Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazykový humor jako nástroj marketingové komunikace společnosti T-Mobile v České republice v letech 2012-2014
Název práce v češtině: Jazykový humor jako nástroj marketingové komunikace společnosti T-Mobile v České republice v letech 2012-2014
Název v anglickém jazyce: Language humour as an instrument of marketing communication of T-Mobile company in the Czech Republic in years 2012-2014
Klíčová slova: jazykový humor, česká reklama, Martin Jaroš, T-Mobile, Vojtěch Kotek, Lukáš Pavlásek
Klíčová slova anglicky: language humour, Czech advertising, Martin Jaroš, T-Mobile, Vojtěch Kotek, Lukáš Pavlásek
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.06.2014
Datum zadání: 16.06.2014
Datum a čas obhajoby: 16.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2015
Oponenti: Mgr. Ing. David Klimeš, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se věnuje tématu využití situačního a především jazykového humoru v marketingové komunikaci, konkrétně u společnosti T-Mobile v letech 2012-2013. Reklamní kampaň společnosti T-Mobile dosáhla velkého úspěchu a obliby u veřejnosti i odborníků v oboru, navíc se stala jakýmsi modelovým příkladem, který se ostatní snaží napodobit. Tato bakalářská práce si klade za cíl představit a rozebrat klíčové faktory úspěchu kampaně s důrazem na analýzu použitého jazykového humoru. Úvodní část textu se zabývá uvedením do tématu, jádro práce je rozděleno na dvě části. První z nich vykresluje historii jazykového humoru v české reklamě a poukazuje na důležitost osoby Martina Jaroše coby tvůrce přelomového marketingového konceptu společnosti T-Mobile pro českou reklamu, dále také představuje prostředky českého jazyka využívané v marketingové komunikaci. Druhá část se skládá z popisu a analýzy jazykového humoru i výsledků reklamních kampaní mobilního operátora T-Mobile. Poté z porovnání s konkurencí ve sledovaném období a případném vlivu na její reklamní kampaně, z rozboru úspěšnosti jednotlivých mobilních operátorů na sociálních sítích a závěrem se práce zabývá budoucností a podstatou využití jazykového humoru v marketingové komunikaci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This Bachelor Thesis studies the topic of using situational and particularly the language humour in marketing communication, specifically of T-Mobile company in the years of 2012-2013. The T-Mobile advertising campaign has gained a great success and popularity among both general and professional public, moreover has become a model example that is being copied by others. The aim of this Bachelor Thesis is to present and to analyse the key success factors of the campaign with emphasis on the analysis of the used language humour. The Introduction aims to present the topic; the Subject is divided into two parts. First part studies the history of language humour in the Czech advertising and points to the importance of Martin Jaroš, the author of a turning-point marketing concept of T-Mobile company, for Czech advertising. The second part consists of a description and analysis of both language humour and results of the T-Mobile campaigns. The second part further consists of a comparison with the advertising competitors during a given period, and its potential influence to their campaigns; of analysis of other mobile operators success within social networking sites. The Conclusion discusses the future and the essence of using the language humour in marketing communication.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK