Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přírodní motivy ve výtvarné tvorbě. Přírodní ornament jako zdroj inspirace ve výtvarné výchově
Název práce v češtině: Přírodní motivy ve výtvarné tvorbě. Přírodní ornament jako zdroj inspirace ve výtvarné výchově
Název v anglickém jazyce: Natural motives in art creation. Natural ornament as insipiration in art education
Klíčová slova: přírodní motivy, ornament, dekor
Klíčová slova anglicky: natural motifs, ornament, decor
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Viktor Čech
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.12.2014
Datum zadání: 04.02.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: MgA. Jan Pfeiffer
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Teoretická část:
Napodobování tvarů přírody. Flóra, fauna a člověk v dekorativním vyjádření. Stylizace přírodních
motivů do ornamentu. Dekorativní umění evropské secese. Přírodní motivy ve sklářské tvorbě a
keramice, v architektuře, v interiérové a nábytkové tvorbě, v reklamní tvorbě a v oděvním designu.
Obrození dekorativního umění a uměleckých řemesel v secesi. Přírodní motivy v lidové tvorbě.


Didaktická část:
Dekorativní vyjadřování v dětském výtvarném projevu. Stylizace, dekorativní přepis reality.
Uplatnění dekorativního vyjadřování v užitém umění. Výtvarný projekt námětově čerpající z
přírodních motivů. Jedna část bude realizovaná v pedagogické praxi. Druhou částí
bude galerijní edukace k expozici Secese - Vitální umění 1900 v pražském Obecním domě.
Seznam odborné literatury
Fahr-Beckerová, Gabriele: Secese, Praha 2007
Hubatová- Vacková, Lada: Tiché revoluce uvnitř ornamentu, Praha 2012
kol. aut.: Dějiny českého výtvarného umění IV (1890-1938), Praha 2009
De Morant, H.: Dějiny užitého umění. Praha 1970
Šourek, Karel: Lidové umění v Čechách a na Moravě, Praha 1942
Předběžná náplň práce
Teoretická část: Napodobování tvarů přírody. Flóra, fauna a člověk v dekorativním vyjádření. Stylizace přírodních motivů do ornamentu. Dekorativní umění evropské secese. Přírodní motivy ve sklářské tvorbě a keramice, v architektuře, v interiérové a nábytkové tvorbě, v reklamní tvorbě a v oděvním designu. Obrození dekorativního umění a uměleckých řemesel v secesi. Přírodní motivy v lidové tvorbě.
Praktická část: Dekorativní vyjadřování v dětském výtvarném projevu. Stylizace, dekorativní přepis reality. Uplatnění dekorativního vyjadřování v užitém umění. Výtvarný projekt námětově čerpající z přírodních motivů k expozici Secese – Vitální umění 1900 v pražském Obecním domě.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Theoretical part: Shapes immitation of countryside. Flora, fauna, and a person in decorative expression. Stylization of natural motifs to an ornament. Decorative European Art Nouveau. Natural motives in glassmaking and ceramics, architecture, interiors and furniture in the creation, in advertising creation and clothing design. Revival of decorative art and crafts of Art Nouveau. Natural motifs in folk arts.
Practical part: Decorative expression in the children's artistic expression. Stylization, a decorative transcript of reality. Applying of a decorative expression in the applied art. An art project thematically drawing on an exposure to natural motifs of Art Nouveau - Vital Art 1900 in Prague Municipal House.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK