Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kompetence lektora měkkých dovedností působícího v soukromém sektoru
Název práce v češtině: Kompetence lektora měkkých dovedností působícího v soukromém sektoru
Název v anglickém jazyce: Competences of a soft skills trainer working in the private sector
Klíčová slova: Lektorské kompetence, osobnost lektora, specifika vzdělávání dospělých, vzdělávání dětí a mládeže, klasifikace kompetencí, kompetenční model.
Klíčová slova anglicky: Trainer´s competences, trainer´s personality, adult education specifics, education of children and youth, classification of competences, competence model.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2014
Datum zadání: 30.06.2014
Datum a čas obhajoby: 29.05.2015 08:15
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7,Praha 1, M103, multimediální učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zaměřovat na rozdíly a přesahy v přístupech lektorů dětí či mládeže a dospělých a na základě analýzy zdrojů a provedeného výzkumného šetření bude výsledkem rozpracovaný model kompetencí lektora vzdělávání dospělých působícího v soukromé sféře a zaměřeného na měkké dovednosti (základní cíl práce).

Práce bude vypracována v souladu se schváleným prováděcím projektem, s metodickým materiálem vydaným CŠM PedF UK v Praze a s dalšími požadavky kladenými na tento typ závěrečných prací.
Seznam odborné literatury
BARTÁK, Jan. Jak vzdělávat dospělé. Praha: Alfa, 2008.
BARTÁK, Jan. Základní kniha lektora/trenéra. Praha: Votobia, 2003.
KUBEŠ, Marián, Dagmar SPILLEROVÁ a Roman KURNICKÝ. Manažerské kompetence. Způsobilosti vyjímečných manažerů. Praha: Grada Publishing, 2004.
MUHLEISEN, Stefan a Nadine OBERHUBER. Komunikační a jiné měkké dovednosti. Praha: Grada Publishing, 2008.
PLAMÍNEK, Jiří. Vzdělávání dospělých. Paha: Grada Publishing, 2014.
VETEŠKA, Jaroslav a Michaela TURECKIOVÁ. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada, 2008.
VETEŠKA, Jaroslav a Michaela TURECKIOVÁ. Vzdělávání a rozvoj podle kompetencí: kompetence v andragogice, pedagogice a řízení. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2008.
Předběžná náplň práce
Předložená diplomová práce se zabývá kompetenčním modelem lektora měkkých dovedností, který působí v soukromém sektoru. Zabývá se specifiky ve vzdělávání dospělých s důrazem na představení bariér při vzdělávání dospělého člověka. Pojednává dále o specifikách vzdělávání dospělých, přičemž se zaměřuje na rozdíly od vzdělávání dětí a mládeže. Práce se zaměřuje na formulaci požadavků na osobnostní předpoklady lektora, jeho kompetence a prezentuje očekávání, která se k lektorovi vztahují. Na základě představené teorie a provedeného výzkumného šetření je sestaven kompetenční model lektora měkkých dovedností. Výzkumné šetření je zaměřeno na tři skupiny účastníků vzdělávacího procesu, a to zástupců vzdělávací organizace z pozice zaměstnavatele lektora, zadavatele vzdělávací akce z pozice zákazníka lektora a zástupců lektorů samotných.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis deals with the competence model of a soft skills trainer working in the private sector. It looks into the specifics of adult education with emphasis on the presentation of barriers when educating adults. Furthermore, this work discusses adult education specifics while focusing on the differences from the education of children and youth. This diploma work focuses on a trainer´s personality requirements, his competences, and it presents expectations related to the trainer. A soft skills trainer´s competence model is drawn up on the basis of theory presented and research carried out. The research focuses on three groups of participants to educational process – representatives of an educational organization as a trainer´s employer, ordering party of an educational event as a trainer´s customer and trainers themselves.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK