Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změna vlastnických struktur českých médií na počátku 21.století - návrat do rukou domácích vlastníků
Název práce v češtině: Změna vlastnických struktur českých médií na počátku 21.století - návrat do rukou domácích vlastníků
Název v anglickém jazyce: Transformation of the czech media ownership structures in the early 21 century
Klíčová slova: vlastnictví médií, tištěná média, ekonomika tištěných médií, oligarchizace médií, koncentrace vlastnictví, média a politika
Klíčová slova anglicky: media ownership, print media, newspapers, economics of print media, media oligarchisation, concentration of media ownership, media and politics
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.07.2014
Datum zadání: 18.07.2014
Datum a čas obhajoby: 21.06.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2017
Oponenti: JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M., Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této práce bylo provedení analýzy vývoje vlastnictví českého celostátního denního tisku v České republice v období 2008 – 2016. Vývoj vlastnictví ve sledovaném období byl analyzován v kontextu strukturálních problémů, se kterými se odvětví tištěných médií dlouhodobě potýká a které byly ještě umocněny ekonomickou krizí roku 2008. Kromě ekonomického kontextu je v práci vyložen i kontext historický, tedy změny, které na trhu s českým denním tiskem proběhly po roce 1989 a na které vlastnické proměny v posledních letech přímo navazují.
V souvislosti se změnami vlastnictví českých deníků ve sledovaném období, které jsou reprezentovány především přechodem vlastnictví vydavatelství do rukou domácích podnikatelů, často s vazbami na politiku, rozebírám v práci také problematiku koncentrace vlastnictví a vztahu médií a politiky. V návaznosti na to se věnuji i fenoménu vzniku nových, alternativních titulů, jako reakce novinářů na vlastnické změny ohrožující pluralitu názorů a svobodu slova.
Na závěr uvádím také srovnání vývoje vlastnictví denního tisku v České republice s vývojem vlastnictví v okolních zemích regionu, například na Slovensku, v Polsku, Maďarsku nebo pobaltských státech.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The primary goal of this master thesis was to analyze the development of ownership of daily newspapers in the Czech Republic in the period 2008 - 2016. The development of media ownership in the monitored period was analyzed in the context of the long term structural problems of media sector, which were intensified by the economic crisis beginning in 2008. In addition to the economic context, the thesis also deals with the historical context, specifically the changes of the Czech daily newspapers market after 1989.
In connection with the transfer of ownership of the Czech publishing houses to the hands of domestic businessmen, often with direct links to politics, thesis also deals with the issue of ownership concentration and the relations between media and politics. I also mention the phenomenon of emerging new, alternative media projects by the journalists in reaction to ownership changes threatening pluralism and freedom of speech.
In the end, I also compare the development of ownership of the daily newspapers in the Czech Republic with the development of ownership in other countries of the CEE region, such as Slovakia, Poland, Hungary or the Baltic States.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK