Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Životní smysluplnost a akceptace postižení u osob se zrakovým postižením.
Název práce v češtině: Životní smysluplnost a akceptace postižení u osob se zrakovým postižením.
Název v anglickém jazyce: Life meaningfulness and acceptance of disability among people with visual impairment.
Klíčová slova: životní smysluplnost; akceptace zrakového postižení; zrakové postižení; zraková disabilita; Škála životní smysluplnosti; Škála akceptace disability
Klíčová slova anglicky: life's meaningfulness; acceptance of visual disability; visual impairment; visual disability; Life Meaningfullness Scale; Acceptance of Disability Scale
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.12.2014
Datum zadání: 08.12.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.12.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jaroslav Šturma
 
 
 
Zásady pro vypracování
V diplomové práci se budu zabývat otázkou prožívání životní smysluplnosti a akceptace postižení u osob se zrakovým postižením.
V teoretické části se zaměřím na různá pojetí životní smysluplnosti z hlediska psychologie. Dále se v přehledové části diplomové práce budu věnovat psychologickým aspektům zrakového postižení. Mimo jiné se zaměřím na téma přijetí vlastního postižení u osob se zrakovým postižením.
V empirické části budu ověřovat hypotézy týkající se souvislostí mezi prožívanou životní smysluplností a přijetím vlastního postižení u populace osob se zrakovým postižením. Použiji kvantitativní metody, konkrétně dva dotazníky: Škála životnej zmysluplnosti (Halama, 2002, 2009) a Acceptance of Disability Scale (Linkowski, 1969), respektive revidovanou verzi ADS-R (2007). Empirická data budou statisticky zpracována.
Seznam odborné literatury
Čálek, O. (1978) Možnosti přizpůsobení na oslabení nebo ztrátu zraku v dospělosti. Praha: Svaz invalidů.
Frankl V. E. (1994) Člověk hledá smysl. Úvod do logoterapie. Praha: Psychoanalytické nakladatelství.
Halama, P. & Fecková, N. (2009) Psychometrické vlastnosti a normy Škály životnej zmysluplnosti v súbore slovenských adolescentov. Psychologia a patopsychologia dietata. 44. 339-354.
Halama, P. (2002) Vývin a konštrukcia škály životnej zmysluplnosti. Československá psychologie, 46, 265-276.
Kosová, M. a kol. (2014) Logoterapie. Existenciální analýza jako hledání cest. Praha: Grada.
Křivohlavý, J. (2006) Psychologie smysluplnosti existence. Praha: Grada.
Linkowski, D. C. (1969) Acceptance of Disability Scale. Washington: George Washington University.
Linkowski, D. C. & Groomes, D. A. G.(2007) Examining the Structure of the Revised Acceptance Disability Scale. Journal of Rehabilitation. 73 ( 3), 3-9.
Vágnerová, M. (1995). Oftalmopsychologie dětského věku. Praha: Karolinum.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK