Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Diferenciace a individualizace výuky nadaných žáků s ADHD na 1. stupni ZŠ
Název práce v češtině: Diferenciace a individualizace výuky nadaných žáků s ADHD na 1. stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: Differentiation and individualization of teaching gifted with ADHD at primary school
Klíčová slova: individualizace, diferenciace, primární škola, nadaný žák, ADHD, strategie, výukové metody, plánování vyučování, učitel primární školy, inkluzivní vzdělávání, kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky: individualization, differentiation, primary school, gifted pupil, ADHD, strategies, teaching methods, planning lessons, inclusive education, primary school teacher, qualitative research
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.01.2015
Datum zadání: 06.01.2015
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude mít teoreticko-empirický charakter s těžištěm v empirické části. Východiskem pro zpracování práce je aktuální trend diferenciovat a individualizovat vzdělávání a nárok na kompetence učitele 1. stupně ZŠ diferenciovat výuku tak, aby byl maximálně využíván potenciál všech dětí v heterogenně složené třídě, jelikož již na samém počátku školní docházky je nutné reagovat na odlišné výchovně-vzdělávací potřeby žáků ve třídě. Cílem práce bude zmapování efektivních strategií diferenciace a individualizace výuky na prvním stupni základní školy.
V teoretické části diplomové práce budou shrnuty doposud známé poznatky z této oblasti z česky a anglicky psané odborné literatury. Empirický kvalitativní výzkum bude mapovat situace, strategie, výukové metody a kompetentnost několika vybraných fakultních učitelů zohledňovat rozdílné vzdělávací potřeby v rámci plánování, realizaci i reflexi vyučování.
Pro naplnění cílů budou využity metody obsahové analýzy, hloubkové rozhovory s několika fakultními učiteli a analýza pozorování resp. videonahrávek výuky. Výsledky pozorování a rozhovorů se mohou stát příklady dobré praxe nejen pro studenty - budoucí učitele, ale i pro širší učitelskou veřejnost.
Seznam odborné literatury
TOMLINSON, Carol A. The differentiated classroom: responding to the needs of all learners. Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development, c1999, vi, 132 p. ISBN 08-712-0342-1.
GREGORY, Gayle. Differentiated instructional strategies: one size doesn't fit all. Third Edition. xviii, 212 pages. ISBN 978-145-2260-983.
TOMLINSON, Carol A. How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms: one size doesn't fit all. 2nd ed. Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development, c2001, viii, 117 p. ISBN 08-712-0512-2.
TOMLINSON, Carol A a Marcia B IMBEAU. Leading and managing a differentiated classroom. Alexandria, Va.: ASCD, c2010, xix, 187 p. ISBN 14-166-1074-X.
GARDNER, H. Frames of mind: The theory of multiple intelligences. 2nd edition. New York: Basic Books, 1993.
KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ, J. Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Karolinum, 2011, KASÍKOVÁ, H. Vzdělávací a výukové strategie pro žáky rozmanitých schopností, str. 230-237. ISBN 978-80-246-1911-8.
PRŮCHA, J. Vzdělávání a školství ve světě. Praha: Portál, 1999, Diferenciace žáků ve výuce, str. 86. ISBN 80-7178-290-4.
RöHNER, R., WENKE, H. Daltonské vyučování: stále živá inspirace. Brno: Paido, 2003, Rozdíly ve schopnostech žáků a jak k nim ve třídě přistupovat, str. 120. ISBN 80-7315-041-7.
SKALKOVÁ, J. Pedagogika a výzvy nové doby. Brno: Paido, 2004, Diferenciace a socializace vyučování. ISBN 80-7315-060-3.
VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro učitele. Grada Publishing, a.s. 2011, KASÍKOVÁ, H., DITTRICH, P., VALENTA, J. Individualizace a diferenciace ve škole. ISBN 978-80-247-3359-9.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce bude mít teoreticko-empirický charakter s těžištěm v empirické části. Východiskem pro zpracování práce je aktuální trend diferenciovat a individualizovat vzdělávání a nárok na kompetence učitele 1. stupně ZŠ diferenciovat výuku tak, aby byl maximálně využíván potenciál všech dětí v heterogenně složené třídě, jelikož již na samém počátku školní docházky je nutné reagovat na odlišné výchovně-vzdělávací potřeby žáků ve třídě. Cílem práce bude zmapování efektivních strategií diferenciace a individualizace výuky na prvním stupni základní školy.
V teoretické části diplomové práce budou shrnuty doposud známé poznatky z této oblasti z česky a anglicky psané odborné literatury. Empirický kvalitativní výzkum bude mapovat situace, strategie, výukové metody a kompetentnost několika vybraných fakultních učitelů zohledňovat rozdílné vzdělávací potřeby v rámci plánování, realizaci i reflexi vyučování.
Pro naplnění cílů budou využity metody obsahové analýzy, hloubkové rozhovory s několika fakultními učiteli a analýza pozorování resp. videonahrávek výuky. Výsledky pozorování a rozhovorů se mohou stát příklady dobré praxe nejen pro studenty - budoucí učitele, ale i pro širší učitelskou veřejnost.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK