Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spolupráce dětí na tvorbě pravidel chování ve ŠD
Název práce v češtině: Spolupráce dětí na tvorbě pravidel chování ve ŠD
Název v anglickém jazyce: Kid´s club rules co-creative by a great contribution of the kids
Klíčová slova: nekázeň, pravidla, konflikt, problémové chování
Klíčová slova anglicky: Indiscipline, rules, conflict, problematic behavior
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.01.2015
Datum zadání: 16.03.2015
Datum a čas obhajoby: 19.01.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:05.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
I. Studující vyhledá a zpracuje relevantní odbornou literaturu a další informační zdroje. Zpracuje analýzu a komparaci různých přístupů ke zkoumané problematice.
II. Studující navrhne edukativní projekt, ověří jej v praxi a provede jeho evaluaci. V diskusi propojí výsledky ověřování s teoretickými poznatky.
III. Všechny zásadní kroky studující průběžně konzultuje s vedoucím práce. Formální úprava práce bude odpovídat požadavkům Opatření děkana 8/2015 a Přílohy č. 1 k tomuto opatření.
Seznam odborné literatury
HÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času. Praha : UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2010.
HÁJEK, B., PÁVKOVÁ, J. Školní družina. Praha : Portál, 2007.
Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č. j. 21291/2010-28).
MEZERA, A. Školní družina – místo sociálního učení. In HÁJEK, B.; PÁVKOVÁ, J. a kol. Školní družina. Praha : Portál, 2007.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK