Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Immigrants vietnamiens à Prague avant et après 1989 en perspective transgénérationelle et transnationale
Název práce v jazyce práce (francouzština): Immigrants vietnamiens à Prague avant et après 1989 en perspective transgénérationelle et transnationale
Název práce v češtině: Vietnamští imigranti v Praze před rokem 1989 a poté v transgenerační a transnacionální perspektivě
Název v anglickém jazyce: Vietnamese immigrants in Prague before and after 1989 in transgenerational and transnational perspective
Klíčová slova: Les immigrants Vietnamiens, intégration, la famille, les changements transgénérationels, transnationalisme
Klíčová slova anglicky: Vietnamese immigrants, integration, family, transgenerational changes, transnationalism
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. Markéta Křížová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.08.2014
Datum zadání: 24.08.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.05.2015
Datum a čas obhajoby: 24.06.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Pauli Bauer, Ph.D.
  Eszter György
 
 
Konzultanti: prof. Nancy Green
Zásady pro vypracování
Záměrem diplomové práce je porozumět vývoji integračních strategií dvou generací vietnamských imigrantů pobývajících na území hlavního města Prahy, a to na základě etnografického terénního výzkumu, deskriptivní analýzy dat dostupných v archívech a studie již provedených výzkumů. Hlavním časovým mezníkem je politická a ekonomická transformace roku 1989. Prvním bodem výzkumu je rozbor historického kontextu příchodu Vietnamských pracovníků a stážistů v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století v rámci bilaterálních dohod mezi Československou socialistickou republikou a Demokratickou republikou Vietnam a také jejich následné usídlení a vyučení provázené prací v podnicích. Tyto procesy jsou v rámci analýzy vloženy do reálného kontextu života vietnamských imigrantů, kteří si, ač vysoce monitorováni československými komunistickými kádry, našli strategie zajišťující finanční samostatnost a popřípadě dosažení úspěchu pomocí kontaktů ve Vietnamu. Druhým zásadním bodem výzkumu jsou výpovědi získané při terénním výzkumu, zaměřeném na integrační strategie druhé generace, které poskytují odpověď na otázku, zda si druhá generace dospívající po roce 1989 osvojila transnacionální praktiky rodičů a i nadále v nich pokračuje.

Ce mémoire de maîtrise cherche à comprendre ; à partir de la recherche ethnographique de terrain, et la recherche descriptive et analytique des donnés disponibles dans les archives, ainsi en s’appuyant sur les recherches existantes publiés, l’évolution des pratiques intégratives des deux générations des Vietnamiens résidants à Prague avant et après la transition politique et économique de 1989. En premier lieu, le contexte historique d’arrivée de la première génération dans les années 1970 et 1980 en tant que la main d’œuvre dans le cadre des conventions socialistes entre la république tchécoslovaque et démocratique république de Vietnam est examiné, ainsi que les processus d’installation et de la formation dirigée. Ces processus sont mises-en-contexte réelle en analysant comment, en situation de la vie fortement surveillée par des cadres communistes tchécoslovaques, les Vietnamiens de la première génération sont trouvés des stratégies et des niches pour être économiquement autonome et éventuellement bénéficier de leur connections au Vietnam. En deuxième lieu, les stratégies d’intégration des Vietnamiens de la deuxième génération sont analysées à partir des témoignages récupérés pendant la recherche ethnographique pour comprendre si, et comment, les membres de la deuxième génération poursuivent ou adoptent les pratiques transnationales et comment ces pratiques ont changés après la transformation politique de 1989.

This Master´s Thesis focuses on the understanding of the evolution of the integrative practices of the two generations of Vietnamese immigrants residing in Prague - before and after the political and economic transition of 1989. Based on ethnographic field work and descriptive analysis of data drawn from the national archives, this research fills the lacunae of previously conducted studies. I began by examining the context in which the first generation of immigrant Vietnamese workers arrived and the bilateral agreements between Czechoslovakian Republic and the Socialist Republic of Vietnam. In addition I examine the processes (conditions) of settlement and the directed traineeships that were put in place. These processes are analyzed within the real context of the (daily) life of the first generation, who, in spite of being highly surveyed by the communist Czechoslovak potentates, managed to ensure the economic autonomy and to benefit from contacts with Vietnam. Secondly, I treat the analysis of the data gained during fieldwork focusing on the integrative strategies of the second generation. The following provides the answers to the question, if the young Vietnamese adopt and continue with the transnational practices of their parents.
Seznam odborné literatury
ADAMSON, Fiona B.,Constructing the Diaspora: Diaspora Identity Politics and Transnational Social Movements; Paper prepared for the 49th Annual Meeting of the International Studies Association, San Francisco, CA, March 26-29 2008.
AL-ALI Nadje and KOSER Khalid, « New Approaches to Migration : Transnational communities and the Transformation of Home », Routledge, 2002, London.
BROUČEK, S.: Aktuální problémy adaptace vietnamského etnika v ČR, I. část. In: Integrace
cizinců na území České republiky (Výzkumné zprávy a studie vytvořené na pracovištích
Akademie věd České republiky na základě usnesení vlády České republiky č. 1266/2000 a
1260/2001) AV ČR, Praha 2003, pp. 7–184.
CHOLDIN, Harvey M, “Kinship Networks In The Migration Process.” International Migration Review. Vol. 7, No. 2 (Summer, 1973), pp. 163-175, The Center for Migration Studies of New York, Inc.
FAWCETT, James T. “Networks, Linkages, and Migration Systems”, International Migration Review. Vol. 23, No. 3 (671-682). 1989.

HALL, Stuart, DU GAY, Paul. Questions of Cultural Identity. SAGE Publications, 2003. 191
p. ISBN 0 8039 7883-9
JUTEAU-LEE, Danielle , ”La production de l’ethnicité ou la part réelle de l’idéal”, Sociologie et sociétés, vol. 15, No. 2, 1983, pp. 39-54.
KHOA, Lê Huu, Les Vietnamiens en France, Paris : L'Harmattan, 1985. 297 p.
NIESWAND Boris, “Theorising Transnational Migration: The Status Paradox of Migration”, Routledge Research in Transnationalism, 2011, New York
RAULIN, Anna, Minorités urbaines : des mutations conceptuelles en anthropologie », Revue européenne des migrations internationales [En ligne], vol. 25 - n°3 | 2009, mis en ligne le 01 décembre 2012, consulté le 27 janvier 2013.
URL : http://remi.revues.org/4983 ; DOI : 10.4000/remi.498
TRINH, Van Thao. Vietnam: du confucianisme au communisme. Paris : l'Harmattan. 1991.
333 p. ISBN : 2-7384-0550-9.
QUIMINAL Catherine, « Entreprendre une anthropologie des migrations : retour sur un terrain », Revue européennedes migrations internationales [En ligne], vol. 25 - n°3 | 2009, mis en ligne le 01 décembre 2012, consulté le 25 janvier 2013. URL : http://remi.revues.org/4992 ; DOI :10.4000/remi.4992
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK