirmativních přístupů při práci s dětmi
a žáky sociálně znevýhodněnými.
KLÍČOVÁ SLOVA
historie Romů, asimilace, rodina, vzdělávání, pedagog, přípravná třída, asistent pedagoga,
afirmativní přístupy, sociální vyloučení, integrace, inkluze
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
ABSTRACT
The diploma thesis deals with affirmative approaches in the primary school system, with
a focus being placed on educating Roma pupils. It includes the historical context that
is important to gain an understanding of the issues in this area, and concentrates
on the concept of the Roma Integration Strategy for 2015–2020, presenting the objectives
of the Strategy aimed at supporting the education of the Roma. The determinants that have
an impact on the process of educating Roma pupils – the family and school in particular –
are characterised. Furthermore, the significance of the affirmative approaches playing
a major role in achieving social integration and facilitating the creation of equal
opportunities for the Roma in education, including employment and social involvement,
is illustrated.
The last chapter of the thesis aims to evaluate the preparatory class, which is among
compensatory approaches to Roma pupils in danger of social exclusion, and verifies
whether a two-year education in the preparatory class can compensate for Roma children’s
delayed psychomotor development before they enter the first grade. A questionnaire
for teachers who work with these pupils on a long-term basis was used as the research tool.
A comparison of the children’s results before entering and after finishing the preparatory
class was made for perceptual motor and cognitive skills. The results indicate an effectivity
of the affirmative approaches used in the work with socially disadvantaged children and
pupils.
KEYWORDS
Roma history, assimilation, family, education, teacher, preparatory class, teaching
assistant, affirmative approaches, social exclusion, integration, and inclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK