Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv moderních technologií na výuku zeměpisu
Název práce v češtině: Vliv moderních technologií na výuku zeměpisu
Název v anglickém jazyce: The influence of modern technologies on teaching geography
Klíčová slova: Tablety, zeměpis, moderní technologie, vyučování, vzdělávání
Klíčová slova anglicky: Tablets, geography, modern technology, teaching, education
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.11.2015
Datum zadání: 24.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2018
Oponenti: Mgr. Veronika Fikarová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce si klade za hlavní cíl zjistit, zda má využití tabletů při výuce zeměpisu vliv na proměnu vyučovacího stylu učitele a v důsledku toho pak na průběh vyučovacích hodin. Hlavní cíl by měl být dosažen na základě kvalitativního rozhovoru s učiteli zeměpisu základních škol. Ke splnění hlavního cíle je potřeba nejprve splnit několik dílčích cílů. Nejprve definovat pojem moderní technologie, popsat konkrétní technologii, kterou tato práce bude zkoumat ve vztahu ke změně vyučovacích hodin – tablet. Popis kladů a záporů využití tabletů ve výuce lze využ&i acute;t při sestavování dotazníku. Každý učitel ovlivňuje výuku svým pojetím, to souvisí s tvorbou hodiny i s tablety. Každý učitel má jiný vztah k moderním technologiím, tento vztah pak bude promítat do konkrétních hodin s tabletem. Nezbytným dílčím cílem je popsání metod kvalitativního výzkumu, aby mohl být vytvořen dotazník a následně mohl být rozhovor proveden a vyhodnocen. Na základě získaných informací by mělo být možné vyvodit závěry, které splní hlavní cíl práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK