Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evoluce bříz z okruhu Betula pendula a B. pubescens: morfologické a molekulární zhodnocení
Název práce v češtině: Evoluce bříz z okruhu Betula pendula a B. pubescens: morfologické a molekulární zhodnocení
Název v anglickém jazyce: Evolution of birches from Betula pendula and B. pubescens group: morphological and molecular reappraisal
Klíčová slova: Betula, evoluce bříz, hybridizace, morfometrika, průtoková cytometrie, DNA analýza, taxonomie bříz
Klíčová slova anglicky: Betula, birch evolution, hybridization, morphometrics, flow cytometry, DNA analysis, birch taxonomy
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Fér, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2014
Datum zadání: 27.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2015
Oponenti: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce bude rešerší taxonomicky komplikované skupiny okruhu břízy bělokoré a pýřité. V tomto okruhu je celá řada taxonů, jejichž existence a fylogenetické postavení je nejasné. Předpokládá se excerpce všech dostupných údajů o těchto druzích, jejich rozšíření a morfologické variabilitě. Rešerše bude prováděna z různých evropských flór i jiných prací. Výsledkem bude přehled současných znalostí o taxonomické, morfologické i molekulární variabilitě této skupiny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thesis will be bibliographic search about taxonomically complicated group of Betula pendula and B. pubescens. There are several species described in this group with unclear status and phylogenetic placement. Thesis will excerpt all available data about these species, their distribution and morphological variation. Data will be extracted from various European flora compendia and other works. As a result overview of contemporary knowledge about taxonomical, morphological and molecular variability in this group will be obtained.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK