Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv kompenzačního cvičení na míru protrakce ramenních kloubů u sportovních lezců
Název práce v češtině: Vliv kompenzačního cvičení na míru protrakce ramenních kloubů u sportovních lezců
Název v anglickém jazyce: Impact of compensation exercises on forward shoulder posture in sport climbers
Klíčová slova: protrakce, kompenzační cvičení, sportovní lezci, posuvné měřítko, ramenní klouby
Klíčová slova anglicky: forward shoulder posture, exercise, sports climbers, caliper, physiotherapy, shoulder
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.12.2014
Datum zadání: 01.12.2014
Datum a čas obhajoby: 25.01.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:23.11.2016
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2017
Oponenti: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Název práce: Vliv kompenzačního cvičení na míru protrakce ramenních kloubů u sportovních lezců
Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit, zda se u lezců pravidelně provádějících kompenzační
cvičení vyskytuje menší protrakce ramenních kloubů než u lezců necvičících. Metody:
Jedná se o pilotní studii, které se zúčastnilo 48 probandů a jejíž výsledky byly hodnoceny
kvantitativně. Probandi byli sportovní lezci obou pohlaví ve věku 18-35 let s požadovanou
lezeckou úrovní minimálně VII UIAA, u nichž se nevyskytují bolesti ani poruchy ramenních
kloubů. Data byla získána měřením distancí dvou anatomických bodů posuvným měřítkem;
kraniálního výběžku sterna a přední části acromionu, a to v přirozeném stoji a aktivně
vzpřímeném stoji. Měření bylo pouze jednorázové s cílem odebrat data, která byla následně
statisticky zpracována. Výsledky: Výsledky potvrdily významnou (α=0,05) závislost míry protrakce
ramenních kloubů na provádění kompenzačního cvičení. Výsledky neprokázaly stejnou míru protrakce na obou
ramenních kloubech.Klíčová slova:protrakce, kompenzační cvičení, sportovní lezci, posuvné měřítko, ramenní klouby
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Title: Impact of compensation exercises on forward shoulder posture in sport climbers
Aims:The aim is to decide whether in climbers regulary performing compensation excercises occurs
lower rate of forward shoulder posture than in non-excercising climbers.Methods:
The diploma thesis is a pilot study of quantitative nature with participation of 48 probands.
The probands were sports climbers, men and women aged 18-35 with no shoulder pain or
disorder. The minimal requiered climbing level was determined to VII UIAA. The data were
gained by caliper measure of two anatomical points; cranial part of sternum and anterior part
of acromion, both in natural posture and upright posture. All measurements were one-off with
the aim to gather the data that were consequently processed and statistically analyzed.
Results: The results confirmed that compensation exercises have significant (α=0,05) impact on
forward shoulder posture. The results did not confirm the same values of protraction on both
shoulders.Key words: forward shoulder posture, exercise, sports climbers, caliper, physiotherapy, shoulder
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK