Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv devizových intervencí ČNB na ekonomiku a srovnání se zkušenostmi jiných zemí
Název práce v jazyce práce (slovenština): Vliv devizových intervencí ČNB na ekonomiku a srovnání se zkušenostmi jiných zemí
Název práce v češtině: Vliv devizových intervencí ČNB na ekonomiku a srovnání se zkušenostmi jiných zemí
Název v anglickém jazyce: Impact of the CNB's interventions on the economz and comparison with other countries
Klíčová slova: devízové intervencie, ČNB, SNB, Izrael, VAR, monetárna politika
Klíčová slova anglicky: foreign exchange intervention, ČNB, SNB, Israel, VAR, monetary policy
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.06.2014
Datum zadání: 03.06.2014
Datum a čas obhajoby: 17.06.2015 08:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2015
Oponenti: Mgr. Pavla Růžičková
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
STURZENEGGER, Federico. Exchange Rate Regimes and Economic Performance.(Statistical Data Included). Staff papers - International Monetary Fund [online]. 2001, vol. 47, issue 2001, s. 62 [cit. 2014-05-31].

FUND, International Monetary. Foreign Exchange Intervention: A Shield Against Appreciation Winds?. 2011. ISBN 1462301215

Adam Gersl & Tomás Holub, 2006. "Foreign Exchange Interventions Under Inflation Targeting: The Czech Experience," Contemporary Economic Policy, Western Economic Association International, vol. 24(4), pages 475-491, October.

Egert, Balazs & Komarek, Lubos, 2006. "Foreign exchange interventions and interest rate policy in the Czech Republic: Hand in glove?," Economic Systems, Elsevier, vol. 30(2), pages 121-140, June.
Předběžná náplň práce
Základnou úlohou ČNB je zaisťovať cenovú a finančnú stabilitu pomocou monetárnej politiky. Devízové intervencie sa používajú najmä na zvýšenie konkurencieschopnosti exportérov (na podporu exportu). ČNB sa rozhodla v novembri 2013 intervenovať z dôvodu nízkej inflácie a rizika deflačnej špirály. Vybral som si túto tému, pretože sa ohľadom intervencií vedie polemika. V bakalárskej práci sa zaoberám vplyvom devízových intervencií ČNB na ekonomiku. Porovnám to s devízovými intervenciami Švajčiarskej národnej banky (SNB) a Izraelskej centrálnej banky (BOI) a ich vplyv na národné hospodárstva od vypuknutia finančnej krízy v roku 2008.
Metodológia: VAR model
Zostrojím VAR model pozostávajúci z menového kurzu a ďalších premenných (reálny výstup, peňažná zásoba, miera inflácie a iné makroekonomické ukazovatele). Na identifikáciu primitívnych štruktúrnych šokov využijem Choleskyho rekurzívny prístup. Po úvodnej perióde už jednotlivé premenné modelu vstupujú do vzájomných vzťahov bez dodatočných obmedzení. Na základe zostaveného VAR modelu odhadnem priebeh impulse - response funkcie jednorazového kurzového šoku na vývoj endogénnych premenných modelu v podmienkach ČR, Švajčiarska a Izraela. Vo VAR modeli použijem štvrťročné údaje od roku 1998.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK