Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana zaměstnance při převodu zaměstnavatele v právu Evropské unie
Název práce v češtině: Ochrana zaměstnance při převodu zaměstnavatele v právu Evropské unie
Název v anglickém jazyce: Protection of employees in a situation of transfer of employer under the European Union law
Klíčová slova: Ochrana zaměstnance při převodu zaměstnavatele v právu Evropské unie - Směrnice 2001/23/ES - Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů - Převod podniku
Klíčová slova anglicky: Protection of the employee in case of transfer of the employer in the European Union law - Directive 2001/23/EC - Transfer of rights and obligations arising from employment relationship - Transfer of undertaking
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.01.2015
Datum zadání: 05.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.09.2015
Datum a čas obhajoby: 24.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2015
Oponenti: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zaměřuje na úpravu ochrany zaměstnanců při převodu zaměstnavatele v právu Evropské unie a v českém právu. Cílem této práce je analýza implementace evropské úpravy, kterou představuje směrnice 2001/23/ES do právního řádu České republiky. Tato práce se skládá ze tří kapitol.
První kapitola stručně popisuje vznik a vývoj Evropské unie, její orgány, činnost Soudního dvora Evropské unie, prameny práva Evropské unie a zásady, které charakterizují vztah práva EU a vnitrostátních právních řádům členských států. Rovněž obsahuje základní charakteristiku pracovněprávního vztahu.
Druhá kapitola se zaměřuje na právní úpravu ochrany zaměstnanců při převodu zaměstnavatele v právu Evropské unie. První podkapitola pojednává o historickém vývoji právní úpravy, směrnici 77/187/EHS a její novelizaci směrnicí 98/50/ES. Druhá podkapitola popisuje osobní, věcnou, místní a časovou působnosti směrnice 2001/23/ES. Třetí podkapitola se detailněji zaměřuje na jednotlivá kritéria věcné působnost s akcentem jejich interpretace v rozhodnutích Soudního dvora Evropské unie. Čtvrtá podkapitola vymezuje pilíře, na kterých je ochrana zaměstnanců vybudována. Jedná se o automatický přechodu práv a povinností z pracovního vztahu a pracovní smlouvy, zákaz propuštění v souvislosti s převodem a informační a projednávací povinnost zaměstnavatele vůči dotčeným zaměstnancům.
Třetí kapitola se zabývá právní úpravou ochrany zaměstnanců v českém právu. Jednotlivé podkapitoly se věnují: procesu implementace směrnice 2001/23/ES a věcné působnosti úpravy. Současně analyzuje provedení implementace směrnice 2001/23/ES Českou republikou.
Závěr této práce obsahuje zhodnocení implementace směrnice a navrhuje, jakým způsobem by nedostatky mohly být odstraněny.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis focuses on the rules governing the protection of workers in case of transfer of employer in the European Union law and in the Czech law. The aim of this thesis is to analyze the implementation of the Directive 2001/23/EC into the Czech legal order. The thesis consists of three chapters.
The first chapter briefly describes the origin and evolution of the European Union, EU institutions, competence of the Court of Justice of the European Union, sources of the European Union law and the principles governing the relationship between the EU law and national legal order. It also describes the main features of the employment relationship.
The second chapter focuses on the legal rules governing the protection of workers in case of transfer of the employer at the European Union level. The first subchapter explains the historical development of the legislation, Directive 77/187/EEC and its amendment (Directive 98/50/EC). The second subchapter defines the personal, territorial and temporal scope of the Directive 2001/23/EC. The third subchapter focuses on the interpretation of the criteria of the subject-matter of the Directive 2001/23/EC conducted by the Court of Justice of the European Union. The fourth subchapter describes the pillars of the protection of employees in case of transfer of the employer (transfer of rights and obligations arising from the employment relationship and the employment contract, prohibition of dismissal in connection with the transfer, information and consultation of employees concerned).
The third chapter deals with the protection of employees in the Czech law. Particular subchapters are devoted to: process of implementation of the Directive 2001/23/EC and to its subject-matter. It analyzes the means of implementation of the Directive 2001/23/EC by the Czech Republic.
The conclusion of this thesis includes an evaluation of the implementation of the Directive 2001/23/ES and suggests possible improvements.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK