Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kinezioterapie a fyzikální terapie u pacientů s diagnózou revmatoidní artritidy
Název práce v češtině: Kinezioterapie a fyzikální terapie u pacientů s diagnózou revmatoidní artritidy
Název v anglickém jazyce: Physiotherapy and physical therapy in patients with rheumatoid arthritis
Klíčová slova: Revmatoidní artritida, fyzioterapie, fyzikální terapie, revmatologie
Klíčová slova anglicky: Rheumathoid arthritis, physiotherapy, physical terapy, rheumatology
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Rehabilitační klinika (15-461)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Hamarová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.07.2014
Datum zadání: 23.10.2014
Datum a čas obhajoby: 27.05.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2015
Oponenti: Mgr. Ondřej Němeček
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce pojednává o možnostech kinezioterapie a fyzikální terapie u pacientů s diagnózou revmatoidní artritida. V teoretické části zpracovává epidemiologii, etiologii, etiopatogenezi, klinický obraz, diagnostiku a diferenciální diagnostiku. Uvádí hodnocení aktivity onemocnění, funkční diagnostiku postižení a hodnocení rentgenové progrese. Popisuje komplexní terapii farmakologické, revmatochirurgické a nefarmakologické péče. Komplexní fyzioterapii rozpracovává podle jednotlivých stádií humorální aktivity.
V praktické části jsou zpracovány kazuistiky dvou pacientek s diagnózou revmatoidní artritida. Zaměřují se na vyšetření a terapii použitou u těchto konkrétních pacientek. Rozdíly mezi nimi jsou jak v odlišné farmakologické léčbě a fyzioterapeutickém přístupu, tak ve psychickém faktoru ovlivňující osobní přístup k onemocnění.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Bachelor´s thesis deals with the topic of possibilities of physiotherapy and physical therapy for patients with rheumatoid arthritisdiagnosis. In the theoretical part it handles the epidemiology, etiology, etiopathogenesis, clinical picture, diagnostics and differential diagnostics. It introduces the assessment of disease activity, functional disability diagnosis and evaluation of radiographic progression. Presents acomprehensive pharmacological therapy, rheumatosurgery andnon-pharmacological care. It develops complex physical therapy according to various stages of humoral activity.
Two specific case reports of patients diagnosed with rheumatoid arthritis have been described and elaborated in the practical part. The work and reports are focused on testing and therapy used for these particularpatients. The differences between them are both in different pharmacological therapy and physiotherapeutic approach and in the psychological factors affecting personal approach to the disease as well.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK