Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Indian Marriage as Seen from the Female Perspective in the Novels by Chitra Banerjee Divakaruni and Arundhati Roy
Název práce v češtině: Indické manželství nazírané z ženské perspektivy v románech Chitry Banerjee Divakaruni a Arundhati Roy
Název v anglickém jazyce: Indian Marriage as Seen from the Female Perspective in the Novels by Chitra Banerjee Divakaruni and Arundhati Roy
Klíčová slova: Indická společnost, domluvený sňatek, sňatek z vlastní vůle, Indický vs. Americký sňatek, společenské role spojené se sňatkem, porušení pravidel sňatku, rozvody
Klíčová slova anglicky: Indian society, arranged marriage, marriage of one’s own will, Indian vs. American marriage, social roles related to marriage, transgressions of marital laws, divorces
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2014
Datum zadání: 31.10.2014
Datum a čas obhajoby: 15.09.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
ABRAHAM, Margaret. Speaking the Unspeakable: Marital Violence among South Asian Immigrants in the USA. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 2000.

CROLL, Elizabeth. Endangered Daughters: Discrimination and Development in Asia. New York: Taylor and Francis e- Library, 2002.

DHAWAN, R.K. Arundhati Roy, the novelist extraordinary. New Delhi: Prestige Books, 1999.

KAPADIA, K. Marriage and Family in India. Third ed. London: Oxford University Press, 1968.

LESLIE, Julia. Roles and rituals for Hindu women. 1st Indian ed. Delhi: Motilal Banarsidass, 1992.

MARKOVÁ, Dagmar. Hrdinky Kámásútry: Historie Indické Ženy. Praha: Dar Ibn Rushd, 1998.

MARKOVÁ, Dagmar. Zrcadlo Indie 20. století v díle hindských spisovatelek. Praha: Orientální ústav Akademie věd, 2011.

OBUCHOVÁ, Ľubica. Zásnuby, sňatky, rozvody: soubor studií pracovní skupiny "Náboženské směry v Asii". Praha: Česká orientalistická společnost, 2003.

PRAKASA RAO, V.V., NANDINI RAO, V. Marriage, the Family, and Women in India. Heritage, 1982.

SHAH, A.M. The Family in India: Critical Essays. New Delhi: Orient Longman Limited, 1998.

THÁKUR, Rabíndranáth. Muž a Žena. 1. vyd. ve Vyšehradu. Praha: Vyšehrad, 2000.


Předběžná náplň práce
Cílem této diplomové práce je analýza pojetí manželství v tvorbě dvou indických autorek, konkrétně Chitry Banerjee Divakaruni a jejích románů Sister of My Heart a jeho pokračování The Vine of Desire a románu Arundhati Roy The God of Small Things.
Práce se skládá ze dvou částí. Smyslem teoretické části je popsat postavení manželství v indické společnosti a představit tvorbu dvou autorek, v jejichž románech hraje tematika indického manželství významnou roli.
Praktická část práce se zaměřuje na podrobnou analýzu tří vybraných ženských hrdinek z pohledu jejich rolí spojených se sňatkem. Tato část se také zabývá tím, do jaké míry sňatek ovlivnil jejich osobní život.Výsledkem této části je celkové porovnání toho, jak vybrané autorky ve své tvorbě přistupují k tematice manželsví.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this diploma thesis is to analyse the conception of marriage in the works of two Indian female authors, namely Chitra Banerjee Divakaruni’s novels Sister of My Heart and its sequel The Vine of Desire and Arundhati Roy’s The God of Small Things.
The thesis consists of two parts. The objective of the theoretical part is to portray the position of marriage within Indian society and to introduce two female authors and their novels where the theme of Indian marriage plays a significant role.
The practical part of the work focuses on a thorough analysis of three chosen female characters. Their roles within the marriage and the influence of marriage on their lives will be further discussed. The result of this part will be an overall comparison of how the chosen authors approach the theme of traditional Indian marriage in their works.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK