Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Školský management a efektivita vzdělávání
Název práce v češtině: Školský management a efektivita vzdělávání
Název v anglickém jazyce: School management and effectiveness of education
Klíčová slova: management, kompetence, vzdělávání, efektivita, řízení, kvalita, změna, administrativa
Klíčová slova anglicky: management, competencies, education, efficiency, management, quality, change, administration
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.06.2014
Datum zadání: 10.06.2014
Datum a čas obhajoby: 22.05.2015 10:15
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7,Praha 1, M103, multimediální učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi činností managementu školy a efektivitou vzdělávání. Výzkumný cílem je komparace procesů realizovaných managementem školy nebo školského zařízení, cíleně a systematicky vedoucích ke zvýšení efektivity vzdělávání studentů, žáků či dětí, v souvislosti s absolvováním managerského studia na CŠM.
Seznam odborné literatury
BASL, J. aj. 2010. Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009: Umíme ještě číst? Praha: Ústav pro
informace ve vzdělávání, 2010. ISBN 978-80-211-0608-6.
GAVORA, P. 2000. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-79-6.
HENDL, J. 2005. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN
80-7367-040-2.
MCKinsey&Company 2010. Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a
řešení [online]. Praha: MCKinsey&Company, 2010 [cit. 2012-02-15]. Dostupné na WWW:
<http://www.mckinsey.com/locations/prague/work/probono/
2010_09_02_McKinsey&Company_Klesajici_vysledky_ceskych_zakladnich_a_strednich_skol_f
akta_a_reseni.pdf>.
OBDRŽÁLEK, Z. 2008. Vedení a řízení školy jako element systému její kvality. In: Komenský,
ročník 132, č. 5/2008, s. 13-16. ISSN 0323-0449.
SCHRATZ, M. aj. 2011. Zlepšování kvality vedení škol ve střední Evropě: Závěrečná zpráva o
projektu Kvalitním vedením škol k efektivnímu učení. Praha: MŠMT, 2011.
SCHRODER,H.M. 1989 cit. podle KUBEŠ, M.; SPILLEROVÁ, D.; KURNICKÝ, R., 2004.
Manažerské kompetence: Způsobilosti výjimečných manažerů. Praha: Grada, 2004. ISBN
80-247-0698-9.
ŠULEŘ,O. 2008. 5 rolí manažera a jak je profesionálně zvládnout. Praha: Computer Press, 2008.
ISBN: 978-80-251-2316-4.
TROJAN, V. 2009. Vzdělávání ředitelů škol a jejich kompetence [online] Praha: CŠM
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2009 [cit. 2012-01-12]. Dostupné na WWW: < http://
www.ucitelske-listy.cz/2010/05/vaclav-trojan-vzdelavani-reditelu-skol.html>.
TROJAN, V. 2010. Systém vzdělávání řídících pracovníků v České republice. Řízení školy. 2010,
12, s. 4-6.
VETEŠKA, J.; TURECKIOVÁ, M. 2008. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada, 2008. ISBN
978-80-247-1770-8.
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha 2001. Praha: Ústav pro
informace ve vzdělávání, 2001. ISBN 80-211-0372-8.
Zpráva OECD o hodnocení vzdělávání v České republice: Závěry 2012. [online]. OECD, 2012
[cit. 2012-03-03]. Dostupné na WWW: <http://www.msmt.cz/file/20716>.
ČESKO. Zákon č. 563 ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a změně dalších
zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 190, s.10333-10345.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi činností managementu školy a efektivitou vzdělávání. Výzkumný cílem je komparace procesů realizovaných managementem školy nebo
školského zařízení, cíleně a systematicky vedoucích ke zvýšení efektivity vzdělávání studentů, žáků či dětí, v souvislosti s absolvováním managerského studia na CŠM.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the relationship between the activities of school management and effectiveness of education. The research objective is to describe processes realized by school management or management of a school facility, which are targeted and systematically lead to increase students, pupils or children education efficiency in connection with the completion of managerial studies at School management centre.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK