Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Karel Slavoj Amerling očima jeho pokračovatelů (Amerlingův přínos v oblasti výchovy a vzdělávání osob s mentálním postižením)
Název práce v češtině: Karel Slavoj Amerling očima jeho pokračovatelů (Amerlingův přínos v oblasti výchovy a vzdělávání osob s mentálním postižením)
Název v anglickém jazyce: Karel Slavoj Amerling through the Eyes of His Successors (Amerling's Contribution to the Education System of Mentally Disabled People)
Klíčová slova: Karel Slavoj Amerling – Budeč – První česká hlavní škola – Fysiokratická společnost – endemické onemocnění – Ústav idiotů Jednoty paní sv. Anny – Hephata – Šternberský palác – Ernestina Auerspergová – Ernestinum – pedagogické cíle – esenciální výchova – kategorizace slabomyslnosti – péče o slabomyslné – výchova a vzdělávání slabomyslných – Karel Herfort – Josef Zeman – František Čáda – slabomyslnost – mentální postižení – psychopedie – speciální pedagogika
Klíčová slova anglicky: Karel Slavoj Amerling – Budeč – The First Czech Main School – Physiocratic Society – endemic diseases – Institute of Idiots of St. Anna Association – Hephata – Šternberg palace – Ernestina Auerspergová – Ernestinum – pedagogical goals – essential education – idiocy classification – care of the feebleminded – education of the feebleminded – Karel Herfort – Josef Zeman – František Čáda – feeblemindedness – mental disability – special education of persons with mental disability – special education
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2014
Datum zadání: 03.12.2014
Datum a čas obhajoby: 21.01.2015 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:05.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se věnuje významné osobnosti pedagogiky 19. století Karlu Slavoji Amerlingovi (1807–1884) a soustředí se zejména na jeho pedagogické úsilí o rozvoj péče
a vzdělávání jedinců s mentálním postižením. Průkopnická činnost Karla Slavoje Amerlinga je přiblížena prostřednictvím článků, kterými jeho odkaz odkryly významné osobnosti speciální pedagogiky počátku 20. století – Karel Herfort (1871–1940), Josef Zeman (1867–1961), František Čáda (1865–1918) a další autoři, kteří se jeho dílu věnovali v průběhu následujících let. První část práce naznačuje Amerlingovu dráhu pedagogického působení, během které již promýšlel, jak zlepšit péči a výchovu jedinců s mentálním postižením. Stěžejní část práce se zaměřuje na historické skutečnosti, které se vztahují k významnému počinu Karla Slavoje Amerlinga – založení ústavu r. 1871, tehdy zvaném „Ústav idiotů Jednoty paní sv. Anny“, později přejmenovaném na Ernestinum, jenž byl prvním zařízením svého druhu v celém Rakousko-Uhersku. Pozornost je rovněž věnována Amerlingovu působení jako lékaře a ředitele Ústavu (1871–1884), uplatňovaným metodám a postupům v oblasti výchovy a vzdělávání, novým myšlenkám a návrhům. Poslední část práce zaznamenává vývoj Ernestina po Amerlingově smrti, dotýká se působnosti dalšího významného ředitele Karla Herforta, poukazuje na přínos a přesah Amerlingova odkazu
a naznačuje formování psychopedie na počátku 20. století, kdy již vzrostl počet osobností, kteří v započatém Amerlingově úsilí pokračovali.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis introduces a remarkable pedagogue of the 19th century, Karel Slavoj Amerling (1807–1884), and focuses on his efforts in developing the care and education of mentally disabled people. Amerling's pioneering work is viewed through articles in which important scholars of special education of the beginning of the 20th century, Karel Herfort (1871–1940), Josef Zeman (1867–1961), František Čáda (1865–1918) and others, revealed Amerling's heritage. The first part of the thesis outlines the start of Amerling's pedagogical career during which he already thought of improving the education of mentally disabled individuals. The core of the thesis covers the historical facts related to one of Amerling's main achievements – foundation of the "Institute of Idiots of St. Anna Association" in 1871. The asylum, later renamed to Ernestinum, was the first facility of this kind in Austrian-Hungarian Empire. The thesis also notes the activities of Amerling as a doctor and director of the asylum (1871–1884), his educational methods and ideas for improvements. The last part of the thesis describes the development of Ernestinum after Amerling's death, activities of another significant director of the Institute, Karel Herfort, and points out how Amerling contributed to forming the modern special education of persons with mentally disability at the beginning of the 20th century when the growing number of followers allowed further elaboration of Amerling's ideas.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK