Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Technologická podpora metodiky vyprávění příběhů ve výuce
Název práce v češtině: Technologická podpora metodiky vyprávění příběhů ve výuce
Název v anglickém jazyce: Technological support of the Storytelling teaching method
Klíčová slova: vyprávění příběhů, metodika, konstruktivismus, tvorba, vzdělávací technologie
Klíčová slova anglicky: storytelling, methodology, constructivism, designing, educational technology
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.01.2015
Datum zadání: 29.01.2015
Datum a čas obhajoby: 19.01.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R013B, 013B, Zelená učebna, přízemí, KITTV
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Ing. Irena Fialová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
• Proveďte analýzu využití metodiky vyprávění příběhů z hlediska výchovy a vzdělávání.
• Zvolte vhodné metody její aplikace a odůvodněte je.
• Najděte a vyzkoušejte pro aplikaci využitelné HW i SW nástroje.
• Navrhněte modelové řešení a ověřte ho.
• Formulujte závěry a doporučení pro výchovu a pedagogickou praxi.
Seznam odborné literatury
Při řešení budou využívány primární a sekundárních informačních zdroje, včetně elektronických, dle tematické orientace práce.
Předběžná náplň práce
• Teoretická východiska a vývoj využití metodiky vyprávění příběhů ve školní praxi.
• Přehled metod a nástrojů včetně jejich popisu a zhodnocení využitelnosti.
• Návrh modelové implementace a pilotní ověření.
• Zhodnocení, doporučení pro realizaci v praxi a závěr
• Seznam použitých informačních zdrojů
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
• Theoretical background and development of the storytelling methodology in school practice.
• Overview of methods and tools, including their description and evaluation of usability.
• Design of model implementation and pilot testing.
• Pilot assessment, recommendations for further implementation in practice and conclusion.
• List of used information sources.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK