Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neurofyziologické metódy a techniky v marketingovom výskume v Českej republike
Název práce v jazyce práce (slovenština): Neurofyziologické metódy a techniky v marketingovom výskume v Českej republike
Název práce v češtině: Neurofyziologické metody a techniky v marketingovém výzkumu v České republice
Název v anglickém jazyce: Neurophysiological methods and techniques in marketing research in Czech republic
Klíčová slova: Neuromarketing, marketingový výskum, reklama, metódy a techniky marketingového výskumu.
Klíčová slova anglicky: Neuromarketing, market research, advertisement, methods and techniques in market research.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: Ing. Petra Průšová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.07.2014
Datum zadání: 16.07.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.10.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:01.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude mít teoreticko-empirický charakter (empirická data budou spíše v roli dokumentace). Autorka vyjde z obecné relace „reklama - společnost“, přičemž její hlavní pozornost bude zaměřena na funkce reklamy ve společnosti, na vliv reklamy na společnost, na její jednotlivé oblasti i na různé skupiny obyvatelstva. Po terminologických pasážích a nástinu vývoje reklamy (v hlavních meznících) se bude věnovat stěžejní části – vliv reklamy na českou společnost po r. 1989 (s dílčími momenty srovnání s předchozím obdobím).
Seznam odborné literatury
Schultz, don E.: Moderní reklama. Praha, Grada 1995
Toscani, O.: Reklama je navoněná zdechlina. Slováry 1996
Vysekalová, J.: Reklama. Praha, Grada 2003
Otmarová, M.: Reklama z pohledu sociologie. Diplomová práce. Praha, katedra sociologie FF UK 1998
Melicharová, J.. Reklama ve společnosti a společnost v reklamě (Sociologická analýza reklamy). Diplomová práce. Praha, Česká zemědělská univerzita 2003
Williamson, J.: Decoding Advertisements. Ideology and Meaning in Advertising. London, Marion Boyars 2005
Klein, N.: Bez loga. Praha, Argo 2005
Schudson, M.: Advertising, The Uneasy Persuation. New York, Basic Books 1986
Hellmann, K.-U.: Konsum der Werbung. Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften 2004
Kenneth E. C. - Baack, D.: Reklama, propagace a marketingová komunikace. Praha, Computer Press 2008
Baudrillard, J.: “Advertising.” The System of Objects. New York, Verso 1996
Packard, V.: The Hidden Persuaders. Brooklyn, Ig Publishing 1980
konkrétní výzkumy různých agentur: CVVM, GfK, STEM apod.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK