Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Souvislost tělesného pachu a zdravotního stavu u člověka
Název práce v češtině: Souvislost tělesného pachu a zdravotního stavu u člověka
Název v anglickém jazyce: Association between human body odour and health status
Klíčová slova: tělesný pach, čich, zdraví, pohlavní výběr, atraktivita
Klíčová slova anglicky: body odour, smell, health, sexual selection, attractiveness
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2014
Datum zadání: 26.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Oponenti: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce si klade za cíl kriticky zhodnotit studie zabývající se souvislostí mezi tělesným pachem a onemocněními (metabolickými poruchami, strukturními poruchami a infekcemi). Teoretickým východiskem práce budou koncepce pohlavního výběru, které předpokládají, vznik percepčních adaptací vykazujících citlivost k markerům zdravotního stavu potenciálního partnera. Tělesný pach vzniká kombinací stovek těkavých látek, které se vylučují ve formě potu, kožního mazu, v moči, dechu nebo i výkalech. Některá onemocnění jsou doprovázena charakteristický pachem, který může sloužit i k prvotní diagnóze. U metabolických poruch dochází k hromadění specifických metabolitů, díky enzymatickým nebo transportním odchylkám, a ty poté mohou být příčinou specifického zápachu. Některá onkologická onemocnění, jsou charakteristická zvýšeným oxidativním stresem, kdy jsou proteiny v cytoplazmě oxidovány a ovlivňovány mastné kyseliny v membráně buněk, což vede k exkreci specifické směsi látek (např. alkanů). K změnám tělesného pachu v důsledku infekčních onemocnění může dojít několika způsoby či jejich kombinací. Jednak se může jednat o důsledek změn ve skladbě tělesné mikroflory organismu, která je producentem tělesného pachu. Dále se může jednat o vedlejší efekt imunitní odpovědi, která ovlivňují hladiny androgenů a stresových hormonů a následně i tělesný pach. Také se může jednat o vedlejší produkt zánětlivých procesů spojených s infekcí. Tělesný pach jedince pozměněný probíhajícím onemocněním, může negativně ovlivňovat i vnímání jeho atraktivity opačným pohlavím. U řady druhů může být tělesný pach nejen indikátorem onemocnění, ale i indikátorem odolnosti proti infekcím. Navrhovaná práce bude za využití srovnávací postupů analyzovat, jak na pach nemocného reagují jedinci při výběru partnera u savců, s tím, že nejvíce pozornosti bude věnováno studiím týkajících se člověka.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The proposed thesis aims to critically evaluate studies on the association between body odour and diseases (metabolic disorders, structural disorders, and infections). The thesis is theoretically framed by the sexual selection, which assumes the formation of perceptual adaptation exhibiting sensitivity to markers of health status in a potential partner. Body odour comprises a mixture of hundreds of volatile substances which are excreted in the form of sweat, sebum, urine, breath, or feces. Some diseases are accompanied by a characteristic odour, which can also be employed in screening diagnostics. In case of metabolic disorders accumulation of specific metabolites occurs due to defects in enzymatic pathways, which may cause the specific odour. Further, some oncological diseases are characterized by an increased oxidative stress, the proteins are oxidized in the cytoplasm and composition of fatty acids in the cell membrane is affected, and that leads to the excretion of a specific mixture of substances (e.g., alkanes.) Several distinct mechanisms might be responsible for body odour changes as a consequence of infectious disease. Firstly, it could be a result of changes in composition of microflora residing on the body odour producer. Secondly, it could be a by-product of the infection associated inflammatory processes. Changes in individual’s body odour due to disease may negatively influence perception of attractiveness by the opposite-sex perceivers. Finally, in many species the body odour isn’t solely an indicator of disease, but can also serve as an indicator of resistance to infections. The proposed thesis will analyze how mammals react to body odour of a diseased individual employing a comparative perspective, primarily focusing on data available in humans.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK